YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAsuman Dokuzlu

ÇOK YO­RUL­DUM ÜL­KEM­DEN

YO­RUL­DUM! HEM DE ÇOK YO­RUL­DUM ARTIK! Uzun za­man­dır kendi say­fam­da çe­şit­li ko­nu­lar­da, beş,altı aydır da flaş ga­ze­te­sin­de bana ay­rı­lan kö­şe­de ya­zı­yo­rum. En çok da ül­kem­le il­gi­li ko­nu­lar­da, ül­ke­min için­de bu­lun­du­ğu,için­den geç­mek­te ol­du­ğu­muz zor dö­ne­mi ya­zı­yo­rum. Gün­dem o kadar hızla de­ği­şi­yor ve o kadar çok üzücü olay­la kar­şı­la­şı­yo­ruz ki han­gi­si­ni yaz­mam ge­re­kir, ön­ce­li­ği han­gi­si­ne ve­re­yim de­mek­ten yo­rul­dum. Sa­nı­yo­rum oku­yu­cu­lar aynı ko­nu­la­rı oku­mak­tan, biz­ler aynı ko­nu­la­rı yaz­mak­tan yo­rul­duk. 
İnsa­nın acısı ne­re­dey­se, canı ora­da­dır. Bizim için­de öyle. Acı­yan ye­ri­mi­zi ya­zı­yo­rum en çok. Ne­re­si acı­yor der­sek; Ne­re­miz acı­mı­yor ki? En başta gü­ze­lim ül­ke­min der­di­ne der­man ola­ma­yı­şı­mı­za acı­yor ca­nı­mız. Her­gün ar­ta­rak gelen şehit ha­ber­le­rin­den acı­yor ca­nı­mız. Do­ğu­ran­lar kadar acı­ma­sa da çok acı­yor. On­la­ra yakın acı­yor. Onlar bizim de ev­lat­la­rı­mız… Bizim de oğul­la­rı­mız var. Kız­la­rı­mız var. O ana­lar­la bir­lik­te ağ­lı­yo­ruz. Kız­la­rı­mız, ka­dın­la­rı­mız ağ­lı­yor. O ka­dın­lar ki; Ya eş, ya ana, ya kar­deş, ya evlat. Er­kek­le­ri­miz ağ­lı­yor. Ya baba, ya kar­deş.ya evlat. Ço­cuk­la­rı­mız ağ­lı­yor ba­ba­sız ka­lı­yor. GÜNAH DEĞİL Mİ? Top­ra­ğı­mız ağ­lı­yor. Ha­va­mız, su­yu­muz ağ­lı­yor. Kö­yü­müz ken­ti­miz ağ­lı­yor. Ve bütün bun­lar he­pi­mi­zi acı­tı­yor. Ca­nı­mı­zı çok ya­kı­yor.
Biz se­ne­ler­dir yo­rul­duk. İnsan ola­rak her­şe­ye karşı durup mü­ca­de­le et­mek­ten. Artık yeter! di­yo­ruz. YETER! Bu neyin sa­va­şı­dır? Bu neyin mü­ca­de­le­si­dir. Gün yok ki bir ye­ri­mi­ze zarar ve­ril­me­miş olsun. BU VATAN KİMSENİN OYUN­CA­ĞI DEĞİL. BİZE MUS­TA­FA KEMAL ATA­TÜRK ÜN HEDİYESİ. ONU KİMSENİN ELİNDE OYUN­CAK ET­ME­YE­CEĞİZ!
İNSA­NI­NÜL­KESİ;YU­VA­SI­DIR, HANESİDİR, EVİDİR. VA­TA­NI­DIR DA­HA­SI VAR MI? Ama yor­du­lar. Bu ya­şa­mak; nasıl ya­şa­mak? Her sabah uyan­dı­ğı­mız­da bir ölüm­ha­be­ri al­ma­dan geç­mi­yor gün­le­ri­miz. Neden?Bizim ço­cuk­la­rı­mı­zın di­lin­de, ağ­zın­da si­ya­set? Ba­tı­da­ki ço­cuk­lar başka işler ya­par­ken, çe­şit­li dil­ler öğ­re­nir­ken, ge­zer­ken, eğ­le­nir­ken, ço­cuk­luk­la­rı­nı ya­şar­ken. Neden bi­zim­ki­ler ce­ma­at yurt­la­rın­da arap­ça öğ­ren­me­ye zor­la­nı­yor?Ve bu yurt­lar­da olan­lar malum! Efen­di­ler dünya ile­ri­ye gi­di­yor. Biz ge­ri­ye. Batı sa­vaş­mı­yor. Onlar sey­re­di­yor. Biz sa­va­şı­yo­ruz. Bunun se­be­bi nedir? Diye bak­tı­ğı­mız­da kar­şı­mı­za ka­yıt­sız şart­sız CE­HA­LET çı­kı­yor var mı iti­ra­zı olan???
Mutlu in­san­lar ül­ke­si olmak çok mu zor? Neden biz de her me­de­ni insan gibi in­san­ca ya­şa­ya­mı­yo­ruz. Ben insan ola­rak, hiç bir in­sa­nın öl­me­di­ği, öl­dü­rül­me­di­ği bir dünya da ya­şa­mak is­ti­yo­rum. Ço­cuk­la­rı­nın dün­ya­sı­nın kir­le­til­me­di­ği. İnsan­la­ra zaten hakkı olan ya­şa­ma hak­kı­nın so­nu­na kadar su­nul­du­ğu bir dünya is­ti­yo­rum. Böyle yer­ler yok değil. O in­san­lar bizim gibi ül­ke­le­rin du­ru­mu­na bakıp se­yir­ci olu­yor­lar. Ben ço­cuk­la­rı­mı­za mutlu bir dünya, Bu dünya da mutlu bir Tür­ki­ye bı­rak­mak is­ti­yo­rum. Böyle kan göv­de­yi gö­tü­ren bir ülke değil. Gül­lük, gü­lis­tan­lık; Hani es­ki­si gibi? Bir adım sonra ye­şil­lik, doğa, kendi ül­ke­min kendi ye­tiş­tir­di­ği ürün­le­ri­ni,kendi hay­van­la­rı­mı­zın etini ye­di­ği­miz BİR ÜLKE. TAM DA ESKİSİ GİBİ! YI­KIL­MA­MIŞ, DÖ­KÜL­MEMİŞ, YO­RUL­MA­MIŞ, MUTLU, HU­ZUR­LU BİR ÜLKE…DAHA YA­ZA­CAK O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ GÜ­NAH­LAR BI­RAK­MI­YOR AN­LA­DI­NIZ SİZ ONU…

20/03/2017

20.03.2017
Bu yazı 737 defa okundu.

Diğer Yazıları