YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAsuman Dokuzlu

Suriyeliler ve İnsan Olmak

Bütün in­san­la­rı se­vi­yo­rum Su­ri­ye­li­le­ri de. Ama insan ola­rak. Her in­sa­nın, in­sa­nı sev­me­si ge­rek­ti­ği gibi. 
Gü­nü­müz­de in­san­lar in­san­la­rı çok fazla sev­mi­yor bi­li­yo­rum. SURİYELİLER OL­MA­LI DA, AMA VA­TAN­DAŞ OL­MA­MA­LI Her­kes za­ma­nı gel­di­ğin­de ül­ke­sin­de ol­ma­lı. DÖN­MELİ
Zor­dur baş­ka­sı­nın mem­le­ke­tin­de va­tan­daş olmak, insan olmak. Öyle gö­rül­dü­ğü kadar kolay de­ğil­dir. On­la­ra uymak is­ter­sin, uya­maz­sın kendi kül­tü­rün var­dır alı­ko­yar alı­şa­maz­sın. On­la­rın kül­tü­rü var­dır sana uymaz. Zor­dur vel­ha­sıl. Ama bizim va­tan­da­şı­mız da onlar yü­zün­den mağ­dur olu­yor­sa. ikin­ci plana atı­lı­yor­sa buna bo­zu­lu­rum ar­ka­daş. Her­kes ederi kadar. İnsan da, va­ta­nın­da insan ola­cak… Yok de­ğil­se bu­ra­da bir takım men­fa­at­ler yü­zün­den va­tan­daş ya­pı­lı­yor­lar­sa biz ne ola­ca­ğız? 
Bizim ço­cuk­la­rı­mız, to­run­la­rı­mız za­ma­nı gel­di­ğin­de şu anda ol­du­ğu gibi ül­ke­yi, bir de on­lar­la mı pay­laş­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar? Ne ala! benim Ata­türk'ümün bana ver­di­ği, genç­le­re, ge­lecek ne­sil­le­re miras bı­rak­tı­ğı ül­ke­mi ala­cak­sın, elin Su­ri­ye­li­si­ne vatan ya­pa­cak­sın öyle mi? Hem de bizim ço­cuk­la­rı­mız pa­ra­sız­lık­tan oku­ya­maz­ken on­la­ra harç ve­re­cek­sin. Bizim öğ­ret­men­le­ri­miz iş bek­ler­ken, hiç kül­tü­rü­mü bil­me­yen Su­ri­ye­li öğ­ret­men­le­re iş im­ka­nı sağ­la­ya­cak­sın.(bizim ço­cuk­la­rı­mı­za ne öğ­re­te­cek­ler­se) Ne ala mem­le­ket YAHU!!! 
Gidin ba­ka­lım her­han­gi bir ül­ke­ye, Av­ru­pa ül­ke­si de­mi­yo­rum. Her­han­gi bir yere bu­ra­sı müs­lü­man ül­ke­le­rin­den biri ola­bi­lir, ba­ka­lım bizi kabul eder­ler mi? Biz Türk­ler ola­rak aynı iş bizim ba­şı­mı­za gel­sey­di Su­ri­ye ne ya­par­dı? Su­ri­ye­li­ler ne ya­par­dı? Tamam, insan ola­rak her­ke­si se­vi­yo­rum. Her­ke­si se­vecek yü­re­ğim var ama bir yere kadar. Bizim ço­cuk­la­rı­mız kim­se­nin va­ta­nı için şehit ola­cak kadar kıy­met­siz değil. Biz za­ma­nın­da ye­te­ri kadar şehit ver­dik bu vatan için. Onlar da kendi ül­ke­le­ri için ken­di­le­ri sa­vaş­sın­lar, ül­ke­le­ri için şehit ol­sun­lar. Ne ço­cuk­la­rı­mı­zın şehit ol­ma­sı­nı ne de ül­ke­mi kim­sey­le pay­laş­mak is­te­mi­yo­rum. Bu ne böyle yaa! Din­go­nun ahırı gibi gelen git­mi­yor. Elini, ko­lu­nu sal­la­ya sal­la­ya gezip bir de ahkam ke­si­yor­lar. Bu­ra­da ka­lı­yor, yiyor içi­yor. Bir de iyi kötü de­me­den va­tan­daş­lık ve­ri­li­yor. Benim ata­la­rı­mın, de­de­le­ri­min ka­nıy­la yı­kan­dı, te­miz­len­di bize tes­lim edil­di bu VATAN. Gön­de­rin kendi mem­le­ket­le­ri­ne. Orada on­la­ra bir gü­ven­li yer açın ma­dem­ki yar­dım etmek ama­cı­nız. Ne işi var benim se­çi­mim­de ba­şı­ma ge­lecek ik­ti­da­rı oy­la­mak elin Su­ri­ye­li­si­ne mi kal­mış? Ben bil­mi­yor muyum kimi se­çe­ce­ği­mi? Onlar benim ül­ke­min ge­le­ce­ği­ne yön ve­re­mez, ver­me­me­li. Zaten bu­ra­ya ge­len­le­rin çoğu ele­ğin al­tı­na dü­şen­ler. İşe ya­ra­yan­la­rı aldı Av­ru­pa. Benim ço­cuk­la­rı­mın, to­run­la­rı­mın ge­le­ce­ği­ni göl­ge­le­me­ye kimin hakkı var. Bu ülke bizim. Hiç dur­ma­dan ço­ğa­lı­yor­lar, ürü­yor­lar bizim ço­cuk­la­rı­mız as­ke­re, onlar ta­ti­le… Yok öyle yağma. Gidip kendi va­tan­la­rın­da ken­di­le­ri için mü­ca­de­le et­sin­ler. İki gün sonra; Ba­şı­mız­da­ki dert­ler yet­mi­yor gibi bir de onlar bu ülke bizim! Bölün! bize verin di­ye­cek­ler. Bir de on­lar­la mı uğ­ra­şa­ca­ğız? YET­MEDİ Mİ YO­RUL­DU­ĞU­MUZ??? 
Su­ri­ye­li­ler için in­ter­net­te şöyle ya­zı­yor ''Tür­ki­ye'deki Su­ri­ye­li­le­rin “yasal” sta­tü­sü nedir?
Tür­ki­ye'deki Su­ri­ye­li­ler “ge­çi­ci ko­ru­ma” sta­tü­sün­de. Ge­çi­ci ko­ru­ma, ül­ke­sin­den ay­rıl­ma­ya zor­lan­mış, ay­rıl­dı­ğı ül­ke­ye geri dö­ne­me­yen, acil ve ge­çi­ci ko­ru­ma bul­mak ama­cıy­la kit­le­sel ola­rak sı­nır­la­rı­mı­za gelen veya sı­nır­la­rı­mı­zı geçen ve hak­la­rın­da bi­rey­sel ola­rak ulus­la­ra­ra­sı ko­ru­ma sta­tü­sü be­lir­le­me iş­le­mi ya­pı­la­ma­yan ya­ban­cı­la­ra sağ­la­nan ko­ru­ma­yı ifade edi­yor.
6458 sa­yı­lı kanun kap­sa­mın­da ya­yın­la­nan Ge­çi­ci Ko­ru­ma Yö­net­me­li­ği­ne göre; Su­ri­ye'den Tür­ki­ye'ye gelen yak­la­şık 2 mil­yon ka­yıt­lı ki­şi­nin sta­tü­sü “Ge­çi­ci Ko­ru­ma”dır ve bi­rey­sel pro­se­dür olan şart­lı mül­te­ci sta­tü­sü için baş­vu­ru ya­pa­maz­lar. 
So­ru­yo­rum; bu neyin ge­çi­ci­li­ği bun­la­rın bu­ra­dan geçip gitme ni­yet­le­ri ol­ma­dı­ğı gibi dur­ma­dan ar­tı­yor­lar. Benim kül­tü­rü­mü bil­mez­ler. Biz iki ço­cuk­tan fazla çocuk ya­pa­maz­ken onlar dur­ma­dan do­ğu­ru­yor­lar. Mec­bur muyuz Su­ri­ye­li­le­rin bu­ra­da nüfuz ço­ğun­lu­ğu sağ­la­ma­sı­nı sey­ret­me­ye? Neden benim ço­cuk­la­rı­mın, to­run­la­rı­mın na­fa­ka­sı­na ortak olu­yor­lar. Büt­çe­den al­dık­la­rı payla bizim ço­cuk­la­rı­mız rahat ede­bi­lir­di. Sa­de­ce oy ala­bil­mek için ku­ru­lan bu dü­zen­den yine biz ve ço­cuk­la­rı­mız ve ge­le­ce­ği­miz za­rar­lı çı­kı­yor. YAZIK DEĞİL Mİ? Biz aynı du­rum­da olsak bizim yü­zü­mü­ze kimse bak­ma­ya­cak BUN­DAN EMİN OLUN. 
İnsan ola­rak bak­tı­ğım­da üzü­lü­yo­rum ama ge­le­cek­te gö­re­ce­ği­miz resmi ak­lı­ma bile ge­tir­mek is­te­mi­yo­rum. Dü­şün­se­ni­ze bun­lar kat­la­na­rak ar­tı­yor­lar. Ne­re­ye git­se­niz artık kar­şı­nı­za bir Su­ri­ye li ve Su­ri­ye­li­ler­le il­gi­li bir man­za­ra çı­kı­yor. İzmir de fuar bun­lar­la dolu. NE OLA­CAK BU İŞİN SONU?? NE­RE­YE VA­RA­CAK??? Tamam acı­yo­ruz da, bir­kaç yıl sonra ACIYA, ACIYA ACI­NA­CAK HALE GE­LE­CEĞİZ BUN­DAN HİÇ ŞÜP­HENİZ OL­MA­SIN…

13/03/2017

13.03.2017
Bu yazı 716 defa okundu.

Diğer Yazıları