YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

AYÇEP TOPLANTISI (2) VE JEOTERMAL GERÇEĞİ

'EGEMENLİK KAYITSIZ 
ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Yan­lış­lar,amaca ulaş­ma­yı ge­cik­ti­rir…
Büyük so­run­lar,ye­ter­siz bilgi ve ama­tör­ce ey­lem­ler­le çö­züm­le­ne­mez…
Ör­güt­süz güç,kont­rol­süz güç­tür,saman alevi gi­bi­dir…
Ve sorun ne denli büyük olur­sa olsun eğer si­ya­set bu­laş­mış­sa çö­züm­süz­lü­ğe mah­kum­dur; çünkü biz­de­ki si­ya­set gir­di­ği her şeyi su­lan­dı­rır…
Je­oter­mal so­ru­nu he­pi­mi­zin so­ru­nu­dur.;Bu ne­den­le onu si­ya­si inanç ve dü­şün­ce­le­ri­miz­le de­ğer­len­dir­mek,ken­di­mi­ze mal etmek, öteki si­ya­si gö­rüş­te­ki her­ke­si so­ru­nun çö­zü­mün­de ortak ol­mak­tan uzak­laş­tı­rır.Bu du­rum­da en çok böl-par­ça­la-yö­net st­ra­te­ji­si­ni uy­gu­la­yan em­per­yal güç­le­rin işine gelir,so­nun­da kendi ipi­mi­zi ken­di­miz çek­miş olu­ruz.
Je­oter­mal sant­ral­le­rin ya­şa­ma sal­dı­rı­la­rı sa­de­ce Aydın'ın değil tüm in­san­lı­ğın so­ru­nu­dur…
Ve özü­nün ar­ka­sın­da ka­pi­ta­liz­min ulus­lar arası gücü var­dır.
Ve böy­le­si­ne büyük bir em­per­yal güce karşı koy­mak sapan ta­şıy­la kuş av­la­ma­ya ben­ze­mez..
Bi­rey­sel ye­te­nek­ler ve güç­ler bi­ra­ya gel­me­dik­çe, kut­sal bir amaç et­ra­fın­da ör­güt­len­me­dik­çe ve halkı bi­linç­len­dir­me­dik­çe sa­de­ce ki­şi­sel ego­nun şiş­me­sin­den başka bir işe ya­ra­maz.
So­nun­da yine kay­be­den maz­lum halk olur…
Şey­tan ay­rın­tı­da giz­li­dir, demiş ata­la­rı­mız…
Hadi şey­ta­nın giz­len­di­ği ay­rın­tı­la­rı de­şiş­ti­re­lim,ba­ka­lım neler bu­la­ca­ğız ?
So­ra­lım ken­di­mi­ze je­oter­mal sant­ra­lı kuran şir­ket­ler niye yer­den biter gibi bir­den bire man­tar gibi bit­ti­ler ?
Niye bir met­re­ka­re top­ra­ğa de­ğe­ri­nin çok üs­tün­de fi­yat­lar ve­ri­yor­lar ?
Niye ulus­lar arası ku­ral­la­rı ol­ma­sı­na ve bunu bi­li­yor ol­ma­la­rı­na kar­şın, be­yaz­la­rın Kı­zıl­de­ri­li­le­rin top­rak­la­rı­na sal­dır­dık­la­rı gibi sal­dı­rı­yor­lar ?
Ge­le­cek­te­ki Aydın'ı şey­ta­nın giz­len­di­ği ay­rın­tı­lar­da hayal ede­lim.
Bir za­man­lar dağ­la­rın­dan yağ, ova­sın­dan bal akan Aydın ili­nin her kö­şe­sin­de,her bu­ca­ğın­da uzay üssü gibi ku­rul­muş je­oter­mal sant­ral­le­rin yanı baş­la­rın­da ku­rul­muş se­ra­lar ve bu se­re­lar­da üre­til­miş seb­ze­ler ve bun­dan çıkar sağ­la­yan­lar..
Bugün ve­ri­len süper fi­yat­lar ge­le­ce­ği kur­mak için­dir;çünkü je­oter­mal sa­yı­sı art­tık­ça in­san­lar Aydın'dan ka­ça­cak­lar­dır ve bugün bol sı­fır­lı ra­kam­la­ra satıp ya da al­dık­la­rı evler,tar­la­lar sa­de­ce je­oter­mal sant­ral­le­ri kur­mak is­te­yen­le­rin işine ya­ra­ya­cak­tır ve onlar şimdi bol sı­fır­lı ra­kam­lar ve­re­rek al­dık­la­rı tar­la­la­rı yarın kuruş bile ver­me­den ala­cak­lar.
İnsa­nın,can­lı­lın ol­ma­dı­ğı bir yerde in­ci­rin,zey­ti­nin,pa­mu­ğun ne de­ğe­ri olur ki ?
Biraz daha ay­rın­tı­ya gi­rer­se­niz,de­de­den kalma ara­zi­si­ni je­oter­mal şir­ke­ti­ne sa­ta­rak zen­gin ol­du­ğu­nu sanan; ama so­nun­da hüs­ra­na uğ­ra­yan bi­linç­siz va­tan­da­şın,kendi top­ra­ğın­da bek­çi­lik ya­pa­rak ekmek pa­ra­sı ka­zan­dı­ğı­nı da gö­re­bi­lir­si­niz.
Cu­mar­te­si günü iz­le­di­ğim AYÇEP top­lan­tı­sı­nın prog­ram içe­ri­ği ,em­per­ya­liz­min vahşi ço­cu­ğu ka­pi­ta­lizm­le sa­va­şa­cak bi­linç ve güce sahip değil; çünkü da­ğı­tı­lan bro­şür­den de an­la­şı­la­ca­ğı gibi bi­lim­sel kay­nak­lar­dan çok ha­ma­set duy­gu­la­rı içe­ren ve üze­rin­de ça­lı­şıl­ma­dan ya­pıl­mış bir prog­ram.
Zaten baş­lı­ğı­nın 2.AYDIN ÇEVRE KU­RUL­TA­YI ol­ma­sı bi­lim­sel­lik­ten çok duy­gu­sal özen­ti­le­ri dile ge­ti­ri­yor.
Şimdi AYÇEP Baş­ka­nı Meh­met Ver­gi­li'ye so­ru­yo­rum.
a-açı­lış ko­nuş­ma­la­rı ne de­mek­tir, ko­nu­şan­lar bi­lim­sel ola­rak hangi ve­ri­le­ri, bel­ge­le­ri sun­muş­lar­dır?
b-bel­ge­sel­de niye Dr.Metin Aydın,Mah­mut Nedim Barış,Naim Öz­da­mar ve bu yola baş koy­muş in­san­lar yoktu ?
c-ko­nuk ko­nuş­ma­la­rı ne de­mek­tir,so­ru­na nasıl bir çözüm ge­tir­miş­tir,hangi konuk bi­lim­sel bir belge sun­muş­tur ?
d-je­oter­mal so­ru­nu neden sa­de­ce gör­sel öge­ler­le su­nul­muş­tur,neden sağ­lık­la il­gi­li ha­zır­lan­mış bel­ge­ler yok­tur ?
e-Ma­den­ler so­ru­nu ile il­gi­li şim­di­ye dek neler ya­pıl­mış­tır ?bu top­lan­tı so­nun­da bir bil­di­ri ya­yın­lan­mış mıdır ?
je­oter­ma­lin ölüm ge­tir­di­ği doğa ile il­gi­li ola­rak, ör­ne­ğin incir, zey­tin, ko­nu­sun­da ay­dın­la­tı­cı bil­gi­ler ve­recek uz­man­lar niye yoktu ?
Tüm bun­lar olsa bile,bun­la­rı canlı tu­ta­cak bir ör­güt­len­me gö­re­me­dim.
Je­oter­mal so­ru­nu halka nasıl an­la­tıl­mış­tır,sa­lo­nun fo­toğ­ra­fı zaten bir ör­güt­len­me­nin ol­ma­dı­ğı­nı açık ve net ola­rak gös­te­ri­yor­du.
İnsan­lar ya­şa­mı il­gi­len­di­ren böy­le­si bir du­ru­ma ilgi gös­ter­mi­yor­lar­sa bunun iki ne­de­ni ola­bi­lir.
a-lo­ko­mo­tif gö­re­vi yapan der­nek ya da ku­ru­lu­şa gü­ven­mi­yor­dur.
b-bu önem­li sorun pro­fes­yo­nel bir bi­çim­de halka an­la­tıl­ma­mış­tır?
Benim merak et­ti­ğim bir şey de Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu ve Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mesut Özak­çan'a 'niye yok­tu­nuz ?' diye sor­sam ne cavap ve­rir­ler­di?
Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mesut Özak­can'ın, Mec­li­si üyesi Meh­met Ver­gi­li'nin ya­nın­da ol­ma­sı ge­rek­mez miydi ?
Merak et­ti­ğim du­rum­lar­dan bi­ri­si de AYÇEP yö­ne­tim ku­ru­lu­nun kim­ler­den oluş­tu­ğu­dur.
Ya­zı­mın ba­şın­da,yan­lış­la­rın amaca ulaş­ma­yı ge­cik­tir­di­ği­ni be­lirt­miş­tim,o ne­den­le böy­le­si­ne önem­li bir ko­nu­nun de­ğer­len­di­ril­me­sin­de hiç kim­se­nin ben­cil dav­ran­ma­ya hakkı yok­tur.
He­pi­miz bi­li­yo­ruz,zey­bek oyun­la­rı tek ba­şı­na oy­na­nır; ama he­pi­mi­zin,ge­le­ce­ği­mi­zin,ço­cuk­la­rı­mı­zın,
Ay­dı­nı­mı­zın ya­şa­mı­nın açık açık teh­dit edil­di­ği bu or­tam­da BİZ ol­ma­mız ge­re­kir.

29/03/2017

29.03.2017
Bu yazı 492 defa okundu.

Diğer Yazıları