YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

AYDIN MİLLETVEKİLİ BÜLENT TEZCAN 35 SORU 35 CEVAPLA ÇİZDİ 3

CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan’ın hazırladığı 35 soru 35 cevap değerlendirmesinde,

Giyotin sistemi, gibi Cumhurbaşkanı lehine işleyen satır sistemi gibi tanımlamalar var.

Anayasa değişikliğine göre oluşacak Türkiye’nin büyük resmini anlayabilmek için mutlaka değerlendirmeleri  içeren Bu raporu  okumakta yarar var.

Benim merak ettiğim CHP İl Başkanı Bayram İnci’nin,bu belgesel çalışmaları ana muhalefet partisinin Aydın İl Başkanı olarak nasıl değerlendirmeleri daha etkili kılmak için bir pojesi var mıdır,yok mudur?

Bu yazımla CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan’ın hazırladığı 35 soru 35 cevap  raporunu tamamladım.

Asıl görev bundan sonra başlıyor.

Son bölümleri de okuyalım:

‘Soru 22) Giyotin sistemi var. Ayrıca Meclisin de Cumhurbaşkanını azil yetkisi var. Bunlar güvence ve denge unsuru değil mi? Değil. Giyotin sistemi, Cumhurbaşkanı ya da Meclisin diğerinin görevine son vermesi halinde kendi görevinin de sona ermesini ifade ediyor. Ancak Cumhurbaşkanı bu kararı tek başına verebilirken, Meclis ancak 3/5 (360 oy) çoğunlukla Cumhurbaşkanının görevine son verebiliyor. Yani işlemesi meclis açısından son derece zor, Cumhurbaşkanı açısından ise çok kolay bir sistem… Buna giyotin sistemi değil, ancak Cumhurbaşkanı lehine işleyen satır sistemi demek mümkündür. Kaldı ki karşılıklı dahi olsa, milletin seçtiği ve temsil oranı daha geniş olan Meclisi Cumhurbaşkanının neden fesih yetkisi olsun? Bunun tek bir gerekçesi olabilir, o da Cumhurbaşkanını denetleyecek bir güce izin vermeme arayışıdır.

Soru 23) Cumhurbaşkanının iki dönemden fazla seçilmesi kesin olarak engellenmiş mi? Hayır. Kural olarak iki dönem seçilebilir. Ancak partili Cumhurbaşkanı ikinci döneminin sonuna yaklaştığında, Meclisin 3/5 çoğunluğunu denetleyebilirse seçimlerin yenilenmesi kararı aldırarak bir dönem daha seçilebilir.

 Soru 24) Başkomutanlık yetkisi TBMM’den alınıyor mu? Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden bu yana tartışmasız ve mutlak olarak Meclise ait olmuştur. Milli mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dahi geçici ve Meclisi temsilen verilmiştir. 13 Mevcut Anayasada Cumhurbaşkanının TBMM adına Başkomutanlığı temsil yetkisi bulunmaktadır. Değişiklik teklifiyle “TBMM adına” kısmı çıkarılmış, sadece “Başkomutanlığı temsil eder” denmiştir. Her ne kadar mevcut 117.maddede “Başkomutanlık TBMM’nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur” hükmü bulunmaktaysa da, Cumhurbaşkanının TBMM adına bu görevi yerine getireceği ifadesinin çıkarılması, Başkomutanlığı Meclisten alıp doğrudan Cumhurbaşkanına bağlama adımıdır.

Soru 25) Meclis bütçeyi reddederek Cumhurbaşkanını (yürütmeyi) denetleyemez mi? Hayır. Meclisin bütçe hakkı fiilen elinden alınıyor. Değişiklik teklifinde bütçeyi Meclisin kabul edileceği yazılmış. Ancak Cumhurbaşkanının bütçe teklifini Meclisin kabul etmemesi halinde, bir önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranına göre artırılıp otomatik olarak yürürlüğe gireceği esası getiriliyor. Yani Meclisin bütçeyi reddetmesinin Cumhurbaşkanı (yürütme) üzerinde hiçbir zorlayıcı etkisi olmayacak. Bu bütçe hakkının Meclisin elinden açıkça alınması demektir. Oysa demokratik başkanlık rejimlerinde Meclisin bütçeyi reddetme yetkisini kullanarak yürütmeyi denetleme gücü bulunmaktadır. Değişiklik teklifinde bu imkan da ortadan kaldırılmaktadır.

Soru 26) Yedek milletvekilliğinin ne sakıncası var? Yedek milletvekilliği milli iradenin ara denetim yapma olanağını ortadan kaldırır. İki seçim arasında milletin iradesinde değişme 14 olduğunda bunu sandığa yansıtarak partileri uyarma olanağı kalmaz. Ara seçimler, halka o zamana kadar yanlış yapan iktidarları sandık yoluyla denetleme imkanı verir. Bunun en somut örneği 14 Ekim 1979 ara seçimleridir. 1979’da 5 seçim çevresinde ara seçim yapılmış, tümünü muhalefet partisi olan Adalet Partisi kazanmış, iktidardaki CHP hükümetten istifa etmiş ve sonuçta 42. hükümet düşmüş, 43.hükümet kurulmuştur. Yedek milletvekilliği sistemi, milletin iktidarı denetlemeye dönük bu mekanizmayı da elinden alacaktır.

 Soru 27) Bu değişiklikle nasıl bir Meclis yaratılıyor? Yetkisi ve etkisi sıfırlanmış, aciz bir Meclis yaratılıyor. Güvenoyu ve gensoru gibi denetim mekanizmaları olmayan, yürütme üzerinde hiçbir etkili denetim imkânı kalmayan, yasama tekeli elinden alınmış, yasama yetkisi sınırlanmış, fesih tehdidi altında aciz bir Meclis yaratılıyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisini tabuta koyup üzerine son çiviyi çakma projesidir.

Soru 28) Bu değişiklikle milletvekillerinin durumu ne olur? Daha etkisiz ve yetkisiz milletvekilliği dönemi başlar. Vatandaşın hiçbir sorununa çözüm bulamayan, yürütme üzerinde hiçbir etkisi kalmayan milletvekillerinin, halk nezdinde de hiçbir itibarları kalmaz. Hem halk, hem bürokrasi, hem bakanlar tek bir kişiyi çözüm merkezi görür. Cumhurbaşkanı. Onun dışında hiçbir temsil görevinin önemi kalmaz.

Soru 29) Yargının, yasama ve yürütmeyi denetleme imkânı yok mu? Yok. Yargı tamamen siyasetin emrine girecek. Güçler ayrılığı ve denge-denetleme mekanizmalarının en önemli unsuru olan bağımsız yargı denetimi fiilen imkânsız hale gelecektir. Tüm yüksek yargıçlar ve yüksek yargı kurulu doğrudan ya da dolaylı Cumhurbaşkanı ve onun hakim siyasi anlayışına göre şekillenecektir. Bu nedenle denetim imkânı da kalmayacaktır. Yargı tümüyle Cumhurbaşkanının emrindeki bir organ olacaktır. Adalet dağıtmayacak, Cumhurbaşkanının sopası olarak kullanılacaktır.

Soru 30) Hakimler ve Savcılar Kurulu nasıl oluşacak? Hakimler ve Savcılar Kurulu 12 üyeden oluşacak. Cumhurbaşkanı Kurulun 6 üyesini (Adalet Bakanı ve beş üyeyi) doğrudan belirleyecek. Kalan 6 üyeyi de parti başkanı sıfatıyla kontrol ettiği Meclis aracılığıyla seçtirecektir. Bütün yargı örgütünün başı olan kurul, böylece Cumhurbaşkanı ve onun siyasi anlayışına uygun oluşacaktır.

Soru 31) Anayasa Mahkemesi üyeleri nasıl seçilecek? Cumhurbaşkanı 15 üyeli Anayasa Mahkemesinin 12 üyesini bizzat kendisi, 3 üyesini de partisi aracılığıyla kontrol ettiği TBMM eliyle belirleyecektir. Bu Anayasa mahkemesi yarın Yüce Divan sıfatıyla kendisini seçen Cumhurbaşkanını, yardımcılarını ve bakanlarını yargılayacak

 Soru 32) Cumhurbaşkanının yüksek yargıda başka seçim yetkisi de var mı? Danıştay üyelerinin dörtte biri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilini seçme yetkisi de var. Cumhurbaşkanının seçtiği Danıştay üyeleri, Cumhurbaşkanının temsil ettiği idarenin eylem ve işlemlerini denetleyecek(!) Ayrıca Yargıtay ve Danıştay’ın kalan üyelerini de Cumhurbaşkanının belirleyeceği Hakimler ve Savcılar Kurulu atayacak.

Soru 33) Şu anda da Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve HSYK’na atama yetkisi yok mu? Var. Ancak bu Cumhurbaşkanı başka, teklif edilen anayasal değişiklikteki Cumhurbaşkanı başka… Bu Cumhurbaşkanın yetkileri parlamenter sisteme göre fazla dahi olsa, getirilen sisteme göre yok denecek kadar sınırlı. Değişiklikte tarif edilen Cumhurbaşkanı, bütün yetkileri elinde toplayan bir kişi olacaktır. Dolayısıyla gerçek bir yargı denetimi için, Cumhurbaşkanının yargı alanında hiçbir yetki kullanamaması gerekir.

 Soru 34) Üniter devlet tehlikede mi? Evet. Cumhurbaşkanına, kararname çıkararak merkezi idare kapsamında bölgesel yönetim birimleri, bölgesel yapılar, bölgesel kamu kurum ve kuruluşları oluşturulabilme yetkisi verilmektedir. Bu federasyona geçiş hazırlığıdır.

Soru 35) Bu Anayasa değişikliği geçerse ne olur?

 1. Anayasayla bir diktatör yaratırız. Her şeye dokunan ama kendisine dokunulamayan bir diktatör ortaya çıkar.

2. Demokratik rejimden tamamen ayrılıp otoriter bir rejim kurulur.

 3. Hiçbir vatandaşın, can, mal ve hukuk güvenliği kalmaz. Her kişi, kurum ve kuruluş tek bir kişinin, bir diktatörün vicdanına terk edilir.

4. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmaz. Devlet yönetiminde ve ülkede zorbalık hakim olur.

 5. Bir kişi hem hükümet, hem meclis, hem mahkeme olur. Yasama, yürütme ve yargı tek bir elde toplanır.

 6. Etkisiz, yetkisiz, aciz ve sembolik bir Meclis ortaya çıkar.

7. Meclisi mezara, demokrasiyi tarihe gömeriz.’’

04.01.2017
Bu yazı 641 defa okundu.

Diğer Yazıları