YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

AYDIN SARI

'EGEMENLİK KAYITSIZ 
ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Aydın Sarı… 
Ga­ze­te­ci… Mu­ha­bir…
Ko­ku­su­nu al­dı­ğı olayı haber ya­pın­ca­ya kadar bir tilki gibi iz sürer… Ka­pı­dan ko­vul­sa pen­ce­re­den girer,red­de­di­lir,tar­tak­la­nır,kimi zaman dar­be­de alır; ama hiç acı his­set­mez; çünkü haber ya­pa­ca­ğı olaya odak­lı­dır,tıpkı gü­düm­lü mermi gibi he­de­fe ki­lit­le­nir,o yüz­den ga­ze­te­si­nin de adı HEDEF' tir. Aydın Sarı,mü­ret­tip­tir,alır eline kum­pa­sı hu­ru­fat dizer.. Aydın sarı,dizgi ope­ra­tö­rü­dür,geçer klav­ye­nin ba­şı­na eri­miş kur­şun­dan yazı yazar.. Aydın Sarı,ke­çi­ye rah­met oku­ta­cak cins­ten inat­çı­dır,Sarı da­ma­rı şiş­me­sin,kav­gay­sa kavga,'ZUR­NA­DA PEŞ­REV OLMAZ,NE ÇI­KAR­SA BAH­TI­NA' der dalar ola­yın içine.. Aydın Sarı ile çok ortak ya­nı­mız var­dır.. Aydın'da benim gibi Hü­ray­dın Ga­ze­te­si'nde ilk adı­mı­nı at­mış­tır… Aydın Sarı,başta Cum­hu­ri­yet olmak üzere ulu­sal ba­sın­da bir çok ga­ze­te­nin Aydın mu­ha­bir­li­ği­ni yap­mış­tır… O yıl­lar­da Aydın'da yerel ba­sın­da ev ge­çin­di­recek pa­ra­yı ka­za­nan yoktu. Ulu­sal ba­sın­da hangi ga­ze­te­nin tem­sil­ci­siy­sen dört gözle gön­der­di­ğin ha­ber­le­rin pri­mi­ni bek­ler­din… Cum­hu­ri­yet,Mil­li­yet,Hür­ri­yet,Gü­nay­dın gibi ga­ze­te­le­rin Aydın mu­ha­bi­ri olmak bir ay­rı­ca­lık­tı.. Hele Cum­hu­ri­yet'in mu­ha­bi­riy­sen ve si­ya­si gö­rü­şün de ay­nıy­sa deme git­sin…prim gel­me­se ne olur ? Aydın Sarı, Cum­hu­ri­yet mu­ha­bi­riy­ken prim­le­ri gel­me­di­ği gibi bir de İzmir Bü­ro­sun­da bağlı ol­du­ğu tem­sil­ci­den emri va­ki­ler­le kar­şı­la­şın­ca te­pe­si atar,am­ba­la­jı açıl­ma­mış kü­für­ler kar­şı­lık­lı ola­rak sı­ra­ya girer.Tem­sil­ci Aydın Sarı'yı kovar; ama Aydın'da mu­ha­bir bu­la­maz,ne hik­met­se hiç kimse Cum­hu­ri­yet'in Aydın mu­ha­bi­ri ol­ma­yı göze ala­maz,acaba Aydın Sarı mafya ba­ba­sı mıdır ? Hiç biri Aydın Sarı,eme­ği­nin ko­ru­yu­cu­su­dur,sa­de­ce İzmir'de değil,İstan­bul'da da onun ga­ze­te­ci­li­ği­ni bilen ağa­bey­le­ri var­dır.Bun­lar­dan biri Hik­met Çe­tin­ka­ya'dır… Aydın Sarı'nın da eline fır­sat­lar geçti İzmir'e,İstan­bul'a git­me­si için; ama o Aydın'da kal­ma­yı ter­cih etti. Aydın Sarı,yıl­lar­ca çile çek­tik­ten sonra zo­run­lu ola­rak sınıf de­ğiş­tir­di.HEDEF ga­ze­te­si'nin pat­ro­nu,im­ti­yaz sa­hi­bi oldu. HEDEF GA­ZE­TESİ 14 ya­şı­na gir­miş.. Afe­rim Aydın Sarı seni kut­lu­yo­rum,yerel ba­sı­nın can çe­kiş­ti­ği bir or­tam­da bo­nus­lar al­ma­dan za­fer­den za­fe­re koş­mak er­dem­li ga­ze­te­ci­li­ğin onu­ru­dur… Bir de bir­lik­te ça­lış­tı­ğın genç ga­ze­te­ci­ler EMEĞİN ONURU SENDİKALI OL­MAK­TIR il­ke­si­ne uya­rak Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Sen­di­ka­sı (TGS) na üye olur­lar­sa işte o zaman geç­miş­te yap­tı­ğın ga­ze­te­ci­lik­le şim­di­ki ga­ze­te­ci­li­ği­ni ger­çek­ten EMEĞİN PO­TA­SI'nda bir­leş­tir­miş olur­sun. Daha nice 14 yıl­la­ra..

07/03/2017

07.03.2017
Bu yazı 743 defa okundu.

Diğer Yazıları