YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

GEÇMİŞ Mİ GELECEK Mİ ?

'EGEMENLİK KAYITSIZ 
ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Bi­rey­sel ilgi alan­la­rı tek ba­şı­na değil de ko­nu­la­rı­na göre bir araya ge­ti­ril­dik­le­rin­de top­lum­sal odak­lan­ma­nın ipucu ola­bi­lir…ve bu ip ucu o top­lu­mun ge­le­ce­ğe olan bakış açısı ola­rak da yo­rum­la­na­bi­lir.
Yerel ve ulu­sal ba­sın­da­ki özel­lik­le ga­ze­te­ci kö­ken­li köşe ya­zar­la­rıy­la, ga­ze­te­ci kö­ken­li ol­ma­yan köşe ya­zar­la­rı­nın seç­tik­le­ri ko­nu­nun oku­yu­cu­la­rı ta­ra­fın­dan okun­ma sa­yı­sı ile ya­pı­lan yo­rum­lar da il­gi­nin dü­ze­yi­ni gös­te­re­bi­lir.
Te­le­viz­yon di­zi­le­ri­nin ve prog­ram­la­rı­nın gör­sel ve işit­sel özel­lik­le­ri ekran ba­şın­da­ki in­san­la­rı, gör­dük­le­ri­ni ve duy­duk­la­rı­nı akıl süz­ge­cin­den ge­çir­me­si­ne fır­sat ver­me­den et­ki­le­ye­bi­lir.
Ekran ba­şın­da, dizi iz­le­yen bir insan, pa­di­şah Ab­dül­ha­mit'in İngi­liz el­çi­si­ni to­kat­la­dı­ğı­nı gör­dü­ğün­de; eğer tarih bil­gi­si yoksa bu ey­le­me ina­na­cak kadar ya­kın­lık du­ya­bi­lir; ama tarih bil­gi­si varsa, ' Hadi ora­dan ' deyip di­zi­nin ne amaç­la ya­pıl­dı­ğı­nı an­la­ya­rak sey­ret­mek­ten vaz­ge­çer.
Bir za­man­lar Vah­det­tin ile il­gi­li bir öykü oku­muş­tum.
Pa­di­şah Vah­det­tin has­ta­la­nır, mu­aye­ne eden he­kim­ler ara­sın­da İngi­liz hekim, mu­aye­ne eder­ken Vah­det­tin'in ba­cak­la­rı­nın dışa doğru çar­pık ol­du­ğu­nu görür ve İngi­liz­ce 'Aman Tan­rım'' der. Vah­det­tin İngi­liz he­ki­min ne de­di­ği­ni an­la­maz ve sa­ra­yın he­kim­le­ri­ne sorar:
‘'Ne diyor bu ke­fe­re ?''
Sa­ra­yın he­kim­le­ri, İngi­liz mes­lek­taş­la­rı­nın ne de­di­ği­ni an­la­mış­lar; ancak doğ­ru­su­nu söy­ler­ler­se onun ba­şı­na bir iş ge­le­bi­le­ce­ğin­den çe­kin­dik­le­ri için ken­di­le­ri­ne göre bir yanıt ve­rir­ler:
''Sul­ta­nım'' der­ler ve devam eder­ler:
''İngi­liz hekim sizin çü­kü­nü­zün nor­mal­den çok daha büyük ol­du­ğu­nu ifade etmek için,(Aman Tan­rım) dedi.
Sa­ra­yın he­kim­le­ri­nin iyi ni­yet­le söy­le­dik­le­ri bu uy­du­ruk yalan, Sul­tan Vah­det­tin'in ho­şu­na git­miş ola­cak ki, yat­tı­ğı yer­den gü­le­rek,''EEE OS­MAN­LI­YI BU­GÜ­NE KADAR NASIL GETİRDİK.'' gibi bir şey­ler söy­ler.
Oku­du­ğum bu öykü doğru ya da yalan olsun, bu öy­kü­den bile ken­di­ni Os­man­lı sa­nan­lar ve Vah­det­tin'in ye­ri­ne ko­yan­lar ola­bi­lir.
Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ile il­gi­li ola­rak 16 Nisan ta­ri­hin­de re­fe­ran­dum ya­pı­la­cak ya, özel­lik­le TRT'de di­zi­ler­den olu­şan Os­man­lı kam­pan­ya­sı ile 80 mil­yo­nun beyni yı­kan­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Top­lum­sal al­gı­la­ma­yı olum­suz et­ki­le­mek için tv prog­ram­la­rı­na çı­kan­lar, söy­le­dik­le­ri­nin inan­dı­rı­cı ol­ma­sı için ses ton­la­rı­nı yük­sel­te­rek ve el kol ha­re­ket­le­ri ya­pa­rak ken­di­le­ri­ne ve­ri­len gö­rev­le­ri yap­ma­ya ça­lı­şır­ken,bu dav­ra­nış­la­rı­nın bir bölüm se­yir­ci üze­rin­de ön­ce­le­ri et­ki­li olsa bile; bu et­ki­nin daha sonra öf­ke­ye dö­nüş­tü­ğü­nü dü­şü­nü­yor­lar mı acaba?
Ha­tır­la­yı­nız…
Kent kent gezen sözüm ona Akil İnsan­lar vardı.Bu in­san­la­rı git­tik­le­ri kent­te önce on­la­rı adam ye­ri­ne koy­ma­yan,hatta ha­in­lik­le suç­la­yan in­san­lar ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­rak pro­tes­to edi­li­yor­lar­dı.
Bu maya tuttu mu ?
Tut­ma­dı; çünkü mil­let yut­ma­dı..
Ye­ri­ne başka se­nar­yo­lar ya­zıl­dı…
Şimdi baş­ba­kan Bin Ali Yıl­dı­rım,bir za­man­la­rın James Bond di­zi­sin­de­ki me­saj­dan sonra ken­di­si­ni imhan eden teyp gibi mey­dan mey­dan gezip,''EVET der­se­niz ben­den kur­tu­la­cak­sı­nız' der gibi..
Mil­le­tin sağ­du­yu­su­nu hesap et­mi­yor­lar ga­li­ba..
Ne demiş ata­la­rı­mız ?

‘Her Şer'de bir HAYIR ! var­dır'

02/01/2017

02.03.2017
Bu yazı 552 defa okundu.

Diğer Yazıları