YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

KENDİME SORUYORUM SİZ DE SORUN

'EGEMENLİK KAYITSIZ 
ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Bir za­man­lar ''ÖZE­LEŞTİRİ'' yap­mak yani ken­di­mi­zi acı­ma­sız­ca eleş­tir­mek ma­ri­fet sa­yı­lır­dı.
Ar­ka­daş soh­bet­le­rin­de,''şu ko­nu­da öze­leş­ti­ri yap­tım da…' diye baş­la­yan ken­di­mi­zi yar­gı­la­ma sü­re­ci uzar gi­der­di; ama ge­liş­me adına ya­şa­mı­mı­za olum­lu bir şey­ler kat­maz­dı, tam tersi bir moral bo­zuk­lu­ğu, ener­ji kaybı olur­du…
Neyse ki ,yıl­lar için­de ken­di­mi ta­nı­ma­ya baş­la­dı­ğım­da bu hu­yum­da et­kin­li­ği­ni yi­tir­di.
Şimdi başka bir şey ya­pı­yo­rum.
Ben­den bir şey yap­ma­mı is­te­dik­le­rin­de,o is­te­ğin bana nasıl su­nul­du­ğu­nun al­tın­da­ki ni­ye­ti an­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.
Her in­sa­nın mo­ti­ve olma al­gı­sı de­ği­şik­tir.Ki­mi­ne ''Ars­la­nım'' der­sin şah­la­nır,ki­mi­si de hay­va­na ben­ze­til­di­ği için öf­ke­le­nir.
Ben­den yap­ma­mı is­te­dik­le­ri bir şey ol­du­ğun­da ken­di­me şu so­ru­la­rı so­ra­rım:
-bu so­ru­nun al­tın­da­ki gizli niyet nedir ?
-bu gizli ni­ye­tin bana su­nu­lu­şun­da­ki am­ba­la­jı na­sıl­dır ?
Bi­li­yor­su­nuz Nisan ayın­da re­fe­ran­dum var.
He­pi­miz­den evet den­me­miz is­te­ni­yor.
Ben de ken­di­me so­ru­yo­rum:ben­den neye evet de­me­mi is­ti­yor­lar ?
Dü­şü­nü­yo­rum.
Sahip ol­du­ğum her şey­den vaz­ge­çip,ko­şul­suz-şart­sız tek ada­mın yö­ne­ti­mi­ne gir­me­mi is­ti­yor­lar.
Niye ?
Neden?
Niçin ?
Ben par­la­men­ter sis­tem­den mem­nu­num, si­ya­si gö­rü­şü­mün tem­sil­ci­si parti ik­ti­dar­da olsun ol­ma­sın ben hak­kı­mı ara­ya­bi­li­yo­rum.
Bana ya­pı­lan hak­sız­lık­la­ra karşı ken­di­mi ya­sa­lar­la sa­vu­na­bi­li­yo­rum.
Benim gibi se­si­ni çı­kar­tan­lar HAYIR !de­dik­le­rin­de suç iş­le­miş sa­yı­lı­yor­lar.
Evet kam­pan­ya­sı ya­pan­la­ra hiç­bir yasal işlem yok.
Niye ?
Neden ?
Niçin ?
Peki ben salak mıyım ?
Ben aptal mıyım ?
Ben geri ze­ka­lı mıyım ?
Ol­ma­dı­ğı­mı an­la­mış­lar ki HAYIR der­sem te­rö­rist ol­mak­la suç­lu­yor­lar.
As­lın­da beni ikna etmek için dil dö­ker­ken bana ver­mek is­te­dik­le­ri pa­ke­tin am­ba­la­jı yır­tı­lı­yor ve için­de ne varsa dö­kü­lü­yor.
Şimdi bu pa­ke­tin için­de­ki­le­ri göre göre evet de­me­mi is­te­yen mi, yoksa ben mi zeka özür­lü­yüz?
Yok yok,bu de­mok­ra­si falan değil,bu de­mok­ra­siy­le am­ba­laj­lan­mış; ama içi sis­tem de­ği­şik­li­ği olan bir yut­tur­ma­ca.
Dü­şü­nü­yo­rum da YA­ŞA­MIN GERİ VİTESİ yok­tur,bun­lar YA­ŞA­MA GERİ VİTES TA­KAR­KEN,BİZE DE DİREKSİYON TAK­MA­YA ÇA­LI­ŞI­YOR­LAR.
Dü­şü­nün…
Mo­za­iği ren­ga­renk olan bu ül­ke­de ya­şa­yan 80 mil­yon in­sa­nı ve yeni do­ğa­cak­la­rı kuk­la­laş­tı­ran bir istek…
Bilim kurgu film­le­rin­de­ki gibi bey­ni­ne jips ta­kıl­mış radyo dal­ga­la­rıy­la yö­ne­ti­len in­san­lar…
Bu kur­gu­la­ma em­per­ya­liz­min yeni oyun­la­rın­dan bi­ri­si…
Hani di­yor­lar ya dün­ya­yı 13 aile yö­ne­ti­yor diye işte ora­dan bak­mak gerek büyük resme…
13 aile de kendi için­de üst­ten aşağı doğru bir kukla se­ri­si…
1.R03;aile te­pe­de, onun yö­net­ti­ği 2-3-4-5,bun­la­rın yö­net­ti­ği 6-7-8-9,bun­la­rın yö­net­ti­ği 10-11-12-13,bun­la­rın bir­lik­te­li­ği­nin yö­net­ti­ği mil­yar­lar­ca insan…
Peki Tanrı, ilahi ada­let ne­re­de ?
Tanrı'nın da ilahi ada­le­tin­de or­ta­ya çık­ma­sı ka­fa­ta­sı­mı­zın için­de­ki BEYİN de­di­ği­miz or­ga­nı­mı­zın kul­lan­ma­mı­za bağlı.
Al­bert Eins­te­in 'en aktif insan bile bey­ni­nin yüzde 15 ini kul­la­na­bi­li­yor' de­me­miş miydi ?
Ya o yüzde 15 i bile kul­la­na­ma­yan­lar..
Ak­lı­ma bir fıkra geldi.
Ame­ri­ka'da beyin mü­ze­sin­de ser­gi­le­nen be­yin­le­rin üze­rin­de fi­yat­la­rı ya­zı­yor­muş.Bil­mek kaç mil­yon dolar diye..R03;bir bey­nin üze­rin­de ise du­duk­la­rı uçuk­la­ta­cak sı­fır­lar­la dolu ra­kam­lar var­mış.Merak etmiş sor­muş­lar bu beyin niye bu kadar pa­ha­lı diye.
Yet­ki­li kişi ya­nıt­la­mış:
'BU BEYİN SIFIR KİLO­MET­RE.ŞİMDİYE DEK HİÇ ÇA­LIŞ­MA­MIŞ.'

Her­hal­de,de­mok­ra­si am­ba­la­jıy­la süs­len­miş pa­ke­ti bize ver­me­ye ça­lı­şan­lar BİZİM BEYİNLERİMİZİ SIFIR KİLO­MET­RE sa­nı­yor­lar…
HAYIR !HAYIR !
HİÇ BİR ŞEY ON­LA­RIN OL­MA­SI­NI İSTEDİKLERİ GİBİ DEĞİL..

25/02/2017

25.02.2017
Bu yazı 642 defa okundu.

Diğer Yazıları