YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

KORKU !

'EGEMENLİK  KAYITSIZ 
ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'
MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK

AKP Ma­ni­sa İl Baş­kan yar­dım­cı­sı Ozan Erdem,par­ti­si­nin Soma Genç­lik Kol­la­rı­nın top­lan­tı­sın­da,'YÜZDE ELLİYİ GE­ÇE­MEZ­SEK İÇ SA­VA­ŞA HAZIR OLUN''demiş. Belli ki Ozan Erdem'i kay­bet­me kor­ku­su içine çek­miş. Ozan Erdem, uçsuz bu­cak­sız korku der­ya­sın­da de­be­len­me­si ak­lı­ma bat­mak­tan olan ge­mi­nin mey­da­na ge­tir­di­ği fi­zik­sel olayı ge­tir­di. Bi­lir­si­niz,bat­ma­ya baş­la­yan ge­mi­nin içi su al­dık­ça çev­re­sin­de GİRDAP mey­da­na ge­ti­rir bu gir­dap (ana­for) gemi su­la­ra gö­mül­dük­çe mey­da­na ge­tir­di­ği çekim ala­nıy­la çev­re­sin­de ne var ne yok yu­ta­rak ge­miy­le bir­lik­te su­la­rın de­rin­li­ği­ne gö­tü­rür. Gemi bat­tık­tan sonra da suyun al­tın­dan yü­ze­ye çıkan bir hava ba­lo­nu pat­lar ve her şey nor­ma­le döner.R03;Bu yüz­den film­ler­de gör­dü­ğü­müz gibi tah­li­ye san­dal­la­rı­na binen yol­cu­lar,bu GİRDAP' a ka­pıl­ma­mak için olan­ca güç­le­riy­le kürek çe­ke­rek çekim ala­nın­dan kur­tul­ma­ya ça­lı­şır­lar. Yıl­lar önce bir film­de sey­ret­miş­tim.Çok güçlü bir gemi ok­ya­nus­ta ba­tar­ken yol­cu­la­rın bir kısmı ken­di­le­ri­ni çekim ala­nın­dan kur­ta­ra­ma­dık­la­rı için ge­miy­le bir­lik­te su­la­ra gö­mül­müş­ler­di.İşin acı ger­çe­ği ise ata­la­rı­mı­zın de­di­ği gibi ol­muş­tu. BATAN GEMİYİ İLK ÖNCE FA­RE­LER terk et­me­ye baş­la­mış­tı. Eğer;yap­tı­ğı­mız şeyin doğru ol­du­ğu­na inan­mı­yor­sak zih­ni­mi­ze bir KORKU TO­HU­MU ekmiş olu­ruz. Biz doğru ol­ma­dı­ğı­na inan­dı­ğı­mız şeyi yap­ma­yı sür­dür­dü­ğü­müz­de bu KORKU TO­HU­MU gi­de­rek büyür ve tüm ben­li­ği­mi­zi tut­sak alır. So­nun­da yine ata­la­rı­mı­zın de­di­ği olur: KOR­KU­LAN ŞEY BAŞA GELİR. Ne der­si­niz ? Akp Ma­ni­sa İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ozan Erdem bir şey­den mi kor­ku­yor da kor­ku­su­nu yen­mek için, par­ti­si­nin genç­lik kolu üye­le­ri­ne gü­ven­ce ver­mek için; 'YÜZDE ELLİYİ GE­ÇE­MEZ­SEK İÇ SA­VA­ŞA HAZIR OLUN.' Diyor ? Türk­çe­miz­de sık sık kul­lan­dı­ğı­mız EVET ve HAYIR söz­cük­le­ri­ni söy­le­mek,dik­kat et­ti­ği­miz­de zi­hin­sel inanç dün­ya­mı­zın dışa yan­sı­ma­sı­nı gös­te­rir. Ör­ne­ğin:inan­ma­dı­ğı­nız bir şey için EVET de­di­ği­miz­de se­si­mi­zin tonu ve tı­nı­sı dü­şük­tür,can­sız- dır,ruh­suz­dur. İnan­ma­dı­ğı­mız bir şeyi red­de­der­ken ağ­zı­mız­dan çıkan HAYIR ! söz­cü­ğü GÖK GÜ­RÜL­TÜ­SÜ gi­bi­dir,sa­ni­ye­de 340 metre hızla giden SES DAL­GA­LA­RI DAĞA TAŞA ÇAR­PA­RAK YAN­SIR,ÇO­ĞA­LIR ,GÜÇ­LENİR. Bana inan­mı­yor ola­bi­lir­si­niz,de­ne­me­si be­da­va.R03;Evi­ni­zin bir oda­sın­da inan­ma­dı­ğı­nız bir şeye gü­cü­nüz yet­ti­ğin­ce EVET ! diye ba­ğı­rın.Gö­re­cek­si­niz ki se­si­niz can­sız,ruh­suz bir şe­kil­de çı­ka­cak. Aynı de­ne­yi red­det­mek is­te­di­ği­niz bir şey için HAYIR ! diye ba­ğı­rın. Siz ken­di­ni­zi ina­na­rak HAYIR ! de­me­ye ha­zır­la­dı­ğı­nız­da tüm be­de­ni­ni­zin di­ri­leş­ti­ği­ni,güc­len­di­ği­ni his­se­de­rek ba­ğı­ra­cak­sı­nız ve se­si­niz tıpkı bir GÖK GÜ­RÜL­TÜ­SÜ gibi şim­şek­ler ça­ka­rak çı­ka­cak ve pen­ce­re cam­la­rı­nın tit­re­di­ği­ni al­gı­la­ya­cak­sı­nız. İster­dim ki AKP Ma­ni­sa İl Baş­kan yar­dım­cı­sı Ozan Erdem'le aynı yerde o EVE­E­E­ET diye ba­ğır­sın ben de HA­YI­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­I­IR diye ba­ğı­ra­yım. GÖK KUB­BEYİ ÇIN­LAT­MAZ­SAM BEN MUS­TA­FA KEMAL'İN ASKERİ DEĞİLİM.

17/02/2017

17.02.2017
Bu yazı 597 defa okundu.

Diğer Yazıları