YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

MÜCADELE GAZETESİ 28 DEĞİL EN AZ 60 YAŞINDA

'EGEMENLİK KAYITSIZ 
ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Ga­ze­te­ci­li­ğe 1 Nisan 1965 yı­lın­da Hü­ray­dın Ga­ze­te­si'nde baş­la­dım.
Daha sonra Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si'ne trans­fer oldum.
Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si'nin sa­hi­bi rah­met­li Ali Taş­kın ağa­be­yi­miz­di.
Ali Taş­kın abi­miz Aydın'a gel­di­ğin­de önce kese ka­ğı­dı işine gir­miş,daha sonra da da mat­ba­acı­lı­ğa baş­la­mış.
Ali Taş­kın ağa­be­yi­miz mü­ca­de­le­ci bir in­san­dı, sa­nı­rım bu özel­li­ği ne­de­niy­le de adını MÜ­CA­DE­LE koy­du­ğu ga­ze­te­yi çı­kar­ma­ya baş­la­mış.
Ben­den önce de ben­den sonra da çok kişi Mü­ca­de­le'de ça­lış­tı.
Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si'nin si­ya­si ciz­gi­si CHP idi.
Her seçim ön­ce­si ve son­ra­sı he­pi­miz pa­ra­sal so­run­lar ya­şa­dık.Öyle du­rum­lar oldu ki sa­de­ce,sün­net,nişan,nikah,düğün da­ve­ti­ye­le­rin­den ka­za­nı­lan pa­ray­la­bi­le ga­ze­te­nin kağıt ve mü­rek­kep gi­der­le­ri­ni kar­şı­la­ya­mı­yor­duk.
Ali Taş­kın abi­miz uzuna yakın or­ta­boy­lu ve ki­lo­luy­du.Ko­lib­ri marka mo­to­ru­na bin­di­ğin­de,motor al­tın­da kay­bo­lur­du.
Aydın'dan ay­rı­lıp,İzmir,İstan­bul der­ken Ali abi­nin vefa et­ti­ği­ni ve ga­ze­te­nin­de oğlu İzzet'e kal­dı­ğı­nı duy­muş­tum.
Sonra İzzet'te ga­ze­te­yi sat­mış…
1 Mart Salı günü ADD'de 'MÜ­CA­DE­LE 28 YA­ŞIN­DA' baş­lı­ğı­nı oku­yun­ca şa­şır­dım ve düş kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dım.
Ga­ze­te­ler­de ge­nel­de ku­ru­cu­su­nun adı baş­lı­ğın al­tı­na ya­zı­lır.

Üzül­düm.
Hemen kün­ye­ye bak­tım.
Ku­ru­cu­su: Ali Taş­kın
Ku­ru­luş: 01.03.1990
Ya­zı­yor­du.
Hayır!
Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si'nin ku­ru­luş ta­ri­hi 1 Mart 1990 değil.
Eğer Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si­nin ku­ru­cu­su Ali Taş­kın ise ku­ru­lu­şu ke­sin­lik­le 1990 yılı ola­maz..
Bunu yap­mak mes­le­ğin ge­le­nek­le­ri­ni, basın ahlak ya­sa­sı­nı çiğ­ne­mek, hiçe say­mak de­mek­tir.
Ga­ze­te ku­ru­cu­su yada mi­ras­çı­la­rı ta­ra­fın­dan sa­tıl­mış ola­bi­lir; ama satın alan ga­ze­te­nin ku­ru­cu­su­nun adını ve ku­ru­luş yı­lı­nı doğru yaz­mak zo­run­da­dır.
Basın İlan Ku­ru­mu'nun ar­şi­vin­de bu belge mut­la­ka var­dır; çünkü benim ça­lış­tı­ğım 60 lı yıl­lar­da da Basın İlan Ku­ru­mu'ndan resmi ilan alı­nı­yor­du.
Ga­ze­te ya­yı­mı­na çok uzun süre ara ver­miş olsa bile yeni sa­hi­bi ku­ru­cu­su­nu ve ku­ru­luş ta­ri­hi­ni doğru yaz­mak zo­run­da­dır. 
Yaz­ma­mak ,o ga­ze­te­nin ta­ri­hi kim­li­ği­ni yok say­mak­tır,sil­mek­tir.Yaşa­ma­mış say­mak­tır.
Ve ge­lecek ku­şak­la­rı ma­nüp­le et­mek­tir,bilgi kir­li­li­ği ya­rat­mak­tır.
Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si'nin ku­ru­cu­su Ali Taş­kın'dır ve ku­ru­luş ta­ri­hi 1950'li yıl­la­ra da­yan­mak­ta­dır.
Ben,mes­le­ği­min ilk yıl­la­rı­nı ge­çir­di­ğim,ken­di­mi ye­tiş­tir­di­ğim okul­lar­dan bi­ri­si ola­rak kabul et­ti­ğim Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si'ne ve onun ku­ru­cu­su olan Ali Taş­kın ağa­be­yi­mi­ze ya­pı­lan hak­sız­lı­ğı sus­kun kal­mak mes­le­ği­me ve Ali abime iha­net etmiş ol­ma­mak için bil­dik­le­ri­mi pay­laş­tım.
Belki benim bil­dik­le­ri­mi bilen daha baş­ka­la­rı da var­dır; ama çıkıp doğ­ru­la­rı söy­le­mi­yor­lar­sa on­lar­da Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si'nin geç­mi­şi­nin si­lin­me­si­ne göz yu­mu­yor­lar de­mek­tir.
İna­nı­yo­rum ki,Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si'nin im­ti­yaz sa­hi­bi ve Genel yayın Yönt­me­ni Ayfer Çezik mes­lek­ta­şı­mın,bu ya­zı­mı ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin ahlak ku­ral­la­rı­na uygun ola­rak de­ğer­len­di­re­cek­tir.

03/02/2017

03.03.2017
Bu yazı 655 defa okundu.

Diğer Yazıları