YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

'EGEMENLİK KAYITSIZ 
ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

Başbakan Bin Ali Yıl­dı­rım di­yor­ki;''PARTİLİ CUM­HUR­BAŞ­KA­NI OLMAZ MIŞ...OLUR OLUR BAL GİBİ OLUR''
Diyor da so­nu­nu ge­tir­mi­yor;çünkü cum­hur­baş­ka­nı­nın se­çil­dik­ten sonra ya­pa­ca­ğı yemin şöyle:

'' “Cum­hur­baş­ka­nı sı­fa­tıy­la, Dev­le­tin var­lı­ğı ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, va­ta­nın ve mil­le­tin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü, mil­le­tin ka­yıt­sız ve şart­sız ege­men­li­ği­ni ko­ru­ya­ca­ğı­ma, Ana­ya­sa­ya, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne, de­mok­ra­si­ye, Ata­türk ilke ve in­kı­lâp­la­rı­na ve lâik Cum­hu­ri­yet il­ke­si­ne bağlı ka­la­ca­ğı­ma, mil­le­tin huzur ve re­fa­hı, millî da­ya­nış­ma ve ada­let an­la­yı­şı için­de her­ke­sin insan hak­la­rın­dan ve temel hür­ri­yet­le­rin­den ya­rar­lan­ma­sı ül­kü­sün­den ay­rıl­ma­ya­ca­ğı­ma, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin şan ve şe­re­fi­ni ko­ru­mak, yü­celt­mek ve üze­ri­me al­dı­ğım gö­re­vi ta­raf­sız­lık­la ye­ri­ne ge­tir­mek için bütün gü­cüm­le ça­lı­şa­ca­ğı­ma Büyük Türk Mil­le­ti ve tarih hu­zu­run­da, na­mu­sum ve şe­re­fim üze­ri­ne and içe­rim.”

Peki nasıl ola­cak,önce se­çi­le­cek­sin,and içe­cek­sin,sonra da gidip gön­lün­de­ki par­ti­ye üye ola­cak­sın… ve mil­le­ti ta­raf­sız­lı­ğı­na inan­dı­ra­cak­sın..
Hadi canım sen de …
Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­len kişi,is­te­di­ği kadar yar­dım­cı se­çe­bi­le­cek­miş…
Se­çe­ce­ği ki­şi­le­rin ni­te­lik­li olup ol­ma­ma­sı önem­li değil..
Yet­ki­le­ri­ni kul­la­na­rak sa­de­ce 'SEÇTİM' de­me­si ye­ter­li ola­cak­mış…
Hani di­yor­lar ya Cum­hur­baş­ka­nı da fani…
Aynen öyle..
Cum­hur­baş­ka­nı öldü….
Ye­ri­ne kim ge­lecek,nasıl ge­lecek..?
Al sana tipik Os­man­lı ha­ne­dan­lı­ğı…
Cum­hur­baş­ka­nı yar­dım­cı­la­rı,cum­hur­baş­ka­nı olmak için bir­bir­le­ri­ni bo­ğaz­la­ya­cak­lar..
12 Eylül'ün fa­şist pa­şa­sı gü­ler­yüz­lü pi­no­şe Evren,Erdal Eren'in ya­şı­nın bü­yü­tül­me­si için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ne varsa yap­mış­mış..
Şimdi 18 ya­şın­da­ki genç­le­re mil­let­ve­kil­li­ği yolu açı­lı­yor­muş yeni ana­ya­sa­ya göre..
Hadi ya..
Tür­ki­ye'de mil­let­ve­ki­li olmak için para ba­ba­sı olan kaç 18 lik de­li­kan­lı var ?
Genç­le­ri­mi­zin çoğu ba­ba­sın­dan al­dı­ğı harç­lık­la kız ar­ka­da­şı­na simit,çay ıs­mar­la­ya­bi­li­yor,mil­let­ve­ki­li olmak için bol sı­fır­lı ra­kam­la­rı par­ti­si­ne nasıl ba­ğış­la­ya­cak?
Ha der­se­niz ki ,kendi ço­cuk­la­rı­nı,to­run­la­rı­nı yurt­dı­şın­da oku­tup,halk ço­cuk­la­rı­na imam hatip oku­lu­nu adres gös­te­ren­le­rin ço­cuk­la­rı­nı mil­let­ve­ki­li yap­mak için­dir,o zaman iş de­ği­şir.
On­la­rın ço­cuk­la­rı pa­ra­la­rı basıp mil­let­ve­ki­li ol­sun­lar,halk ço­cuk­la­rı da cep­he­ler­de can ver­sin­ler öyle mi ?
Ben tam ola­rak bil­mi­yo­rum,merak edi­yor­sa­nız siz­ler araş­tı­rın…
Si­ya­si par­ti­ler­de,25-30 yaş ara­sın­dan olan kaç mil­let­ve­ki­li var ve kaçı kadın ?
Yok yok,bu bir ki­şi­yi değil,ge­le­ce­ğe yö­ne­lik bin­ler­ce ki­şi­yi DİKTA­TÖR yap­mak için sis­tem de­ğiş­tir­mek..
Ar­tı­dan 50 mil­let­ve­ki­li daha…
Niye ?
Neden ?
Niçin ?
Par­la­men­ter sis­te­mi yok edip,kur­şun as­ker­le­rin ola­ca­ğı bir mec­lis­te (mec­lis de­ni­lir­se) ar­tı­dan 50 mil­let­ve­ki­li­ne ne gerek var ki ?
Yoksa ?
Yoksa bi­ri­le­ri­nin ya­kin­le­ri için kon­ten­jan mı ayar­la­nı­yor ?
Hayır !
Hayır! Hayır!
Bu iş ka­rı­şık iş..
Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İlham Ali­yev ka­rı­sı Meh­ri­ban Ali­ye­va'yı cum­hur­baş­ka­nı yar­dım­cı­sı seç­miş.
Meh­ri­ban Ali­ye­va bir Rus te­le­viz­yo­nu­na yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da çar­pı­cı ifa­de­ler kul­lan­dı. Cum­hur­baş­ka­nı olup ol­ma­ya­ca­ğı so­ru­su­nu ya­nıt­sız bı­rak­ma­dı. Ali­ye­va: "Bu ko­nu­yu (Cum­hur­baş­kan­lık ma­ka­mı­nı) dü­şün­me­dim ve dü­şün­mü­yo­rum. Azer­bay­can'ın ve hal­kın çı­kar­la­rı­nı ko­ru­ya­ca­ğım. Bu da Azer­bay­can halkı için en güzel iş. Do­la­yı­sıy­la bugün durum böyle. Ge­le­cek­te ne ola­cak diye tah­min­de bu­lun­mak ise ke­sin­lik­le ve­rim­siz bir meş­gu­li­yet."
(alın­tı)
Bu­yu­run bu­ra­dan yakın..
Şimdi bun­lar ka­rı­ko­ca değil mi ?
Allah,Allah 
Cum­hur­baş­ka­nı ve yar­dım­cı­sı aynı ya­tak­ta..
Sı­kan­da­la bak sen gari..
Ne büyük bir dü­şü­nür­sün Tev­fik Fik­ret..
Senin de­di­ğin gibi…
Gü­le­riz ağ­la­na­cak ha­li­mi­ze..

01/02/2017

01.03.2017
Bu yazı 546 defa okundu.

Diğer Yazıları