YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

YAVUZ HIRSIZ VE EV SAHİBİ

'EGEMENLİK  KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'.
MUSTAFA  KEMAL  ATATÜRK


Cu­mar­te­si günü Ger­men­cik'te ya­pı­lan JES­DER (Je­oter­mal Elekt­rik Sant­ral Ya­tı­rım­cı­la­rı Der­ne­ği)'nin top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dım.
Ger­men­cik Be­le­di­ye­si'nin sa­lo­nun­da ya­pı­lan top­lan­tı­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve aynı za­man­da Ger­men­cik Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı da olan Ümmet Akın ka­tıl­ma­dı..
Garip…
Ta­rım­la il­gi­li çok önem­li bir top­lan­tı­ya zi­ra­at odası ve be­le­di­ye baş­ka­nı sı­fat­la­rı ve de so­rum­lu­luk­la­rı olan baş­kan Ümmet Akın'ın ka­tıl­ma­ma­sı ga­ri­bi­me gitti.
İncir­li­ova Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­şat Kale ise top­lan­tı bo­yun­ca ka­tı­lı­mı­nı sür­dür­dü­ğü gibi bir de ka­tı­lım­cı­lar­la il­gi­len­di…
Neyse, asıl ko­nu­ya ge­çe­lim..
Bu top­lan­tı­yı or­ga­ni­ze eden JES­DER (açı­lı­mı­nı yu­ka­rı­da yaz­dı­ğım için tek­ra­rı ge­rek­siz)
JES­DER; dı­şa­rı­da je­oter­mal ba­ca­la­rın­dan fış­kı­ran gaz ile ve sa­lon­da ikram et­ti­ği gazlı ko­la­lar­la iki kol­dan ka­tı­lım­cı­la­rı gaza ge­ti­re­rek bil­gi­len­dir­me­ye baş­la­dı.
Aman Tan­rım !..
Şim­di­ye dek biz je­oter­mal­ci­le­rin gü­na­hı­nı al­mı­şız…
Asıl suç­lu­lar İNEK­LER…
Bakın tek­rar ya­zı­yo­rum İNEK­LER…
Niye; çünkü
JES­TER'in baş­ka­nı Ufuk Şen­türk Nas­ret­tin hocavari bir üs­lup­la biz­le­re açık­la­dı:
Efen­dim, bir İNEK yılda 70 ile 120 kg metan gazı üre­ti­yor­muş, 
yani Türk­çe­si OSU­RU­YOR­MUŞ…
Ve efe­nim Tür­ki­ye de 14.000.000 ya­zıy­la 
ON­DÖRT MİLYON bü­yük­baş hay­van ol­du­ğu­na göre..
120 ki­log­ram osu­ru­ğu çarp 14 mil­yon­la…
Abo­o­oo …
Ben de bu koku ne­re­den ge­li­yor diye merak et­miş­tim…
Hay­van­cı­lık yapan ül­ke­ler geldi ak­lı­ma…
O ül­ke­ler­de ya­şa­yan in­san­la­rın beti benzi sa­rar­mış­tır her­hal­de…
Kafam inek­le­re ta­kıl­mış­tı…
Dü­şün­düm, dü­şün­dük­çe ak­lı­ma geldi.
Demek ki bü­yük­le­ri­miz bu ne­den­le, sağ­lı­ğı­mı­zı ko­ru­mak için hay­van­cı­lık­tan vaz­geç­ti­ler de bizim ha­be­ri­miz yok…
Ya Hol­lan­da ?
Tanrı yar­dım­cı­la­rı olsun, nasıl da­ya­nı­yor­lar o İNEK­LE­RE ?
'Bin yıl ya­şa­sam, bu mem­le­ket­te ya­za­cak konu bit­mez; çünkü mal­ze­me çok bol' de­miş­ti Aziz Nesin usta.
O ne­den­le ben de JES­DER'in Cu­mar­te­si günü Ger­men­cik'te dü­zen­le­di­ği top­lan­tı­yı Aziz usta vari yaz­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım; çünkü o kadar çok kara mizah mal­ze­me­si vardı ki, adam­la­rın ka­tı­lım­cı­la­rın göz­le­ri­nin içine baka baka nasıl dalga geç­tik­le­ri­ni ciddi ciddi ya­zar­sam ka­fa­yı yemek işten değil..

13/03/2017

13.03.2017
Bu yazı 589 defa okundu.

Diğer Yazıları