YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüAtilla Dağıstanlı

YAVUZ HIRSIZ VE EV SAHİBİ(2)

'EGEMENLİK KAYITSIZ 
ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Ne­re­de kal­mış­tık ?
İNEK­LERİN bize yap­tı­ğı İNEKLİĞİ an­la­tı­yor­dum.
JES­DER Baş­ka­nı Ufuk Şen­türk, açış ko­nuş­ma­sı­nı yap­mak için kür­sü­ye gel­di­ğin­de,şöyle bir sa­lo­nu süzdü,sonra ken­din­den emin bir ta­vır­la,je­oter­mal ener­ji­den du­yu­lan en­di­şe ve kor­ku­nun eksik bil­gi­len­dir­me­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ko­nuş­ma­ya baş­la­dı:
''Tür­ki­ye'de, son 3 yıl içe­ri­sin­de or­ta­la­ma 46 mil­yar met­re­küp doğal gaz tü­ke­til­miş­tir.
Bir inek yılda 70 ile 120 kg metan gazı üre­ti­yor. Metan gazı da kar­bon­di­ok­sit gazı gi­bi­dir. Tür­ki­ye'de 2016 ve­ri­le­ri­ne göre 14 mil­yon bü­yük­baş hay­van bu­lun­mak­ta­dır.
İzmir-Ay­dın oto­yo­lun­dan günde yak­la­şık 135 bin araç geç­mek­te­dir.
Ay­dın-Muğ­la ka­ra­yo­lun­da ise bu rakam 97 bin ci­va­rın­da­dır. Bu he­sa­ba göre Aydın oto­yo­lun­da 2,39 gram met­re­ka­re,Muğ­la­oto­yu­lun­da ise 3.59 met­re­ka­re, Aydın için­de 6,91 met­re­ka­re kar­bon­di­ok­sit sa­lı­nı­mı ya­pıl­mak­ta­dır.Bu araç­la­rı kul­lan­ma­ya­lım mı ?
Tür­ki­ye'de 2014 yı­lın­da 97,2 mil­yon ton kömür tü­ke­til­miş­tir. Bir kg kö­mü­rün yan­ma­sın­da 2,93 ki­log­ram kar­bon­di­ok­sit açığa çık­mak­ta­dır. Tür­ki­ye'de dev­re­de olan 31 adet je­oter­mal elekt­rik sant­ra­li var­dır. Bir sa­at­te üret­ti­ği kar­bon­di­ok­sit mik­ta­rı 31 bin ton­dur.Je­oter­mal sant­ral­ler­den sa­lı­nan kar­bon­di­ok­sit oranı da yüzde bir dir.. Je­oter­mal sant­ral­ler­den 3 gram met­re­ka­re kar­bon­di­ok­sit üre­ti­li­yor.Biz­le­ri yasa ve yö­net­me­lik­ler çer­çe­ve­sin­de sü­rek­li de­net­le­yin.Bu so­nuç­la­rı ta­raf­sız­ca yöre halkı ve basın men­sup­la­rıy­la pay­la­şın bun­dan en­di­şe duy­mu­yo­ruz.''
JES­DER Baş­ka­nı Ufuk Şen­türk'ün bil­gi­len­dir­me ko­nuş­ma­sın­da Tür­ki­ye' de son üç yılda 46 mil­yar met­re­küp doğal gaz tü­ke­til­di­ği­ni be­lir­tir­ken bir ine­ğin yılda 70 ile 120 kg metan gazı (osu­ruk) üret­ti­ği­ni ve 14.MİLYON BÜ­YÜK­BAŞ HAY­VA­NIN üç yılda ne kadar osu­ruk üre­te­bi­le­ce­ği­ni din­le­yen­le­re hesap et­tir­me tak­ti­ği ve ,zik­zak çizen bilgi su­nu­mu bile ka­tı­lım­cı­la­rın ortak odak nok­ta­la­rı­nı boz­ma­ya yet­me­di; çünkü ön­ce­le­ri bir nimet gibi gör­dük­le­ri je­oter­mal sant­ral­le­rin as­lın­da öyle ol­ma­dı­ğı­nın bi­lin­ci­ne var­ma­ya baş­la­mış­lar­dı.

Doğ­ru­lu­ğu­na inan­ma­dı­ğı­mız bir fikri sa­vun­mak zo­run­da kal­dı­ğı­mız­da çok zor­la­nı­rız. Di­li­miz yalan söy­ler; ama be­de­ni­miz asla. Ağ­zı­mız­dan söz­cük­ler çı­kar­ken kem,kü­me­de­riz,zih­ni­miz­de bir­leş­tir­mek­te zor­luk çek­ti­ği­miz için sık sık hatta sü­rek­li ıın,eenı­ı­ı­ın gibi garip garip ses­ler çı­ka­rı­rız.Daha iyi an­la­ya­bil­me­niz için an­ne­ni­ze,ba­ba­nı­za,ya da bi­ri­si­ne yalan söy­le­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nız an­la­rı anım­sa­yın.

JES­DER baş­ka­nı Ufuk Şen­türk'ten sonra ko­nuş­ma­ya baş­la­yan Güriş İşlet­me Mü­dü­rü Ne­ca­ti Bay­ra­koğ­lu ,doğum iz­ni­ne çık­mış kimya öğ­ret­me­ni­nin ye­ri­ne ge­ce­le­ri kimya ça­lı­şıp,gün­düz­le­ri kimya öğ­ret­me­ni gibi ders­le­re giren bir öğ­ret­men gi­biy­di.Ezberin­de­ki kimya for­mül­le­ri­ni sık sık tek­rar et­me­si ne­de­niy­le ka­tı­lım­cı­la­rın tep­ki­si­ni aldı.Otu­rum yö­net­me­ni ve JES­DER baş­ka­nı Ufuk Şen­türk'ün bu tep­ki­ler kar­şı­sın­da ' artık to­par­la­ya­lım' uya­rı­la­rı bile et­ki­li ola­ma­dı.
Ve Güriş İşlet­me Mü­dü­rü Ne­ca­ti Bay­ra­koğ­lu ,'AKIŞ­KAN­LAR İÇİNDE ZEHİRLİ GAZ­LAR VAR­DIR,SÖY­LENTİSİ DOĞRU DEĞİL.KU­YU­DAN KU­YU­YA,GAZ­DAN GAZA BU DEĞİŞMEK­TEDİR.'' Şek­lin­de­ki,bi­lim­sel (!) içe­rik­li söz­le­riy­le ta­mam­la­dı.
Yarın: DOK­TOR OLAN BİRİSİ ..

14/03/2017

14.03.2017
Bu yazı 455 defa okundu.

Diğer Yazıları