YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüBedia Kılınç

Jeotermal ve Çevre

Aydın'da Mer­hum Vali Recep Ya­zı­cı­oğ­lu dö­ne­min­den bu yana en fazla ko­nu­şu­lan ko­nu­lar­dan bi­ri­dir je­oter­mal. Yı­lar­ca kul­la­nı­la­ma­dı­ğı için eleş­ti­ri­len ik­ti­dar bugün de çevre kir­li­li­ği­ne neden ol­du­ğu için je­oter­mal eleş­ti­ri­sin­den kur­tu­la­mı­yor. Her iki taraf da haklı ama bence öl­çü­yü ka­çır­ma­mak lazım. Bugün kabul ede­lim ki Aydın'ın en ücra kö­yü­ne kadar so­kak­lar parke taşı ile dö­şen­miş her taraf pırıl pırıl mis gibi ise bu je­oter­mal ni­me­ti­nin kul­la­nıl­ma­sı sa­ye­sin­de­dir. Ma­dal­yo­nun öteki ta­ra­fı­nı ba­ka­cak olur­sak özel­lik­le ge­ce­le­ri ağır kü­kürt ya da çürük yu­mur­ta ko­ku­sun­dan şi­ka­yet edi­yor isek bunun da se­be­bi je­oter­mal­dir.
Şimdi ne ya­pa­lım. Ra­hat­sız­lık ve­ri­yor diye dün­ya­nın im­re­ne­rek bak­tı­ğı bu ni­met­ten vaz mı ge­çil­me­li el­bet­te hayır. Ancak ku­ral­la­rı­na uygun iş­len­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da her­kes mu­ta­bık.
Bu­ra­dan yola çı­kar­sak; Ön­ce­lik­le Je­oter­mal Fir­ma­la­rın sa­hip­le­ri kanun nizam ta­nı­maz hal­le­ri­ne son ver­me­li. Açı­lış için gelen ba­ka­nın ar­ka­sı­na sı­ğı­na­rak Va­li­ye, Çevre Mü­dü­rü­ne rest çek­me­me­li.
Dev­le­tin tem­sil­ci­si Vali'nin em­rin­de­ki Çevre Mü­dür­lük­le­ri de bence dev­le­tin gü­cü­nü his­set­ti­rip yan­lış ya­pa­nın ce­za­sı­nı acı­ma­dan kes­me­li.
Bu­gü­ne kadar onca yan­lı­şı bana göre gör­mez­den gelen ba­sın­da çıkan tüm ha­ber­le­ri sümen altı eden Çevre Mü­dür­lük­le­ri gü­cü­nün sa­de­ce ga­ri­ban zey­tin­ya­ğı fab­ri­ka­la­rı­na değil her­ke­se yet­ti­ği­ni gös­ter­me­li. Bu­gü­ne kadar kime uyarı ve­ril­di. Kim­le­re ceza kes­ti­ler ka­mu­oyu ile pay­laş­ma­lı­lar ki hal­kın üze­rin­de­ki yan­lış algı or­ta­dan kalk­sın. Şu anda ka­mu­oyun­da yay­gın olan ka­na­at “Bu büyük fir­ma­la­ra ne vali ne de çevre mü­dü­rü do­ku­na­maz” şek­lin­de. Ak­si­ni iddia edi­yor­sa Çevre Mü­dür­lü­ğü yaz­dı­ğı ce­za­la­rı ev­rak­la­rı ile açık­la­sın.

Şimdi bu işin mü­ca­de­le­si­ni ver­dik­le­ri­ni ileri süren çev­re­ci­le­re de sor­mak is­ti­yo­rum: Je­oter­mal­den öl­dü­ğü­nü açık­la­dı­ğı­nız hay­van­la­ra ne oldu. Ne­re­ye göm­dü­nüz. Ger­men­cik'in bir kö­yün­de dı­şa­rı akan je­oter­mal suyu gös­ter­mek için özel mi­ni­büs­le gö­tür­dü­ğü­nüz basın men­sup­la­rı­nı bur­nu­nu­zun di­bin­de­ki İmam­köy'e Ser­çe­köy'e gö­tü­re­me­di­niz mi?
Bence sa­mi­mi ve inan­dı­rı­cı olmak lazım. Ger­çek­ten ku­yu­la­rın çev­re­sin­de ya­şa­yan hay­van­lar telef olu­yor­sa, hiç­bir şey insan ha­ya­tın­dan daha de­ğer­li değil hemen ka­pa­tıl­sın bu sant­ral­ler. Ancak 'Or­ga­nik şart­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği ge­rek­çe­si ile Ro­man­ya'dan geri dönen in­ci­ri de je­oter­mal ne­de­niy­le in­cir­ler geri döndü' diye açık­la­ma ya­pa­rak bir yere va­ra­maz­sı­nız.

08/03/2017

08.03.2017
Bu yazı 567 defa okundu.

Diğer Yazıları