YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

4.Militan Kimliği ve Kişiliği Kazandırma

Terör ör­güt­le­ri­nin, bir gen­cin psi­ko­lo­jik yön­den bey­ni­ni yı­ka­ya­rak ide­olo­ji­le­ri çer­çe­ve­sin­de şart­lan­dır­ma­la­rı­nın en önem­li ne­de­ni “kesin inanç” adamı ha­li­ne ge­tir­mek­tir. Ni­te­kim, bir gen­cin ör­gü­te ge­le­ne kadar aile­sin­den ve çev­re­sin­den al­dı­ğı kim­lik ve ki­şi­lik si­li­ne­rek ye­ri­ne yeni bir kim­lik ve ki­şi­lik ka­zan­dı­rıl­mak­ta­dır. Biz buna mi­li­tan kim­li­ği ve ki­şi­li­ği di­yo­ruz. Bir terör ör­gü­tü­nün mi­li­tan­la­rı­nı bu sü­reç­ten ge­çir­me­sin­de­ki amaç ise, iş­le­te­ce­ği ci­na­yet­le­rin meş­ru­iyet da­ya­na­ğı­nı o ki­şi­nin iç dün­ya­sı­na yer­leş­ti­re­bil­mek­tir. Bun­dan sonra, bir mi­li­tan iş­le­di­ği ci­na­yet­ler­den do­la­yı vic­da­ni her­han­gi bir sı­kın­tı çek­me­mek­te­dir.

SONUÇ 
Ül­ke­miz­de fa­ali­yet yü­rü­ten terör ör­güt­le­ri öğ­ren­ci ke­si­mi, işçi ke­si­mi, kamu ke­si­mi ve va­tan­daş­la­rı­mız için­de kur­duk­la­rı sis­tem­le kay­bet­tik­le­ri her mi­li­ta­nı­nın ye­ri­ni yeni bir mi­li­tan­la bes­le­ye­rek ayak­ta kal­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır­lar.
Tıpta, bir in­sa­na hasta ol­ma­ma­nın yol ve yön­tem­le­ri­ni öğ­ret­mek ama­cıy­la ku­rul­muş ko­ru­yu­cu he­kim­lik var­dır.
Bu nok­ta­da, te­rör­le mü­ca­de­le­de de bize düşen görev, ko­ru­yu­cu he­kim­lik­te ol­du­ğu gibi genç­li­ği­mi­ze sahip çı­ka­rak te­rö­rizm has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma­ma­nın yol ve yön­tem­le­ri­ni öğ­ret­mek ol­ma­lı­dır.
Ancak, genç­li­ği terör ör­güt­le­ri­nin tu­zak­la­rı­na karşı ko­ru­mak sa­de­ce gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin va­zi­fe­si değil, ana ba­ba­lar­dan, öğ­ret­men­le­re, il­gi­li tüm ku­rum­la­rın kı­sa­ca her­ke­sin gö­re­vi­dir.
Muh­te­şem ta­ri­hi geç­mi­şi, tüm dün­ya­yı kıs­kan­dı­ran je­opo­li­tik ko­nu­mu, genç nüfus po­tan­si­ye­li, zen­gin yer altı ve yer üstü kay­nak­la­rı ile bu­lun­du­ğu coğ­raf­ya­da güçlü bir ülke olan Tür­ki­ye'nin, 21. yüz­yı­la gi­rer­ken dev­let­ler arası plat­form­da söz sa­hi­bi ola­bil­me­si iyi eği­til­miş, ide­al­le­ri olan genç­li­ğe bağlı ol­du­ğu göz­den uzak tu­tul­ma­ma­lı ve her­kes üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­lı­dır.
Devamı Yarın....

24/03/2017

24.03.2017
Bu yazı 384 defa okundu.

Diğer Yazıları