YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

-IRAK´TA HAYIRLI B?R ...

SÜNNY VE ?YYLER KÜRTLERE KAR?I BYRLE?YYOR

Güzel Aydymyzyn güzel insanlary.. Amerikanyn Ortado?u bölgesinde bir yüzyyl daha sürecek kanly bir çaty?mayy olu?turmak için özel çaba sarf etti?i ?YY-SÜNNY Mezhep Sava?ynyn önünde en büyük engeli Mesud Barzani taraftary Etnik Milliyetçi Kürtler bilmeden olu?turdular. Göreceksiniz bu olay sonunda Mesud Barzani?yi zamany geldi?inde saf dy?y byrakacak bir uygulama halini alacaktyr. Irak'ta rakip ?ii ve Sünni partiler, tarty?maly Kerkük kenti üzerinde hak iddia eden ve merkezî hükümetin kar?y çykmasyna ra?men yabancylarla petrol anla?masy imzalayan bölgesel Kürt yönetimine kar?y birle?ti. ?ii ve Sünni Araplardan olu?an 145 Irakly milletvekili, ortak bir deklarasyona imza atarak Kürt yönetiminin, ülkenin birli?ini tehdit eden adymlardan kaçynmasyny istedi. Önceki gün imzalanan deklarasyonda, "Irak'yn bütünlü?ünü korumak ve zenginli?ini payla?mak için bir formül olmaly. Petrol ve gaz, milli servettir ve konu anla?ma imzalamaya geldi?inde kendi ba?yna hareket etmek isteyenlerden endi?e ediyoruz." denilerek isim zikredilmeksizin Kürt yönetimi ele?tirildi. Deklarasyonun, Araplar ile Kürtler arasynda yeni bir gerilime yol açaca?y tahmin ediliyor. Kürt yönetiminden bildiriyle ilgili henüz bir açyklama yapylmazken, önde gelen Kürt milletvekili Mahmut Osman, açyklamayy 'olumsuz ve tahrik edici' olarak niteledi ve 'sorunlary daha da kary?yk' hale getirdi?ini savundu. Deklarasyonu duyuran meclisteki ikinci büyük Sünni blokunun lideri Salih El Mutlak ise Kürt azynly?a kar?y ço?unluktaki Araplardan olu?an etnik bir ittifak kurma amacynda olmadyklaryny, sadece ülkenin birli?ini korumaya çaly?tyklaryny söyledi. Y?galin ardyndan Amerika'nyn en güvenilir müttefiki olan ve ülkede ço?unlu?u olu?turan ?iiler ile yakyn ili?ki kuran Kürtler, koalisyon hükümetinde yer alyyor. Ancak, Kürt yönetiminin, bölgede Irak bayra?yny yasaklamasy, merkezî hükümetin yasady?y ilan etmesine ra?men ?imdiye dek yabancylarla 15 petrol anla?masyna imza atmasy ve petrol zengini Kerkük üzerindeki emelleri, ?ii Ba?bakan Nuri el Maliki hükümetini ve Sünnileri rahatsyz ediyor. Kaynak: haber10.com H.KANARGI: Çekirge, bir syçrar, iki syçrar üçüncüde bir ku? onu görür ve bu syçrayy?y sonu olur. Irakta ya?anan geli?meler aslynda çok iyi ve sinsice hazyrlanmy? bir planyn a?amalary oldu?u açyktyr. Amerika Birle?ik Devletleri Irak?y i?gal etti?i 2003 yylyndan bu yana Kuzey Irak Kürt yönetimine inanylmaz imtiyazlar tanydy ve destek verdi. Bu destek ne zamana kadar sürdü. Kuzey Ira ta Mesud Barzani tarafyndan korunan ve teçhiz edilen PKK-KONGREGEL terör örgütünün Türkiye ye syk syk yapty?y saldyrylaryn barda?y ta?yrmasyna kadar. Türkiye Kuzey Irakta yuvalanmy? ve korunup kollanan PKK teröristlerinin saldyrylaryny ben önleyece?im, deyinceye kadar. Son sekiz aydyr süren Politik Sava? oyunlarynyn sonunda bir aydyr PKK Irakyn kuzeyinde bulundu?u her noktada gözbebe?imiz, gücümüzün en büyük göstergesi olan Türk Silahly Kuvvetleri tarafyndan vurulmaktadyr. Teröristlerin hamili?ini her fyrsatta dile getiren Mesud Barzani, PKK için Amerika?yy bile kar?ysyna almasy içinde bulundu?u çykmaza daha fazla sürüklenmesine yol açmy?tyr. Irak Parlamentosundaki 145 milletvekili deklarasyon (bildirge) yayynlamy?lardyr. Bu bildirgede çok önemli ifadeler vardyr. ? ?Deklarasyonu duyuran meclisteki ikinci büyük Sünni blokunun lideri Salih El Mutlak ise Kürt azynly?a kar?y ço?unluktaki Araplardan olu?an etnik bir ittifak kurma amacynda olmadyklaryny, sadece ülkenin birli?ini korumaya çaly?tyklaryny söyledi. ?? Irak meclisindeki ikinci büyük Sünni blokunun lideri Salih El Mutlak?yn kullandy?y ?u ifadelere dikkat ediniz lütfen? Kürt azynly?a kar?y ço?unluktaki Araplardan olu?an etnik bir ittifak kurma amacynda olmadyklaryny, sadece ülkenin birli?ini korumaya çaly?tyklaryny söyledi.? ***KÜRT AZINLI?A KAR?I*** Amerikaly a?abeylerinin deste?iyle kendisini kaf da?ynyn masallardaki prensi sanan Mesud Barzani, Irak ta, seçilmi? 145 milletvekilinin bildirgesinde AZINLIK OLARAK ifade ediliyor. Irak?yn gerçek efendilerinin sesini duymaya ba?lady?ynda nerede durdu?unu anlamamasy için insanyn aptal olmasy gerekir. Bakalym dü?tü?ü galet çukurundan kysa sürede çykacak my? Yoksa hala ayni tezgahlaryn pe?inde ko?arak, KUZEY IRAK PETROLÜ BENYM?KERKÜK BENYM yanly?yny sürdürmeye devam my edecek. Zamanla görece?iz ama ?u andaki gerçek görünen olgu, Amerikanyn Irak ta en son arzu etti?i ey ?YY-SÜNNY BYRLE?MESY Mesud Barzani sayesinde gerçekle?iyor. Bu birle?me de ortaya çykan gerçek Amerika?nyn Ortado?u çykarlaryny tersine döndürdü?ü ve Amerikanyn tekerine büyük bir ta? koydu?udur. Amerikanyn Ortado?u bölgesinde bir yüzyyl daha sürecek kanly bir çaty?mayy olu?turmak için özel çaba sarf etti?i ?YY-SÜNNY Mezhep Sava?ynyn önünde en büyük engeli Mesud Barzani taraftary Etnik Milliyetçi Kürtler bilmeden olu?turdular. Amerika?nyn Iran?a müdahale ?ansyny elinden aldylar ve bir on yyl sonrasyna attylar. Amerika Birle?ik Devletleri Yran?a kar?y yapaca?y hamlelerde teselliyi Birle?ik Arap Emirliklerinde ve Suudi Arabistan da aramaya ba?lady bile. Göreceksiniz bu olay sonunda Mesud Barzani?yi zamany geldi?inde saf dy?y byrakacak bir uygulama halini alacaktyr. Yakyn bir zamanda kendi yanda?lary, bilinmeyen yakynlary tarafyndan ortadan kaldyrylarak elemine edilecektir. Typkysynyn aynysy Yngiltere de devlet politikasyna aykyry davranan Kimyasal Silahlar Uzmany David Kelly bu gün bile bilinmeyen yakynlary tarafyndan ortadan kaldyrylmady my?

16/2/2008
Bu yazı 2749 defa okundu.

Diğer Yazıları