YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

“VATAN SA­ĞOL­SUN...”

Se­si­ne kar­şı­lık bek­le­yen güm­rük mu­ha­fı­zı­nın yü­re­ği­ne, karşı ta­raf­tan gelen cevap su serp­ti: “Buy­run, ben Ast­su­bay Se­la­mi” Bek­le­di­ği kar­şı­lı­ğı alan Selim Yo­lu­düz ast­su­bay Se­la­mi'ye ne du­rum­da ol­duk­la­rı­nı sordu. Al­dı­ğı cevap Dum­lu­pı­nar'da ya­şa­nan tra­je­di­yi açık­lar ni­te­lik­tey­di. Ast­su­bay Se­la­mi ge­mi­nin 15 de­re­ce san­cak yö­nün­de yatık ol­du­ğu­nu, elekt­ri­ğin kesik ol­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­nin kıç tor­pi­do da­ire­sin­de 22 kişi ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Güm­rük mo­to­ru­nun çark­çı­sı Selim Yo­lu­düz, mü­ret­te­ba­ta Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı'nın Nara Burnu'nda ol­duk­la­rı­nı ve ge­mi­le­ri­nin tah­mi­nen 90 de­re­ce de­rin­lik­te yat­mak­ta ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “En­di­şe­len­me­yin. Kur­ta­ran yolda. Sizi ora­dan çı­ka­ra­ca­ğız” dedi. Vatan gö­re­vi için de­ni­zal­tı­da bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­yen Ast­su­bay Se­la­mi'nin ce­va­bı ise Çark­çı Selim Yo­lu­düz'ün ku­la­ğı­na ve kal­bi­ne iş­le­di: Aile­le­ri­mi­ze selam söy­lü­yo­ruz. Bizi kur­ta­ra­ca­ğı­nız­dan emi­niz. Vatan sa­ğol­sun...
Bu, ast­su­bay Se­la­mi'nin bo­ğa­zın yü­ze­yin­de­ki­ler­le yap­tı­ğı ilk ko­nuş­ma oldu. Saat 11:00 su­la­rın­da olay ma­ha­li­ne gelen Kur­ta­ran ge­mi­si­nin ça­lış­ma­la­rı so­nuç­suz kal­dık­ça yü­zey­de­ki­le­rin umudu aza­lı­yor­du. Bu arada ilk ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan sı­ra­sıy­la, Ça­nak­ka­le Deniz Ko­mu­ta­nı Albay Zeki Adar, Güm­rük Me­mu­ru Selim Yo­lu­düz bir kez daha ve 1. İnönü De­ni­zal­tı­sı ikin­ci ku­man­da­nı Üs­teğ­men Suat Tez­can Dum­lu­pı­nar'la gö­rüş­tü. Aşa­ğı­da Ast­su­bay Se­la­mi ve ar­ka­daş­la­rı­nın za­ma­nı azal­dık­ça, su yü­zün­de bu­lu­nan­la­rın mo­ral­le­ri bo­zu­lu­yor­du. Buna rağ­men, Ast­su­bay Se­la­mi'nin se­sin­de te­red­düt­ten ve en­di­şe­den eser yoktu. Bir süre sonra bir ko­nuş­ma daha yap­mak için şa­man­dı­ra­nın ba­şı­na gi­dil­di ve ahize kal­dı­rıl­dı. Aşa­ğı­dan gelen ses­ler hazin sonun acılı ha­ber­ni verir gi­biy­di. Ahi­ze­nin diğer ucun­dan sa­de­ce du­alar, ezan ses­le­ri ve inil­ti­ler ge­li­yor­du. Saat 15:00 su­la­rın­da ise mu­ha­be­re şa­man­dı­ra­sı­nı tutan te­le­fon kab­lo­su koptu. Bir daha Dum­lu­pı­nar mü­ret­te­ba­tın­dan haber alı­na­ma­ya­cak­tı..
Ast­su­bay Se­la­mi Özben'in "Vatan Sa­ğol­sun" söz­le­ri, 84 metre de­rin­lik­te yatan Dum­lu­pı­nar'dan yük­se­len son ses oldu. 

KUR­TA­RAN GEMİSİ VE 
KUR­TAR­MA ÇA­LIŞ­MA­LA­RI
Ka­za­nın ar­dın­dan olay ye­ri­ne gelen Ami­ral Sadık Al­tın­can, Vali Sa­fa­ed­din Ka­ra­nak­çı ve diğer yet­ki­li­le­rin gö­ze­ti­min­de kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı. Bu arada kaza çok kısa sü­re­de ger­çek­leş­ti­ği için ola­yın far­kı­na var­ma­yan 1. İnönü De­ni­zal­tı­sı da olay ye­ri­ne geri dö­ne­rek kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rın­da bu­lun­du. Bu gemi dı­şın­da de­ni­zin üs­tün­de iki muh­rip, Kur­ta­ran, mo­tor­lar ve Na­bo­land bu­lu­nu­yor­du. Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı'nın akın­tı­lı su­la­rın­da Dum­lu­pı­nar'ı ve mü­ret­te­ba­tı kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız sür­dü­rül­dü, fakat bu çaba mü­ret­te­ba­tı kur­tar­ma­ya yet­me­di. Dal­gıç­lar bir­çok defa her­şe­yi göze ala­rak Dum­lu­pı­nar'a ulaş­ma­ya ça­lış­mış, fakat hiç­bi­ri kur­tar­ma ça­nı­nı de­ni­zal­tı­nın göv­de­si­ne tut­tur­ma­yı ba­şa­ra­ma­mış­tı. Kur­tar­ma işi­nin tüm ge­rek­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne rağ­men, ne Dum­lu­pı­nar ne de mü­ret­te­ba­tı kur­ta­rı­la­bil­di. 
Salı günü sa­ba­ha karşı ümit­ler tü­ken­di. Çünkü bir de­ni­zal­tı, per­so­ne­li­ne 3 gün ya­şa­ma izni ver­mek­tey­di. 72 sa­at­ten sonra içer­de­ki hava mik­ta­rı de­niz­ci­le­rin ya­şa­ma­sı­na zaten izin ver­me­ye­cek­ti. Ve saat 02:15 iti­ba­riy­le 3 gün­lük süre dol­muş­tu. 81 de­niz­ci­den ge­ri­ye kalan 22 ki­şi­den artık ümit ke­sil­miş­ti. Er­te­si gün saat 15:00'te Ba­şa­ran Ge­mi­si üze­rin­de bir tören dü­zen­len­di ve "Dum­lu­pı­nar Şe­hit­le­ri" için de­ni­ze çe­lenk­ler bı­ra­kıl­dı.
Devamı Yarın..

06/04/2017

06.04.2017
Bu yazı 394 defa okundu.

Diğer Yazıları