YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

AFETLERE KAR?I HAZIRLIKLI OLMA

Güzel Ayd?n?m?z?n güzel insanlar?.

Afetler, insan ya?am?n? her an tehdit edebilen do?a yada insan kaynakl? tehdit unsurlar?d?r. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “ FELAKETLER BA?A GELMEDEN EVVEL ÖNLEY?C? VE KORUYUCU TEDB?RLER? DÜ?ÜNMEK LAZIMDIR, GELD?KTEN SONRA DÖVÜNMEN?N YARARI YOKTUR.”  sözleriyle ifade etti?i gibi, olas? afetlere kar?? haz?rl?kl? bir toplum olman?n sorumlulu?u, insan olarak ta, yasal olarak ta hepimizin omuzlar?na yüklenmi?tir. Bu dü?ünce ?????nda ba??m?za gelebilecek felaketlere kar?? önceden bilgi sahibi olmak ve afetlere kar?? haz?rl?kl?? olmak zorunday?z.

 

S?V?L SAVUNMA NED?R

 

Sivil Savunma; ?nsanlar?n kar?? kar??ya kald??? temel tehlikeler olan, SAVA?LAR, DO?AL AFETLER, ve BÜYÜK YANGINLARDA can ve mal kay?plar?n? en aza indirmek için arama ve kurtarma faaliyetleriyle özünde insan sevgisine dayanan, insan hayat?n?n korunmas? ve kurtar?lmas?n? esas alan S?LAHSIZ, KORUYUCU ve KURTARICI hizmet ve faaliyetler bütünüdür.

?nsana verilen de?er ça?da? toplum anlay???n?n temelini olu?turur. Bir insan?n ya?am?n? kurtarmak, insanl??a yap?lan en önemli hizmettir. Bu hizmeti yürüten sivil savunmac? ise öncelikle insan hayat?n? kurtarma duygusuyla görevine ba?l?d?r. Dünyan?n neresinde olursa olsun “ dil, ?rk, renk, cinsiyet, siyasi dü?ünce, felsefi inanç, din ve mezhep fark?” gözetmeksizin, bu duyguyla hareket eder.

Yönetim, e?itim, planlama ve tatbikat çal??malar?n? içeren sivil savunma hizmet ve faaliyetlerini dört bölüme ay?rarak incelemek mümkündür.

1.            Bölümde: ?nsanlar?n Kar?? Kar??ya Kald??? Temel Tehlikelerin ö?retilmesi

insanlar?n kar?? kar??ya kald??? temel tehlikeler olan, sava?lar, do?al afetler, ve yang?n tehlikeleri ile koruyucu-kurtar?c? sivil savunma önlemlerinin neler oldu?unun ö?retilmesi faaliyetleri yer al?r.

Sava?: bar?? yoluyla halledilemeyen sorunlar?n çözümü için bir devlet yada devletler grubunun ba?ka bir devlet yada devletler grubuna kar?? milli güçlerinin bir k?sm? ya da tamam?n? kullanarak yapt??? mücadeledir.

Do?al Afet..: Aniden meydana gelen üretim, haberle?me, ula??m, yerle?im gibi? genel hayat?n zorunlu vas?talar?n? bozan do?al yer ve hava hareketleridir.

Yang?n..: Kontrol d???na ç?km?? yanma olay?d?r.

 

Koruyucu-kurtar?c? sivil savunma önlemleri.: ?kaz ve alarm i?aretleri, tahliye- seyrekle?tirme, s???naklar, gizleme, karartma vb. önlemler.

 

2. Bölümde: Seferberlik Ve Sava? Hali Hizmet Ve Faaliyetleri.

Seferberlik : devletin tüm güç ve kaynaklar?n?n, ba?ta askeri güç olmak üzere sava??n ihtiyaçlar?n? kar??layacak ?ekilde haz?rlanmas?, tertiplenmesi ve kullan?m?na ili?kin bütün faaliyetlerin uygulanmas?d?r.

Personel, araç,  mal ve hizmet (lojistik) seferberlik hizmetleri ?eklinde uygulan?r.

3- bölümde: Koruyucu Güvenlik Hizmet Ve Faaliyetleri.

   Koruyucu Güvenlik..: En kutsal hak olan bireysel ya?am hakk?n?n korunmas?ndan ba?layarak, bar?nma ve çal??ma yerleri, cadde ve sokaklar?n güvenli?i, mahallelerin güvenli?i, ilin güvenli?i ve genel olarak illerin güvenli?inden ulusal güvenli?e (milli güvenlik) uzanan güvenlik zinciridir. Koruyucu güvenlik iki unsuru içinde bar?nd?r?r.

1-            Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Milli Amac?

2-            Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Jeopolitik Ve Jeostratejik Önemi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Milli Amac?.:  Türk milletinin ba??ms?zl???n? ve bütünlü?ünü, ülkenin bölünmezli?ini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, ki?ilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu?unu sa?lamak, türkiye cumhuriyeti devletinin milletleraras? alanda hak ve ç?karlar?n? korumak, milli gücünü bir bütün olarak geli?tirmek, türk medeniyetini, ça?da? medeniyet düzeyinin üstüne ç?karmakt?r.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Jeopolitik Ve Jeostratejik Konumu:

Jeopolitik: bir devletin d?? politikas?na, co?rafi, ekonomik, sosyal, siyasal ve stratejik faktörlerin etkisini inceleyen bilim dal?d?r. O halde jeoplitik, de?i?ir ve de?i?mez unsurlar?n yard?m?yla bir devletin, devletler grubu ve bölgesel devletlerle, etkisi alt?nda kalabilece?i güç merkezlerini de?erlendirerek ula?mak istedi?i hedefleri ve ula?ma yollar?n? belirlemesidir.

 

4. Bölümde: Kriz Yönetim Merkezi Çal??malar?

    Ülkemizin herhangi bir kö?esinde meydana gelen bir afetin; ilk önce yerel imkanlar, yerel imkanlar yeterli olmaz ise bölgesel imkanlar, bölgesel imkanlar yeterli olmaz ise ulusal imkanlar?n, planl?, düzenli ve çabuk bir ?ekilde afet bölgesine ula?t?r?lmas?n?n koordine edildi?i merkezlere kriz merkezleri denir. Ba?bakanl?k kriz yönetim merkezi, bakanl?klar kriz yönetim merkezleri, valilik kriz yönetim merkezleri ve kurumlar kriz hücreleri ?eklinde örgütlenir ve yönetilirler.

Bir ülkenin en de?erli varl???, o ülkede ya?ayan insanlar toplulu?udur. Yukar?da ki tehlikelere kar?? halk?m?zda “sivil savunma” bilincinin olu?turulmas? büyük önem ta??maktad?r.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “ felaketler ba?a gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri dü?ünmek laz?md?r, geldikten sonra dövünmenin yarar? yoktur.”  Sözleriyle ifade etti?i gibi, olas? afetlere kar?? haz?rl?kl? bir toplum olman?n yan? s?ra afet an?nda afet disiplinine uygun bir ?ekilde h?zla organize olabilen bir toplumsal bilince sahip olmam?z gerekir.

Afet Disiplini.: Afet an?nda panik yapmayan, topluca savunma, topluca s???nma, topluca korunma, mü?terek i? ve ilk yard?m yapabilme yetene?ini kazanmak demektir.

Afet an?nda panik yapmayan, topluca savunma, topluca s???nma, topluca korunma, mü?terek i? ve ilk yard?m yapabilme yetene?ini kazanm?? bir toplum, afetleri ac? hüzün çaresizlikle de?il, çok az can ve mal kayb?n?n verdi?i teselli ile atlatacakt?r.                   

 

“ AFETLER GEL?YORIM DEMEZ ”

“ HAZIR OLALALIM HAZIRLIKLI OLALIM ”

 

24/3/2008
Bu yazı 889 defa okundu.

Diğer Yazıları