YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ALMAN ?ST?HBARATI BERL?N -- MOSKOVA

 


Güzel Ayd?n?m?z?n, güzel insanlar?.

    Kö?e yaz?lar?mda sizleri her ?eyden çok vatan?m?z?n kutsall???, uyan?k olmaz isek atalar?m?z?n bize en kutsal emaneti olan bu vatan topraklar?n?n korunamayaca??, Devletlerin birbirlerinin dostu olmad???, kar??l?kl? kuvvet ve menfaat ili?kisi üzerine oturtulmu? suni ve geçici dostluklar?n sürdürüldü?ü konusunda sürekli uyar?yorum.

  Bu yaz?da da Almanya ile Rusya’n?n aras?ndaki gizli çeki?melerin boyutunu göreceksiniz. Dedi?im gibi “Devletler Birbirinin Dostu De?ildir”..

 

Simon Araloff, AIA European section

9 Aral?k Cuma günü Rusya'da Kuzey Avrupa gaz boru hatt?n?n ilk bölümünün ba?lang?ç noktas?nda içten bir tören yap?ld?. Törene kat?lan Alman ve Rus yetkililerin ço?u Almanya taraf?nda projenin güvenli?i ile ilgilenen kurumun Alman D?? ?stihbarat Servisi (BND) oldu?u konusunda hiçbir fikre sahip de?ildi.

GÖRKEML? OLMAYAN GEÇM??

     BND 2. Dünya sava??ndan sonra eski Wehrmacht istihbarat görevlisi Reinhard GEHLEN'in Amerikan gözetimim alt?nda olu?turdu?u "Gehlen Organizasyonu" (OG) ismi ile bilinen olu?um temelinde 1956 y?l?n?n Nisan ay?nda kuruldu. Bat? blo?undaki di?er istihbarat organizasyonlar?na benzer biçimde BND de geleneksel olarak teknik istihbarata önem verdi ve bu alanda etkileyici ba?ar?lar kazand?. Ayn? dönemde ajan (Hum?nt-insana dayal? istihbarat) kullan?m? ile alakal? her alanda Do?u Alman rakiplerine –STAS?- kar?? kaybediyordu. Ajan kullan?m?ndaki zay?fl?k bütün servis çal??malar?n? etkiliyordu. Gehlen taraf?ndan kurulan örgütün aralar?nda Berlin krizi ve Berlin duvar?n?n in?as? (1961),Sovyet lideri Kru?çev'in yönetimden uzakla?t?r?lmas? (1964), orta menzilli Sovyet SS-20 balistik füzelerinin Avrupa'ya konu?land?r?lmas? (1974), ?ran'da ?ah'?n devrilmesi (1979), Afganistan'a Sovyet müdahalesi (1979), Sovyetler birli?inin çökü?ü ve Almanya'n?n yeniden birle?mesi (1991) gibi 20. yy ?n ikinci yar?s?ndaki önemli uluslararas? olaylar?n ço?unu önceden öngöremedi?i söylenebilir. Yinede 1968 ?lkbahar?nda Gehlen, istifas?ndan k?sa bir süre önce, Sovyet ordusunun Çekoslavakya'y? i?gal etme olas?l???na ili?kin uyar?da bulunmu?tu.

20. YÜZYILIN SONU

    Almanya'n?n 1991 de resmen yeniden birle?mesinden önce Bat? Alman d?? istihbarat?n?n faaliyetlerinin yakla??k %40 ? ülkenin do?u bölümü hakk?ndaki bilgilerin toplanmas?na ili?kindir. Korkutucu do?ulu rakipleri ortadan kalkt?ktan ve onun gizli servisi STAS? la?vedildikten sonra BND kaynaklar?n?n Do?u Avrupa'da elde etti?i pozisyon yeniden düzenlendi. Bu süreç Almanya'n?n do?uya do?ru ekonomik ve politik geni?lemesi sürecine paralel olarak ya?and? ve bu sürecin ba?ar?s?n? sa?lad??? söylenebilir.

     1991'den sonra ilk olarak BND aktif bir biçimde ajan kadrolar?n?n yeniden düzenlenmesi ve 1994'e kadar Almanya'da kalan Rus askeri heyetinin asker yetkilileri aras?nda bilgi toplamakla u?ra?t?. Buna paralel olarak BND 80'lerin sonundan itibaren Sovyetler sonras? olu?an bo?lukta Almanya'y? s?k?nt?ya sokan göçmen ak?m?nda ülkeye gelen göçmenlerin sorgulanmas? ile u?ra?t?. Böylece Alman istihbarat? Rusya hakk?nda kapsaml? politik, ekonomik ve askeri bilgiler toplad?. Benzer ?ekilde BND'nin resmi temsilcisi olarak birçok Avrupa ba?kentinde ve hatta Tacikistan'?n ba?kenti Du?anbe'de görev yapan Alman istihbarat toplulu?u koordinatörü Bernd SCHM?DBAUER 'in çabalar? sayesinde 1990 lar?n sonunda BND çal??anlar? resmi veya diplomatik görünüm alt?nda 80'den fazla yerde aktiftiler. Özellikle ?ran, Suriye, Lübnan ve bölgedeki di?er ülkelerin istihbarat servislerinin yöneticileri, iktidar elitleriyle yak?n ili?ki kurduklar? Ortado?u'daki ba?ar?lar?n?n not edilmesi gereklidir. Bunun yan?nda BND ?srail istihbarat servisleri ile geleneksel olarak iyi ili?kiler geli?tirdi. 1993 den sonra organizasyon Filistin Özerk yönetiminin güvenlik kurumlar?n?n olu?turulmas?nda aktif bir ?ekilde yer ald?. Ayr?ca Lübnan Hizbullah'?n?n liderleri ile ili?ki kurdu.

    Bu sayede 90 l? y?llar?n sonundan bu yana BND profesyonel seviyesini dikkate de?er ?ekilde yükseltti. Bu süreçte zaman zaman skandallarla sars?lmas?na ra?men kuzey Atlantik ittifak?n?n en güçlü ve verimli çal??an istihbarat örgütlerinden biridir. Bünyesinde 6000'den fazla ajan görev yapmaktad?r ve y?ll?k bütçesi 400 milyon Euro dur.

YEN? YÜZYILIN YEN? GÖREVLER?

    Almanya'n?n yükselen uluslar aras? konumu ve güvenlik tehditlerinin küreselle?mesine uygun olarak BND'nin faaliyetleri de son y?llarda küresel bir görünüm kazand?.

    1997 y?l? verilerine göre organizasyonun öncelikleri aras?nda ilk s?ray? Rusya, ?ran, Irak, Suriye, eski Yugoslavya'dan ayr?lan devletler ve Arnavutluk hakk?ndaki bilgilerin toplanmas? olu?turmaktad?r. ?kincil önemdeki konular aras?nda Çin, Cezayir, Libya, M?s?r, Sudan Angola, Güney Afrika, Suudi Arabistan, ?srail, Hindistan, Pakistan ve Tacikistan ülkeler bulunmakta. BND nin ilgi alan?ndaki 3.grup ülkeler içinde Balt?k devletleri, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Afganistan, Kongo, Zimbawe bulunmakta. Alman D?? ?stihbarat?n?n en az ilgilendi?i en son grupta ise bütün AB bölgesinin kapsamakta. Organizasyonun bugünkü öncelikleri ise biraz farkl? 11 Eylül sald?r?s? ve Avrupa dahil bütün Dünya'y? kaplayan terörizm dalgas? uluslararas? terörizme kar?? mücadeleyi öncelikler listesinde en üst s?raya ç?kard?.

    Uluslararas? terörizm terörist altyap?lar?n onlar?n finans ba?lant?lar?n?n ve dünya üzerindeki herhangi bir yerde teröristlerce rehin al?nan Alman vatanda?lar?n?n yerlerinin tespit edilmesi ve kurtar?lmas? sorununu ortaya ç?karm??t?r. Bu alanda yap?lmas? gereken çok ?ey bulunmaktad?r. Bunlardan birincisi Schroder zaman?nda hükümetin yönetim ?efi Steinmeir'den dolay? Amerikal? muhataplar? ile bozulan kar??l?kl? ili?kilerin normalle?mesini sa?lamakt?r. Ayr?ca NATO ve AB düzeyinde terörizme kar?? ortak bir strateji geli?tirilmesi ve aç?k/somut yöntemlerin kar??l?kl? olarak uygulanmas? gerekmektedir. Buna kar??n yazar?n elindeki bilgilere göre Amerikan taraf?n?n Alman meslekta?lar?na yönelik ?ikayetleri devam etmektedir.

    Son y?llarda terörizme kar?? sava??n yan?nda uluslararas? organize suçla mücadelede oldukça önemli hale gelmi?tir. Almanya'da yasad??? göçmen dalgas?, insan, uyu?turucu, silah ticareti aç?s?ndan büyük patlama ya?anmaktad?r ayr?ca sahte ve kara para Alman finans sisteminde aklanmaktad?r. Organize suç türlerinin en tehlikeli ?ekli konvansiyel olamayan silahlar?n (radyoaktif materyaller, kimyasal ve zehirli maddeler v.s.) ticaretidir. ?lgi alanlar?n?n yeniden belirlenmesine paralel olarak BND nin belirli ülkelere yönelik yakla??m? da de?i?ti. ?ran, Çin, Rusya, gibi ülkelere yönelik üst düzey ilgisini korurken Afganistan, Özbekistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Bahreyn, Cibuti, Etyopya ve Eritre gibi Almanya askeri gücünün bulundu?u ülkeler – 2004 y?l?nda bu ülkelerdeki Alman askerlerinin say?s? 7000 den fazlayd?- BND aç?s?ndan birinci s?raya yükselmi?lerdir. Bunun yan?nda BND'nin Almanya'n?n ba?ta Polonya olmak üzere Çek cumhuriyeti ve Balt?k ülkeleri gibi AB ye üye olan do?u kom?ular?na yönelik ilgisi de artt?. Polonyal?lar Alman kar??t? tutumlar?, ABD askeri üslerinin ülkesinde bulunmas?, Kuzey Avrupa gaz boru hatt?n?n in?as?na kar?? ç?kmas? ve çevrelerindeki Do?u ve Orta Avrupa ülkeleri ile k?tada alternatif bir jeopolitik blok yaratabilecek olmas? sebepleriyle önem kazanmaktad?r. Almanya'n?n Balt?k ülkelerine yönelik ilgisinin öncelikli sebebi ise AB nin Rusya s?n?r?nda istikrars?z bir bölge olu?turmas?d?r. Berlin etno-politik olu?umlar?n öngörülemeyen geli?melerin ortaya ç?kmas?na sebep olaca??ndan korkmaktad?r.

GÖREV?M?Z RUSYA

    BND'nin faaliyetlerinin yönünü uluslararas? terörizm ve organize suçla mücadele do?rultusunda yeniden belirlemesine ra?men Rusya sahas? bu organizasyon için en temel alanlardan biri olarak kald?. Alman liderli?i taraf?ndan Rusya, ayn? anda hem enerji tedariki için istikrarl? bir kaynak, hem Alman sermayesinin yat?r?mlar? için elveri?li bir ülke ve hem de uyu?turucu, kara para, organize suç ihracat?, gibi çe?itli tehditlerin kayna?? olarak görülmektedir. Alman ekonomisinin Rusya'dan gelen petrol ve gaza ba??ml?l???n?n artmas? Rusya'n?n iç politikas?, ekonomik ve sosyal durumu hakk?ndaki bilgilerin toplanmas?n? Almanya aç?s?ndan stratejik önemde bir görev haline getiriyor ve bu görevde BND'ye verilmi?tir. Bugün di?er ?eyler yan?nda organizasyon Kuzey Avrupa gaz boru hatt? gibi büyük ekonomik projelerin durumunun izlenmesi ile de me?gul olmaktad?r.

    Yeltsin yönetimi s?ras?nda Alman d?? istihbarat?n?n Yeltsin'i muayene eden Alman doktorlar aras?nda ajanlar? vard?. 1994 y?l?nda BND Rus meslekta?lar? ile konvansiyonel olmayan silahlar?n ve bu silahlar?n yap?m?nda kullan?lan teknolojilerin yay?lmas?na kar?? birlikte mücadele edilmesine ili?kin bir anla?ma imzalad?. Son 15 y?l boyunca BND ?efleri Rusya ba?kentini tekrar tekrar ziyaret ettiler. 2000 y?l?n?n Nisan?n da August HANN?G'in Çeçenistan cumhuriyetini ziyareti Almanya'da büyük yank? uyand?rd?. Alman bas?n? ve bir çok milletvekili Alman istihbarat?n?n ba?kan?n? Moskova'n?n Kafkaslardaki eylemlerini dolayl? olarak me?rula?t?rmakla suçlad?lar. Ayn? zamanda Alman medyas? BND'nin FSB'ye Çeçen ayr?l?kç?lar?n uluslararas? terörist organizasyonlarla olas? ba?lant?lar?yla alakal? bilgiler aktard???na ili?kin haberler yay?nlad?. Alman istihbarat kurumlar?n?n koordinatörü Ernst UHRLAU Rus ve Alman istihbarat servisleri aras?nda uluslararas? terörizm ve organize suçla mücadele alan?nda kar??l?kl? bilgi de?i?imi yap?ld???n? kabul etti. BND nin CIS ve Rusya ile ba?lant?l? faaliyetleri aras?nda Almanya'ya yönelik yasad??? göç ile alakal? 1997 y?l?nda Alman yönetimine verilen özel raporda yer ald?. Rapor eski Sovyet cumhuriyetleri vatanda?lar?ndan 1.2 milyon ki?inin önümüzdeki y?llarda Almanya'ya yasad??? yollardan girece?ini iddia ediyordu.

     Rus kar?? istihbarat? (FSB) n?n resmi temsilcileri Rusya topraklar?ndaki istihbarat faaliyetlerinden dolay? BND yi bir kez bile aç?kça suçlamad?. Örne?in BND çe?itli Alman refah fonlar?n? bir örtü olarak kullanmakla itham edildi. Benzer ?ekilde BND çal??anlar?n?n Moskova'da diplomatik kimlik alt?nda hareket etti?i ve Rus politikac?lar, i? adamlar? ve hükümet üyeleri aras?nda bilgi toplamakla me?gul oldu?u ileri sürüldü. Buna kar??n Moskova'daki Alman elçilik çal??anlar?n?n casusluk suçlamas? ile en son 1995 May?s?nda göz alt?na al?nd?klar? biliniyor. O zamandan beri son 10 y?ld?r bu tür olaylar?n meydana gelmedi?i anla??l?yor. Art?k Alman casuslar çok daha dikkatli hareket ediyorlar ve Rus muhataplar? da de?i?en politik durumu göz önünde tutmaya ba?lad?lar. Bu yüzden ?u s?ralar yeniden gürültülü casusluk skandallar? ya?anm?yor.

H.KANARGI: Evet i?te böyle. KORKU DA?LARI DELD?R?R, diye bo?una dememi? atalar?m?z. Her ülke kendi güvenli?i için ba?ta ?stihbarat olmak üzere gerekli her türlü faaliyeti gerçekle?tirmek zorundad?r. Birli?imize, dirli?imize sahip ç?kal?m. Her birimiz ülkemizin bir kö?esinde ya?amaktay?z. Çevremizde geli?en yada geli?ebilecek her türlü olumsuzlu?a kar?? uyan?k olal?m ve gerekti?inde Polisimizi, Jandarmam?z? arayarak vatanda?l?k görevimizi yerine getirelim. Çevremize kar?? duyarl? olal?m.

Unutmayal?m.

SU UYUR; DÜ?MAN UYUMAZ….

Sayg?lar?mla

HAL?L KANARGI


 

28/2/2008
Bu yazı 1179 defa okundu.

Diğer Yazıları