YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

AN­NE­LER BA­BA­LAR DİKKAT TERÖR ÖR­GÜT­LERİ GENÇLİĞİ NASIL KA­ZA­NI­YOR.

Güzel Ay­dı­nı­mı­zın güzel in­san­la­rı..
Şu sı­ra­lar­da Üni­ver­si­te Giriş Sı­na­vı ya­pı­la­cak ve li­se­yi bi­ti­ren genç­le­ri­mi­zin bir bö­lü­mü sı­na­vı ka­za­na­rak Üni­ver­si­te­le­rin açıl­dı­ğı il­le­re yani Güzel Yur­du­mu­zun dört bir kö­şe­si­ne da­ğı­la­cak­lar. İşte genç­le­ri­mi­zin ön­ce­den bil­gi­len­me­sin­de fay­da­lı ola­cak bu özel not­la­rı oku­ma­nız­da büyük yarar gör­dü­ğüm için bu ya­zı­yı Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü İnter­net Bilgi Ser­vi­sin­den Ala­rak ga­ze­te kö­şe­si­ne ta­şı­dım. Acıyı ya­şa­ma­mak için çok basit ön­lem­le­ri almak hiç zor de­ğil­dir. Fay­da­lı ol­ma­sı di­le­ğim­le. Halil KA­NAR­GI

DÜNYA'DA TÜRKİYE'NİN BÖL­GE­SEL ÖNEMİ 
Tür­ki­ye; Av­ru­pa, Asya ve Af­ri­ka kı­ta­la­rı­nın bir­leş­ti­ği nok­ta­da bir köprü du­ru­mun­da, dünya güç den­ge­si­ni et­ki­le­ye­bi­lecek sü­rek­li ve çok yönlü çıkar ve güç ça­tış­ma­la­rı­na sahne olan, Orta Do­ğu­da­ki pet­rol kay­nak­la­rı­na ya­kın­lı­ğı ve Orta Asya'daki Türk dev­let­le­ri ile en­teg­re ola­bil­me avan­ta­jı ne­de­niy­le önem­li bir je­opo­li­tik ve je­ost­ra­te­jik ko­nu­ma sa­hip­tir.
Ak­de­niz'in ege­men­lik ka­pı­la­rın­dan biri olan Mar­ma­ra De­ni­zi ve Bo­ğaz­lar böl­ge­si­ni elin­de bu­lun­dur­ma­sı, Orta Doğu, Basra Kör­fe­zi'nden Ege'ye kadar Doğu Ak­de­niz'i kont­rol ede­bi­lecek coğ­ra­fi ko­nu­mu ile böl­ge­de­ki bütün ül­ke­le­rin gü­ven­lik ve her türlü ula­şım fa­ali­yet­le­ri­ni çok ya­kın­dan il­gi­len­dir­mek­te­dir. 
Böl­ge­de cum­hu­ri­yet ve de­mok­ra­si ile idare edi­len, tek müs­lü­man ve laik bir ülke olan Tür­ki­ye, alt­mış yedi mil­yon­luk nüfus po­tan­si­ye­li, zen­gin ye­ral­tı ve ye­rüs­tü kay­nak­la­rı, ay­rı­ca her geçen gün ge­liş­mek­te olan eko­no­mik ve tek­no­lo­jik gücü ile böl­ge­de mev­cut po­li­tik, as­ke­ri ve eko­no­mik den­ge­yi bu­lun­du­ğu ta­ra­fa ka­zan­dı­ra­bi­lecek milli güce ve coğ­raf­ya­ya sahip bir bölge dev­le­ti­dir.
Dün­ya­da besin ih­ti­yaç­la­rı­nı kendi kay­nak­la­rın­dan kar­şı­la­ya­bi­len ve ih­ti­yaç faz­la­sı ürün sağ­la­ya­bi­len nadir ül­ke­ler­den bi­ri­dir. 

TERÖRİST PROFİLLERİ
Terör Ör­güt­le­rin­de­ki Mi­li­tan­la­rın Yaş ve Öğ­re­nim Du­rum­la­rı 

a. Sol Terör Ör­güt­le­ri 
826 sol terör ör­gü­tü men­su­bu­nun dos­ya­sı üze­rin­de ya­pı­lan bir araş­tır­ma so­nu­cun­da; 
Yaş Grup­la­rı­na Göre Da­ğı­lım­la­rı 
% 65 14-25 yaş gru­bun­da 
% 16.8 25-30 
% 17.5 30'dan son­ra­sı 
Öğ­re­nim Du­rum­la­rı­na Göre Da­ğı­lım­la­rı 
% 20.4 Yük­se­ko­kul me­zu­nu ya da öğ­ren­ci­si 
% 33.5 Lise me­zu­nu ya da öğ­ren­ci­si 
% 14 Or­ta­okul me­zu­nu 
% 29.9 İlko­kul me­zu­nu 
% 1.9 Cahil 

b. Sağ Terör Ör­güt­le­ri 
200 sağ terör ör­gü­tü men­su­bu­nun dos­ya­la­rı üze­rin­de ya­pı­lan bir araş­tır­ma­da: 
Yaş Grup­la­rı­na Göre Da­ğı­lım­la­rı 
% 2.5 10-14 yaş gru­bun­da 
% 72.5 15-25 “ 
% 17 25-29 “ 
% 6 30-34 “ 
% 2 35-65 “ 
Öğ­re­nim Du­rum­la­rı­na Göre Da­ğı­lım­la­rı 
% 22.5 Yük­se­ko­kul 
% 40.5 Lise 
% 14 Or­ta­okul 
% 19 İlko­kul 
%2.5 Okur-ya­zar 
%1.5 Cahil 

c. Bö­lü­cü Terör Ör­güt­le­ri 
262 tu­tuk­lu terör ör­gü­tü PKK men­su­bu üze­rin­de ya­pı­lan bir anket ça­lış­ma­sın­da; 
Yaş Grup­la­rı­na Göre Da­ğı­lım­la­rı 
% 54 14-25 yaş grubu ara­sın­da 
% 34 26-37 “ 
% 12 38-58 “ 
Öğ­re­nim Du­rum­la­rı­na Göre Da­ğı­lım­la­rı 
% 11 Üni­ver­si­te 
% 16 Lise 
% 13 Or­ta­okul 
% 39 İlko­kul 
% 12 Okur-ya­zar 
% 9 Cahil 

Ya­pı­lan bu araş­tır­ma­lar, özel­lik­le 14-25 yaş gru­bun­da­ki lise ve üni­ver­si­te ça­ğın­da­ki genç­le­ri­mi­zin, ül­ke­miz­de fa­ali­yet yü­rü­ten terör ör­güt­le­ri­nin en büyük hedef kit­le­si ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. 
Devamı Yarın...

20/03/2017

20.03.2017
Bu yazı 472 defa okundu.

Diğer Yazıları