YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ANNELER BABALAR D?KKAT

TERÖR ÖRGÜTLER? GENÇL??? NASIL KAZANIYOR.

 

?u s?ralarda Üniversite Giri? S?nav? yap?lacak ve liseyi bitiren gençlerimizin bir bölümü s?nav? kazanarak Üniversitelerin aç?ld??? illere yani Güzel Yurdumuzun dört bir kö?esine da??lacaklar. ??te gençlerimizin önceden bilgilenmesinde faydal? olacak bu özel notlar? okuman?zda büyük yarar gördü?üm için bu yaz?y? Emniyet Genel Müdürlü?ü ?nternet Bilgi Servisinden Alarak gazete kö?esine ta??d?m. Ac?y? ya?amamak için çok basit önlemleri almak hiç zor de?ildir. Faydal? olmas? dile?imle. Halil KANARGI

 

DÜNYA'DA TÜRK?YE’N?N BÖLGESEL ÖNEM?

Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika k?talar?n?n birle?ti?i noktada bir köprü durumunda, dünya güç dengesini etkileyebilecek sürekli ve çok yönlü ç?kar ve güç çat??malar?na sahne olan, Orta Do?udaki petrol kaynaklar?na yak?nl??? ve Orta Asya’daki Türk devletleri ile entegre olabilme avantaj? nedeniyle önemli bir jeopolitik ve jeostratejik konuma sahiptir.

Akdeniz'in egemenlik kap?lar?ndan biri olan Marmara Denizi ve Bo?azlar bölgesini elinde bulundurmas?, Orta Do?u, Basra Körfezi’nden Ege’ye kadar Do?u Akdeniz'i kontrol edebilecek  co?rafi konumu ile bölgedeki bütün ülkelerin güvenlik ve her türlü ula??m faaliyetlerini çok yak?ndan ilgilendirmektedir.

Bölgede cumhuriyet ve demokrasi ile idare edilen, tek müslüman ve laik bir ülke olan Türkiye, altm?? yedi milyonluk nüfus potansiyeli, zengin yeralt? ve yerüstü kaynaklar?, ayr?ca her geçen gün geli?mekte olan ekonomik ve teknolojik gücü ile bölgede mevcut politik, askeri ve ekonomik dengeyi bulundu?u tarafa kazand?rabilecek milli güce ve co?rafyaya sahip bir  bölge devletidir.

Dünyada besin ihtiyaçlar?n? kendi kaynaklar?ndan kar??layabilen ve ihtiyaç fazlas? ürün sa?layabilen nadir ülkelerden biridir.

 

TERÖR?ST PROF?LLER?

 

 Terör Örgütlerindeki Militanlar?n Ya? ve Ö?renim Durumlar?

 

a. Sol Terör Örgütleri

826 sol terör örgütü mensubunun dosyas? üzerinde yap?lan bir ara?t?rma sonucunda;  

Ya? Gruplar?na Göre Da??l?mlar?       

% 65            14-25 ya? grubunda

% 16.8         25-30  

% 17.5         30’dan sonras?  

 

Ö?renim Durumlar?na Göre Da??l?mlar?

% 20.4         Yüksekokul mezunu ya da ö?rencisi

% 33.5          Lise mezunu ya da ö?rencisi        

% 14           Ortaokul mezunu

% 29.9         ?lkokul mezunu

% 1.9           Cahil

 

b. Sa? Terör Örgütleri

200 sa? terör örgütü mensubunun dosyalar? üzerinde yap?lan bir ara?t?rmada:  

Ya? Gruplar?na Göre Da??l?mlar?

% 2.5           10-14 ya? grubunda

% 72.5         15-25  “

% 17            25-29  “

% 6             30-34  “

% 2             35-65  “  

 

Ö?renim Durumlar?na Göre Da??l?mlar?

% 22.5         Yüksekokul

% 40.5         Lise

% 14            Ortaokul

% 19            ?lkokul

%2.5            Okur-yazar

%1.5            Cahil

 

c. Bölücü Terör Örgütleri

262 tutuklu terör örgütü PKK mensubu üzerinde yap?lan bir anket çal??mas?nda;

Ya? Gruplar?na Göre Da??l?mlar?

% 54            14-25 ya? grubu aras?nda

% 34            26-37  “

% 12            38-58  “

 

Ö?renim Durumlar?na Göre Da??l?mlar?

% 11            Üniversite

% 16            Lise

% 13            Ortaokul

% 39            ?lkokul

% 12            Okur-yazar

% 9             Cahil  

Yap?lan bu ara?t?rmalar, özellikle 14-25 ya? grubundaki lise ve üniversite ça??ndaki gençlerimizin, ülkemizde faaliyet yürüten terör örgütlerinin en büyük hedef kitlesi oldu?unu göstermektedir.

 

 

 

TERÖR ÖRGÜTLER? GENÇL??? NASIL KAZANIYOR?

 

Ülkemizde faaliyet yürüten terör örgütleri,  militanlar?n? bir tak?m  psikolojik süreçlerden geçirdikten sonra silahl? faaliyetlere sokmaktad?rlar.

Bu psikolojik süreçleri k?saca aç?klayacak olursak;

 

1. Grup Dinami?i

Terör örgütlerinin eleman kazanmada kulland??? ilk  psikolojik süreç,  grup dinami?idir.

Bir terör hareketinin ba?ar?l? olabilmesi için daha ilk anlardan itibaren kapal? bir te?kilat kurmas? ve bütün taraftarlar?n? bu örgüt içerisinde eriterek örgütün ayr?lmaz bir parças? haline getirebilecek bir güce sahip olmas? gerekmektedir.

Bundan dolay? grup ve grup dinami?i süreci hakk?nda k?saca bilgi vermekte fayda vard?r.

Günlük konu?mada kullan?lan “grup” sözcü?ü en genel anlamda ço?ul olmay? ifade eder. Sosyolojide ve Sosyal Psikolojide ise grup kavram? çe?itli ?ekillerde tan?mlanm??t?r. Bu tan?mlara göre, bir kalabal???n grup olabilmesi için ortak amaçlar, ortak normlar, kendilerini bir gurup olarak hissetmeleri gibi ko?ullar öne sürülmü?tür. Gruplar ?üphesiz bu özellikleri göstermekle beraber, bir toplulu?un grup olabilmesi için bir “etkile?im”in olmas? gerekmektedir. Buna göre grup, “etkile?im halinde olan birden fazla insan” demektir.

Grup dinami?i ise, bir grup içinde olu?an sebep-sonuç ili?kileri ile gruplar?n olu?mas? ve i?leyi?ini ifade etmektedir.

Gruplar, insanlar?n rasgele bir araya geldikleri topluluklar de?ildir. Onlar? bir arada tutan de?erler sistemi vard?r.

·   Her insan istedi?i gruba giremez. Çünkü grubun yaz?l? olmayan yasalar? vard?r.

·   Her gurubun bir i?leyi?i, kal?pla?m?? de?erleri, amaçlar? ve ili?ki düzeni vard?r.

·   Her grupta bir dayan??ma, birlik, i? bölümü ve üyelerden ayr? beklentiler vard?r.

·   Her grubun ortak bir akl?, tavr?, tutum ve davran?? ?ekli vard?r.

 Liselerde, üniversitelerde, i?çiler ve kamu çal??anlar? içerisinde, mahalli alanda  örgüt  sorumlular? örgüte kazanmay? planlad?klar? ki?ilerin;

·   Aile yap?s?,

·   Zaaflar?,

·   ?rtibatta oldu?u arkada?lar?,

·   Ekonomik düzeyi gibi  yönleri hakk?nda  istihbarat yaparlar.

Örgüte kazan?lmas? planlanan ki?i hakk?nda gerekli bilgiler topland?ktan sonra insan psikolojisini iyi bilen örgüt militanlar? bu bilgilerin ?????nda harekete geçerler.

Bazen gerekli diyalogun sa?lanmas? için bir çay, sinema, tiyatro ve konser daveti, ekonomik s?k?nt?da olan ö?rencilere burs ve kalacak yer temini yeterlidir.

Hepimiz biliriz ki, her insan?n hayatta kar??l?ks?z bir sevgi, ilgi ve samimiyete ihtiyac? vard?r. Örgüt militanlar? bu i?i ideolojik amaçlar u?runa  yapt?klar?ndan  kazanmay? planlad?klar? ki?iye kar??l?ks?z arkada?l?k ve dostlu?u uzun vadede bedelini almak üzere sunmaktad?rlar. Dolay?s?yla bu davran??lar? muhataplar?n?n kalplerini kazanmalar?na vesile olmaktad?r.

Örgüte kazan?lmas? planlanan genç, kurulan bu s?cak diyalogdan sonra kendini oldu?u gibi kabul eden, kendine de?er vererek adam yerine koyan senaryosu, sahnesi ve oyuncular? önceden planlanm?? bir grubun içerisine çekilir.

Örgütlere bu psikolojik sürecin i?lemesi ile birlikte ad?m ad?m giri? yapan bir ki?i nereye do?ru sürüklendi?inin fark?nda bile de?ildir. Ta ki, eline bir silah al?p silahl? eyleme ba?layaca?? güne kadar...

Görüldü?ü üzere, örgütlenme ve militan kazanmada terör örgütleri taraf?ndan planl? ve devaml? aksiyonlar ?eklinde uygulanan psikolojik harekat faaliyetleri, insan?n zihnini, kalbini ve ruhunu hedef almaktad?r. Planlay?c?s?, uygulay?c?s? ve hedefi insan olan bu faaliyet türü oldukça karma??k bir ?ekilde cereyan eder. Öyle ki, ço?u zaman hedef haline gelen bireyler kendi dü?ünce, duygu ve davran??lar?nda meydana gelen de?i?ikliklerin fark?na bile varamamaktad?rlar.

 

2. Tutum De?i?ikli?i

?nsan psikolojisinden istifadeyle grubun içine çekilen bireye gruptaki militanlarca örgüte ait kitap, gazete ve dergiler okutturulmaya ba?lan?r. Çünkü kitaplar, gazeteler ve dergiler beyin y?kaman?n ve ?artland?rman?n en etkili araçlar?d?r.

Ça??m?zda yayg?n olarak kullan?lan dergi, gazete, kitap gibi bas?l?; radyo, sinema, TV. gibi görüntülü ve sesli ileti?im araçlar?, insanlara aktard?klar? bilgi ve neden olduklar? davran?? de?i?ikli?iyle ortak amaçlar?n, beklentilerin, de?erlerin, inançlar?n, duygu ve dü?üncelerin olu?mas?nda önemli rol oynarlar.

Her yasad??? örgütün illegal ve legal nitelikli yay?nlar? vard?r. ?llegal yay?nlar tamamen yasad??? ve korsan olarak ç?kar?l?rlar. Bir de yasalar uygun olarak  ç?kar?lan   kitap, dergi ve  gazete  sat?c?lar?nda aleni olarak sat?labilen dergi ve kitaplar  vard?r ki  insanlar  içeri?indeki tehlikeyi sezemeden etkisinde kal?rlar.

Grupta örgüte kazand?r?lmak istenen bireyin tutum ve davran??lar?n?n de?i?imine kitap, gazete ve dergiyle ba?lanmas?n?n nedeni tutumlar?n olu?umundaki üç ö?edir. Bunlar dü?ünce, duygu ve davran??t?r.

Bilindi?i gibi tutum; “Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili dü?ünce, duygu ve davran??lar?n? düzenli bir biçimde olu?turan bir e?ilimdir.”

“Di?er bir ifadeyle tutum, davran??la anlat?lan ve içten gelen bir duygudur.” Tutumlara bu yüzden insan davran??lar?n?n görünmez dünyas? da diyebiliriz.

??te kitaplar, gazeteler ve dergilerle yap?lmak istenen, tutumlar?n olu?umunda birinci süreç olan dü?ünce boyutunun beslenmesidir. Bu boyut beslenirken grupta özellikle gruba yeni kat?lm?? bireyin okuduklar?n? hazmetmesi için sözde tart??malar ve münazaralar yap?l?r. Asl?nda bu münazara ve tart??malar genellikle güdümlü sorular ve bunlara verilen cevaplardan olu?ur. Bu arada bireye okuduklar?na dair görü?leri sorulur. Grup halinde örgütün planl? ve programl? olarak haz?rlad???  seminer ve toplant?lara gidilir. Bitirilen her yeni kitab?n ve derginin yerini ise ba?ka bir kitap ve dergi  al?r.

Bu arada,  bireyden sadece örgüte ait yay?nlar ile örgütün amaçlar?na uygun olarak ç?kar?lan kitap, gazete ve dergileri okumas? istenir ve do?rular?n sadece örgütün yay?nlar?nda yer ald??? empoze edilir. Bunun amac? bireye bir at gözlü?ü kazand?rabilmektir.

Dü?ünce boyutuyla birlikte ayn? zamanda duygu boyutu da beslenmeye ba?lan?r. Bunun için de örgüt taraf?ndan haz?rlanm?? sloganlar ve müzikler kullan?l?r. Bilindi?i üzere insan dü?ündü?ü gibi duygulanan bir varl?kt?r.

Yasad??? örgütlerin, kendilerince olu?turulan veya desteklenen müzik ve dinleti gruplar?,  kendilerine  has sloganlar? ve kal?pla?m?? söylemleri  vard?r.

Dü?ünce ve duygu boyutu her geçen günle birlikte beslenen bir bireye davran?? boyutu olan silahl? eylemlere haz?rl?k te?kil etmesi için, içine çekildi?i grupla beraber bildiri da??tma, afi? asma, mitinge kat?lma gibi faaliyetlerde görev verilir. Hatta, örgütü sahiplenmesi aç?s?ndan militan aday?na örgüt içerisinde küçük küçük sorumluluklar verilir. Grup sorumlulu?u, s?n?f sorumlulu?u gibi...

Grup psikolojisinin etkisiyle örgüte kazan?lmak istenen birey, yap?lan i?lerin yanl?? oldu?unu dü?ünse bile art?k itiraz edemez. Ba? tarafta grubun, ortak de?er yarg?lar?n?n, yaz?lmam?? yasalar?n?n, ortak tav?r, tutum ve davran??lar?n?n oldu?u belirtilmi?ti. ??te bu süreç tüm gücüyle bireyin üzerinde a??rl???n? hissettirmeye ba?lam??t?r.

Çünkü terör örgütleri, bir kimseyi sava?maya ve ölmeye haz?r hale getirebilmek için o kimsenin ki?ili?ini bedeninden ay?rmaktad?rlar. Di?er bir ifadeyle onun kendi gerçek ki?ili?ine sahip olmas?n? önlemektedirler.

25/3/2008
Bu yazı 946 defa okundu.

Diğer Yazıları