YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

Atatürk’ün Türk Tarihi Hakk?ndaki Dü?ünceleri

BÜYÜK ÖNDER?M?Z MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN

TÜRK TAR?H? HAKKINDAK? DÜ?ÜNCELER?

   Ayd?n ilimizde ya?ayan ve internetten Gazete Fla?’? okuyan de?erli okuyucular, a?a??da yaz?lanlarda okuyaca??n?z gibi, Büyük Önderimiz dedi?imiz zaman O’nun için yazd???m ve hep hat?rlanmas?n? istedi?im iki cümlemi buraya koymadan geçemeyece?im..

O’NUN KADAR OLAMASAK B?LE

O’NA YAKI?AN KADAR OLMALIYIZ

Aynen böyle olmal?y?z………..

 

 “Bilgili olmak, seçici olmak, kültürlü olmak, bir i?i yaparken o i?e ruhunu katmak ve en iyi ?eklide yapmak.” Büyük Önderimizin 57 y?ll?k k?sa ya?am?na s??d?rd??? ola?anüstü ba?ar?n?n s?rr? yukar?daki yazd???m cümle olsa gerek.

 Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk tarihi ve  önemli ki?iler hakk?ndaki dü?üncelerini okuyunca bana hak vereceksiniz.

Türk Hun ?mparatorlu?u Teoman Ve Mete Hakk?nda:

Büyük Hun ?mparatorlu?unun bizce malum olan hakan? Teoman’d?r. Teoman, (m.s.) 13.yy. ba??nda ya?am?? büyük bir kahramand?r. Çinliler bu kahraman?n Çin’de ?mparatorluk kurmu? büyük Türk hakanlar?n?n neslinden geldi?ini iddia ederler. Teoman’?n o?lu Mete de büyük bir hakand?r. O,do?uda Kad?rgan da?lar?ndan bat?da Hazar Denizine kadar,kuzeyde Sibirya’dan güneyde Himalaya eteklerine kadar Büyük Hun ?mparatorlu?unu geni?letti.Çin’i birçok seferde ma?lup etmi? ve Çin ?mparatorunu s???nd??? kalede ku?atm??t?r.Bence Mete çok büyük bir kumandand?r. Fakat dü?ünülürse Teoman ondan daha büyüktür çünkü her ?eyi haz?rlayan odur.

 

Osmanl? Devleti’nin Kudreti:

Milletimiz ufak bir a?iretten; anavatanda müstakil bir devlet tesis ettikten ba?ka garb âlemine, dü?man içine girdi ve orada azim mü?külat içinde bir imparatorluk vücuda getirdi ve bunu, bu imparatorlu?u alt? yüz y?ldan beri tam bir heybet ve azametle devam ettirdi. Buna muvaffak olan bir devlet elbette yüksek siyasi ve idari niteliklere sahiptir.Böyle bir vaziyet yaln?z k?l?ç kuvvetiyle meydana gelemezdi. Cihan?n malumudur ki Osmanl? Devleti pek geni? olan ülkesinin bir hududundan di?er bir hududuna ordusunu büyük bir süratle ve tamamen mücehhez olarak naklederdi.Ve bu orduyu aylarca hatta y?llarca iyi besler ve idare ederdi.Böyle bir hareket yaln?z ordu te?kilat?n?n de?il devletin tüm kademelerinin fevkalade mükemmeliyetini ve kendilerinin ne kadar kabiliyetli oldu?unu gösterir.

 

Osmanl? Devleti’nin Çökü? Sebepleri:

Tarihimizle müspettir ki, ?imdiye kadar nihayetsiz zaferler elde etmi?izdir. Tarihimiz bir çok parlak muzafferiyetler kaydeder.Fakat zaferle beraber her ?ey b?rak?lm?? ve semerelerini toplama?? ecdad?m?z ihmal etmi?tir.

 

I.Dünya Sava?? Ve Türkiye:

Türkiye, Umumi Harbe girmeye mecburdu ve mevcut dünya dengesine göre bu giri? ?eklide olandan ve görülenden ba?ka türlü olamazd?. Belki harbe giri? zaman?,belki kuvvetlerini kullan?? tarz?,hulasa bir sürü teferruat tenkit olunabilir.Fakat esasa diyecek yoktur.Türkiye harbe girerdi ve böyle girerdi.

 

Mondros Antla?mas?:

Mondros Antla?mas?, Osmanl? Devleti’nin ve müttefikleriyle beraber sürüklendi?i ma?lubiyetin yüz k?zart?c? bir neticesidir.O antla?ma hükümleridir ki,Türk topraklar?n? yabanc?lar?n i?galine sunulmu?tur.O antla?mada kabul edilen ?eylerdir ki,Sevr Antla?mas? hükümlerinin de kolayca kabul ettirilebilmesi fikri yabanc?lara gayet makul ve mümkün gösterildi.

 

Türk Tarihine Verilen Önemin Sebepleri:

Büyük devletler kuran ecdad?m?z büyük, ?ümullü medeniyetlere de sahip olmu?tur. Bunu aramak , tektik etmek,Türklü?e ve cihana bildirmek bizler için vazifedir.

Türk çocu?u ecdad?n? tan?d?kça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt?r.

E?er bir millet büyükse kendisini tan?makla daha büyük olur.

 

Türk Çocuklar? Ve Milli Tarih:

Türk çocuklar?nda kabiliyet her milletinkinden üstündür. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki ba?ar?lar? meydana ç?kt?kça, büsbütün Türk çocuklar? kendileri için laz?m gelen hamle kayna??n? o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocuklar? ba??ms?zl?k fikrini kazanacaklar, o büyük ba?ar?lar? dü?ünecekler,harikalar yaratan adamlar? ö?renecekler,kendilerinin ayn? kandan olduklar?n? dü?ünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun e?meyecekler.

 

Milli Tarih Ve Milli ?uur:

Biz Balkanlar? niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vard?r. Bu da Slav ara?t?rma cemiyetlerinin kurdu?u Dil Kurumlar?d?r, bizim içimizdeki insanlar?n milli tarihlerini yaz?p milli ?uurlar?n? uyand?rd??? zaman biz Balkanlardan Trakya hududuna çekildik.

 

Türk Tarihinin Yaz?lmas? Arzusu:

Ben fani bir insan?m, bir gün ölece?im. Büyüklü?üne ve üstün kabiliyetlerine inand???m Türk ulusunun gerçek tarihinin yaz?lmas?n? sa?l???mda görmek istiyorum. Onun için bu toplant?larda kendimden geçiyor,her ?eyi unutuyor,sizi yoruyorum.

—Beni Affedin!-

 

Y?ld?r?m Beyaz?t Hakk?nda:

Bir gün ressamlar kahramanl?k simas?n? kaybederlerse als?nlar Y?ld?r?m’? çizsinler.

 

Timur Han Hakk?nda:

Ben Timur zaman?nda olsayd?m, onun yapt???n? yapabilir mi idim? Onu bilemem fakat o benim zaman?mda olsa idi belki de benden daha iyisini yapabilirdi.

 

Mevlana Hakk?nda:

Mevlana büyük adamd?, büyük adamd?!

 

Enver Pa?a Hakk?nda:

Enver Pa?a herhalde zaman?n en kuvvetli adamlar?ndan olmas? gerekir. Bunun aksini iddia edecek hiçbir vesika elimizde yok. Tersine kuvvetini gösterecek bir vesika vard?r ki,o da Enver Pa?a’ya mevkide iken kimsenin kar?? gelememi? ve ancak o memleketi terk ettikten sonra bir tak?m insanlar?n ona ba? kald?rm?? olmas?d?r.Böyle bir ?ahs?n kuvvetli olmad???n? söylemek lüzumsuz ve mamas?z bir iddia say?lmaz m?? Ben ömrümde ve askerlik hayat?mda hiçbir zaman Enver Pa?a ile yak?ndan bir i?birli?i yapmad?m ki bundan sonra böyle bir i?tirak pe?inde ko?ay?m.

 

Alemdar Ve Mustafa Re?it Pa?a Hakk?nda:

Alemdar Mustafa Pa?a ile Mustafa Re?it Pa?a’y? severim, fakat Alemdar’?n biraz kültürü olsa idi Cumhuriyet rejimini getirirdi. Mustafa Re?it Pa?a’n?n kültürü ile Alemdar’?n kudreti birle?tirilse idi ben tarihe ba?ka bir görev ile gelirdim.

 

Cemal Pa?a Hakk?nda:

Yaz?k! De?erli bir adam? kaybettik! Buraya gelebilmi? olsayd? ben onu görevlendirirdim. Anadolu’nun imar?nda ondan istifade edebilirdik. Fazla gösteri? ve jest o zavall?y? hiç hiçine kurban etti.

 

Lütfen dikkat ediniz. Güzel Ayd?n’?m?z?n güzel insanlar?……

Büyük Önderimiz M.K.ATATÜRK, dü?üncelerini aç?klarken ne kadar içten ve samimi de?il mi?

Bilgili olmak, seçici olmak, kültürlü olmak, bir i?i yaparken o i?e ruhunu katmak ve en iyi ?eklide yapmak..Bütün bunlar? yaparken de en küçük büyüklük gösterisinde bulunmamak…

Gerçek Lider Olmak bu i?te. 

Ne kadar çok ihtiyac?m?z var böyle bir lidere..

 

18/2/2008
Bu yazı 2140 defa okundu.

Diğer Yazıları