YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

c. Medyaya Düşen Görevler

Kitle ile­ti­şim araç­la­rı­nın (Medya) iş­lev­le­ri içe­ri­sin­de, haber verme en temel işlev ola­rak bi­lin­mek­te­dir. Ni­te­kim; haber, kitle ile­ti­şim araç­la­rı­nın or­ta­ya çık­ma­sı ve top­lu­mun vaz­ge­çil­mez un­sur­la­rı ara­sı­na gir­me­si­nin en be­lir­le­yi­ci özel­li­ği­dir. Ha­be­rin de­ği­şik ta­nım­la­rı ya­pıl­mış­tır. Ancak, “in­san­la­rı il­gi­len­di­recek, za­man­lı olan bir dü­şün­ce­nin, ola­yın veya so­ru­nun özeti” şek­lin­de­ki tanım en bi­li­ne­ni­dir. 
Medya, top­lu­mu bil­gi­len­dir­mek üzere ver­di­ği ha­ber­ler ko­nu­sun­da yan­sız ve ob­jek­tif ol­ma­lı, ha­ber­le­ri ken­din­den bir şey ilave et­me­den ver­me­ye dik­kat et­me­li haber ve yorum/de­ğer­len­dir­me kav­ram­la­rı­nı bir­bi­ri­ne ka­rış­tır­ma­ma­lı­dır. 
Medya, özel­lik­le genç­li­ği­mi­zi za­rar­lı alış­kan­lık­la­ra, ide­olo­ji­le­re, akım­la­ra özen­di­ri­ci ya­yın­lar asla yap­ma­ma­lı­dır.
Terör ör­güt­le­ri med­ya­da yer bul­du­ğu öl­çü­de et­kin­lik ka­zan­mak­ta, moral bul­mak­ta, örgüt içi di­sip­li­ni sağ­la­ya­bil­mek­te ve sem­pa­ti­zan­la­rı­nın ör­gü­te ba­ğım­lı­lı­ğı­nı art­tır­mak­ta­dır.
Med­ya­da yer alan haber terör ör­güt­le­ri­nin pro­pa­gan­da­sı­nı içer­me­me­li ve de­tay­lar ve­ri­le­rek genç­le­ri­mi­zi özen­di­ri­ci ol­ma­ma­lı­dır.
Uma­rım ya­rar­lı ol­muş­tur. 
Say­gı­la­rım­la..

29/03/2017

29.03.2017
Bu yazı 402 defa okundu.

Diğer Yazıları