YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

DUCE'NİN OS­MAN­LI PLAN­LA­RI TUT­MA­DI

4 KasIm 1937 ta­rih­li bel­ge­de Mr. Keith Hugh Wil­li­ams'ın ka­le­me al­dı­ğı is­tih­ba­rat ra­po­run­da Mus­so­li­ni'nin (La­ka­bı Duce)Vah­det­tin'e para tek­lif et­ti­ği; Al­man­ya ve İtalya'nın Ata­türk'e yö­ne­lik 19 su­ikast gi­ri­şi­min­de bu­lun­duk­la­rı be­lir­ti­li­yor. Ancak Vah­det­tin, rüş­ve­ti red­de­di­yor. 
(H.R03;KA­NAR­GI: Lüt­fen dik­kat edi­niz. Os­man­lı İmpa­ra­tor­lu­ğu­nun son Pa­di­şa­hı Vah­det­tin en so­nun­da PADİŞAH ol­du­ğu­nu ha­tır­la­mış ol­ma­lı ki İtal­yan­la­rın Fa­şist li­de­ri Mus­so­li­ni'nin (La­ka­bı Duce) tek­lif et­ti­ği rüş­ve­ti red­det­miş. Ta ba­şın­dan beri yap­ma­sı ge­re­ke­ni ancak yolun so­nun­da yap­mış. Men­su­bu ol­du­ğu so­yu­nun ge­re­ği­ni yap­mış..
OS­MAN­LI İMPA­RA­TOR­LU­ĞU­NU KURAN TÜRK BOYU..
Kayı Boyu (Ka­yı­lar)
Oğuz­la­rın Bozok ko­lun­dan, Os­man­lı­la­rın da men­sup ol­du­ğu bir boy. 
KAYI KELİMESİ; “Muh­kem, Kuv­vet ve Kud­ret Sa­hi­bi” de­mek­tir. 
KAYI BO­YU­NUN DAM­GA­SI: İki ok ve bir yay­dan iba­ret­tir. 
Oğuz Han oğlu Gün Han oğlu Kayı'nın, bu boyun ceddi ol­du­ğu söy­le­nir. Yirmi sene hü­küm­dar­lık yapan Kayı'nın nesli, uzun yıl­lar bu ma­kam­da kal­mış­tır. Bu se­bep­le Kayı boyu, Oğuz boy­la­rı ara­sın­da ilk sı­ra­da gös­te­ril­mek­te­dir. 
Dede Kor­kut da ese­rin­de, ge­le­cek­te han­lı­ğın Kayı'ya geri dö­ne­ce­ği­ni bil­di­rir.
../..
İSMET İNÖNÜ'YÜ BAŞA GEÇİRMEK İSTİYOR­LAR­DI
Prof. Metin Hü­la­gü, Tür­ki­ye'deki yö­ne­ti­mi kont­rol al­tın­da tut­mak için Vah­det­tin'e rüş­vet öne­ri­si dı­şın­da B pla­nı­nı da aynı anda yü­rü­tü­yor. İngi­liz be­le­ge­le­ri­ne göre Al­man­ya ve İtalya, Ata­türk'ün ye­ri­ne İsmet İnönü'yü Cum­hur­baş­ka­nı yap­mak is­ti­yor. Bu ne­den­le Ata­türk'e 1919 ile 1937 yıl­la­rı ara­sın­da tam 19 kez su­ikast dü­zen­li­yor­lar. Prof. Hü­la­gü, ki­ta­bın­da o gün­le­ri şöyle an­la­tı­yor;
DAHA ÇOK AL­MAN­LAR
“B pla­nı­nı 4 Şubat 1937 ta­rih­li belge açık­lı­yor. O da Ata­türk'ün ye­ri­ne İsmet İnönü'yü Cum­hur­baş­ka­nı yap­mak. Amaç, 'daha kont­rol edi­le­bi­lir bir hü­kü­met' kur­mak. Şa­şır­dı­ğı­mı iti­raf et­me­li­yim, İngi­liz bel­ge­le­ri­ne göre bu amaç­la 1923-1937 yıl­la­rı ara­sın­da Al­man­ya ve İtalya Ata­türk'e tam 19 kez su­ikast dü­zen­le­miş. İngi­liz arşiv ve­si­ka­la­rı ara­sın­da yer alan 4 Kasım 1937 ta­rih­li bir rapor ve me­mo­ran­du­ma göre Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, on yılı aşkın bir süre içe­ri­sin­de daha zi­ya­de Al­man­lar ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve idare edi­len ama İtalya'daki Mus­so­li­ni ida­re­si­nin de des­te­ği­ni gören 19 su­ikast te­şeb­bü­sü­ne maruz kal­mış. Bel­ge­de bu su­ikast­lar di­zi­si­nin so­nun­cu­su­nun ise 1938 yılı Şu­ba­tın­da dü­zen­le­ne­ce­ği ileri sü­rül­müş. Söz ko­nu­su ra­por­da yer alan is­tih­ba­rî bil­gi­ler Mr.R03;Keith Hugh Wil­li­ams'ın ver­miş ol­du­ğu bil­gi­le­re da­ya­nı­yor. İngi­liz is­tih­ba­rat ser­vi­si­nin sahip ol­du­ğu bil­gi­le­re göre Mr. Keith Hugh Wil­li­ams ti­ca­ret­le meş­gul olan, ancak kısa bir süre önce iflas etmiş bu­lu­nan biri. Ancak Mr. Keith Hugh Wil­li­ams su­ikast­lar­la il­gi­li ra­po­run ka­le­me alın­dı­ğı ta­rih­ler­de altın pi­ya­sa­sın­da­ki ti­ca­rî fa­ali­yet­le­ri ne­ti­ce­sin­de zen­gin çev­re­ler­de­ki ye­ri­ni ye­ni­den elde etmiş, eski ti­ca­rî iti­ba­rı­nı tek­rar ka­zan­mış ve ha­tı­rı sa­yı­lır bir ser­ma­ye­dar olmuş. İngi­liz ar­şi­vin­de­ki Mü­fet­tiş Ohas Buc­kell'in im­za­sı­nı ta­şı­yan mez­kûr ra­po­ra ve başka bir me­mo­ran­du­ma göre su­ikast­la­rın he­de­fi Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hur­baş­ka­nı Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ü öl­dür­mek ve eski Os­man­lı ha­ne­da­nı­nı iş­ba­şı­na ye­ni­den ge­tir­mek ola­rak gös­te­ri­li­yor!” vatan
(H.R03;KA­NAR­GI: İşte böyle de­ğer­li oku­yu­cu­lar. Bizde bir ata­sö­zü var­dır. “İnsan ne oldum de­me­me­li, ne ola­ca­ğım de­me­li.” İkti­dar­da olmak ki­şi­sel güç ola­rak al­gı­lan­ma­ma­lı. Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man'ın “OL­MA­YA DEV­LET CİHANDA BİR NEFES SIH­HAT GİBİ” sö­zü­nü unu­tan­lar, ken­di­ni kral zan­ne­den­ler, Pa­di­şah bile ol­sa­lar yu­ka­rı­da­ki hazin hi­kâ­ye­yi ya­şa­ya­cak­lar­dır.
Büyük Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk “Türk Ço­cu­ğu ec­da­dı­nı ta­nı­ma­dık­ça, ge­le­ce­ğe gü­ven­le ba­ka­maz” diye bo­şu­na söy­le­me­miş. Geç­miş­te ya­pı­lan ha­ta­la­rı gör­me­miz ve ge­le­cek­te yap­ma­ma­mız için ge­rek­li her türlü ted­bi­ri almak zo­run­da­yız. Ço­cuk­la­rı­mı­zın eği­ti­mi­ne büyük önem ver­mek ve va­tan­se­ver bi­rey­ler ye­tiş­tir­mek zo­run­da­yız. Bu büyük Türk Mil­le­ti­nin her fer­di­nin Bu güne ve ge­le­ce­ği­mi­ze karşı en önem­li so­rum­lu­lu­ğu­dur. Vatan top­ra­ğı, Ata­la­rı­mı­zın bize bı­rak­tı­ğı en kut­sal ema­net­tir.
Say­gı­la­rım­la. 28.11.2007

12/04/2017

12.04.2017
Bu yazı 422 defa okundu.

Diğer Yazıları