YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ERMEN? MESELES?

Biz Türklerle Hristiyan milletlerin temaslar?nda din faktörü önemli bir yer tutmu?tur. Müslüman olmam?z sebebiylebiz Türklere kar?? i?letilen bu din faktörü Osmanl? ?mparatorlu?u'nda bir Ermeni meselesinin ortaya ç?kmas?nda büyük rol oynam??t?r. Müstakil veya en az?ndan otonom bir Ermenistan vaadi ile kand?r?lan Ermeni kilisesi Osmanl? ?mparatorlu?u üzerinde oynanan oyunlara alet olmu?lard?r.

 

3- Misyonerlerin Faaliyetleri

                Türkiye'ye gelen ilk Protestan Misyonerler, 1819 y?l?ndan itibaren gelmeye ba?lam??lard?r. Te?kilatlar? olan " British and Foreign Bible Society " 1804 y?l?nda kurulmu?tur. Müslümanlar üzerindeki hristiyanla?t?rma çal??malar? sonuç vermeyince Do?u Kilisesine yönelik çal??malar? yo?unla?t?rm??lard?r.

                Do?u Kilisesi dendi?i zaman kastedilen gruplar, Ermeniler, Grekler ( Yunanlar ), Bulgarlar, Jakobitler, Nestoryenler, Kaldeonlar ve Maruniler dir.

Çal??ma kurallar? ?unlard?r.

Kiliseyi terketmek milleti terketmektir.

Dinsizlik vatan hainli?idir.

 

Misyonerler Ermenileri Protestan kilisesine kazqand?rm??lar ve Ermeni isyanlar?n?n zemininin haz?rlanmas?nda önemli rol oynam??lard?r.

4- Propaganda

                Ermeniler üzerinde propaganda faaliyetleri iki ?ekilde geli?tirilmi? ve uygulanm??t?r.

Dini Faaliyetlerin Bask?s? : Dini faaliyetlerin d???nda kalman?n, kiliseye gitmemenin vatana ve millete ihanet say?lmas?, ki?inin toplumdan d??lanmas?.

Siyasi Propaganda : D?? dünya kamuoyu kar??s?nda sürekli ve bilinçli olarak Türkiye ve Türkler aleyhinde kötü propaganda yap?lmas?.

                Bu propagandalar?n etkisiyle ABD ve Avrupa ülkelerinde Ermeni soyk?r?m? olarak tekrar tekrar gündeme getirilmesinin en önemli sebebi      " ma?lup edilmi? ve parçalanm?? Osmanl? ?mparatorlu?u'ndan yepyeni bir Türkiye Cumhuriyetinin ortaya ç?k???d?r."

                ?imdilerde daha iyi anla??ld??? gibi Ermeni meselesinin ortaya ç?k?? sebebi, Osmanl? ?mparatorlu?u'nda ya?ayan Ermenilerin sosyal, kültürel, ekonomik, idari ve siyasi statülerinden kaynaklanmad???, bu meselenin temelinde sun'i olarak yarat?lan ve ?ark Meselesi ad? ile an?lan milletleraras? bir emperyalist stratejinin ve güçler dengesi politikas?n?n yatt??? bilinmektedir.

"?ARK MESELES?"..: Napolyon Bonapart' ?n alt üst etti?i Avrupa'ya yeni bir düzen getirmek amac?yla 1815 y?l?nda yap?lan kongrede Rus delegelerin Osmanl? ?mparatorlu?u'nda ya?ayan Hristiyan halklar?n durumuna dikkat çekmek için kulland?klar? bir politik tabirdir. Aradan çok geçmeden  XIX.ncu yüzy?l?n ikinci yar?s?nda Osmanl? ?mparatorlu?u'nun parçalanmas? ve Hristiyan halklar lehlerine reformlar yap?lmas? ve bu çerçevede kendilerini muhtariyet ve istiklale götürecek taviz ve imtiyazlar koparmay? ifade etmektedir. ??te basit bir ifade ve dikkat çekme iste?i , Osmanl? ?mparatorlu?u'nun bölünmesi , parçalanmas? ve y?k?lmas? ile sonuçlanm??t?r. Sanki SEVR Antla?mas?n?n (TÜRK’SÜZ DÜNYA ANTLA?MASI) maddeleri 1800 y?l?n?n ilk çeyre?inde yaz?lm?? gibi.

 

5- Rus Çarl???n?n Türk Birli?i Fikrine Engel Olma ?ste?i

                1800'lü y?llarda Osmanl? ?mparatorlu?u'nda geli?en JÖNTÜRKLER ve PANTÜRK?ZM hareketlerinden ve büyük bir TÜRK B?RL???N?N " Adriyatik’ten Japonya’ya kadar " gerçekle?mesinden korkan Çarl?k Rusya’s? Ermeni Komite ve Derneklerine ko?ulsuz her türlü deste?i "para, silah ve e?itimci" vermi?tir.

 

ERMEN? KOM?TELER? VE ERMEN? ?SYANLARI

 

                1870 y?l?ndan ba?layarak Do?u Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için dernekler ve komiteler kurulmaya ba?lan?r. Van ilinde " Kara Haç " ve " Armenakan ", Erzurum ilinde " Vatan Koruyucular? " adl? komiteler ve Van ilinde " Araratl? " , Mu? ilinde " Okulsevenler " ve " Do?u ", Erzurumda " Milliyetçi Kad?nlar " adl? dernekler kurulmu?tur. Bu derneklerden " Araratl? "," Okulsevenler ", ve " Do?u " adl? dernekler daha sonra birle?erek " Ermenilerin Birle?ik Cemiyeti " ni te?ekkül ettirmi?lerdir.

                ?htilalci siyasi parti olarak ortaya ç?kan ilk te?ekkül ise " ARMENAKAN " partisidir. Partinin kurulu? sebebi ihtilal yolu ile Ermenilerin kendilerini idare hakk?n? elde etmektir. Parti gayesine varmak için amac? ,

                a) Milliyetçi Ermenileri bir araya getirmek

                b) ?htilalci fikirler yaymak

                c) Üyelerine silah kullanmay? ö?retmek

                d) Silah ve para temin etmek

                e) Gerilla harekat? yapacak kuvvetleri olu?turmak

                f) Halk? genel bir ayaklanma hareketine haz?rlamakt?r.

                Silah kullanma e?itimleri ve askeri strateji konusundaki bilgiler ve e?itimler Van Ermeni Okulunda Rus Konsolos Binba?? KAMSARAGAN taraf?ndan verilmi?tir.

                Ayr?ca Rus Çarl???, Rus Ermenilerine Osmanl? topraklar? d???nda komiteler kurdurmu?tur. 1887'de Cenevre'de H?nçak, 1890'da Tiflis'te Ta?nak komiteleri ortaya ç?km??t?r. Bu iki komitenin 110 y?l önce ba?lad??? isyan ve terör hareketleri sonucu ya?anan olaylar ?imdi kar??m?za Ermeni soyk?r?m? olarak hem ABD hem de Avrupa Ülkeleri'nde Temcit plan? gibi ?s?t?l?p ?s?t?l?p konmaktad?r. Oysa isyan? ba?latanlar Ermenilerdir.

?imdi isyanlara s?rayla bakal?m.               

ERMEN? KATL?AMLARININ ?Ç YÜZÜ

 

?lk isyan hareketi: 1890 y?l?ndaki Erzurum ?syan?d?r.

Di?er isyanlar:     1890 y?l?ndaki Kumkap? gösterisidir.

               1894 y?l?ndaki birinci Sasun ?syan?.

                                  1895 y?l?ndaki Bab-? Ali gösterisi ve Zeytin ?syan?.

                                  1896 y?l?ndaki Van ?syan?  Osmanl? Bankas? i?gali.

                                  1903 y?l?ndaki ?kinci Sasun ?syan?.

                                  1905 y?l?ndaki Sultan Abdülhamid'e suikast giri?imi

                                  1909 y?l?ndaki Adana isyan?.

Bütün bu isyanlar? ç?karan Ermeni Komiteleri, Bat? ülkeleri ve Hristiyan Kamuoyuna bu olaylar? "Türkler bizi katlediyor" ?eklinde ters çevirerek aktarm??lard?r. Gerçekte ise Ermeniler Türkleri katlediyordu. Y?llarca bir arada ya?am?? kom?u sayd??? ki?ilerin bir anda silahla kar??s?na ç?kmas?n? ?aka sanan pek çok Türk katledilmi? ve öldürülmü?tür.

3/4/2008
Bu yazı 927 defa okundu.

Diğer Yazıları