YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ERMEN? MESELES?

*?stanbul' daki Ermeni Patri?i 6 Aral?k 1876 y?l?ndaki ?ngiliz Büyükelçisi ELL?OT' a " ....e?er Avrupa'n?n bu i?e müdahalesi ve dikkatinin çekilmesi için ihtilal ve isyan ç?karmak laz?msa, bunu hemen yapabiliriz " demi?tir.

                 *Yine ?stanbul' daki ?ngiliz Büyükelçisi CURR?E, 28 Mart 1894 tarihinde ?ngiliz D??i?lerine ?u raporu göndermi?tir." Ermeni ihtilalcilerin hedefi kar???kl?klar ç?kararak Osmanl?lar?n kar??l?k vermesini temin etmek ve böylece yabanc? ülkelerin müdahale etmesini sa?lamakt?r."

*Ermenilerin 1894 Sasun ve 1895 Bab-? Ali gösteri ve isyanlar?n?n tertipçisi ve bunlar? Avrupa bas?n?na yans?t??? için Demir Patrik ünvan?yla an?lan Patrik ?zmirliyan, görü?tü?ü Avrupal? gazeteci Georges Coulis'a ?öyle bir beyanatta bulunmu?tur. " Biz umutsuz milletlerdeniz. Bütün vas?talara müracaat ederek sava??yoruz, bu arada bazen suçsuz kimselerde zarar görüyorlarsa da, bunun önemi yok."

                Görülüyor ki, Ermenilerin bunca k??k?rtmay? Osmanl?lar?n kar??l?k vermesini sa?lamak ve bat?l? devletlerin yard?m?yla, Selçuklular döneminden beri 1000 y?ld?r Türk topraklar? olan yerlerde kendi vatanlar?n? kurmak gibi büyük bir hayali ta??maktad?rlar.

                Ermeni zulümleri hakk?nda yabanc?lar taraf?ndan yaz?lanlar,

                *Rus ordusunda görevli bir subay olan RAFAEL DE NOGALES Ermeni zulmü hakk?nda ?unlar? yazm??t?r. " Çarp??malar fiilen ba?lay?nca meclisteki Erzurum mebusu Garo Pasdermichan        ( Past?rmac?yan) ile üçüncü ordudaki bütün Ermeni Subay ve Askerler öte tarafa Rusya'ya geçti. K?sa süre sonra geri dönerek, köyleri yakmaya, ellerine geçen bütün masum müslümanlar? insafs?z ?ekilde k?l?çtan geçirmeye ba?lad?."

                **CLA?R PR?CE ve FEL?X VALY? isimli yazarlar Van sehrimiz için ?unu yazm??lard?r. " Gönüllü çeteler nisan ay? sonunda Van'? i?gal ettiler ve Türk halk?n? katliama tabi tuttuktan sonra 6 May?s günü Van eyaletini Müslümanlardan temizlenmi? olarak Rus kuvvetlerine teslim ettiler.

                ***New York Herald gazetesi muhabiri S?DNEY WH?TMAN Erzurum' daki ?ngiliz Konsolosu GRAVES'e ?u soruyu sormu?tur."E?er bu memlekete hiç bir Ermeni Komitecisi gelmemi? olsayd? ve Ermenileri isyana k??k?rtmasayd?, bu çarp??malar olurmuydu?" Graves'in cevab? "Tabiki hay?r. sanmam ki bir tek Ermeni öldürülmü? olsun." demi?tir.

                ****Yine Van'daki ?ngiliz Konsolos Yard?mc?s? W?LL?AMS, 4 Mart 1896 tarihli yaz?s?nda " Ta?nak ve H?nçak'lar?n kendi vatanda?lar?n? terörize ettiklerini, a??r?l?k ve ç?lg?nl?klar?yla halk? k??k?rtt?klar?n? reform çabalar?n? felce u?ratt?klar?n? ve bütün Anadolu'da olup bitenlerden ??lenen cinayetlerden Ermeni Komitelerinin sorumlu oldu?unu belirtmi?tir.

                *****Amerika'da yay?nlanan  Ermeni gazetesi GOÇNAK'?n 24 May?s 1915 tarihli nüshas?nda Ermenilerin Kendi katliamlar?n? onaylayan ?u cümle vard?r." Van'da yaln?zca 1500 Türk kald?." Katliam? Ermeniler yapm??t?r ve gerçe?i kendileri itiraf etmi?tir.

                ??te Bizi, Büyük Türk Ulusunu  kendili?inden temize ç?karan cevaplar. Ermeni gazetesi Goçnak, Yabanc? yazarlar, bir Rus subay? ve bir ?ngilizin a?z?ndan, hem de Konsolos olan bir ?ngilizin a?z?ndan.

               

                Rus Çarl??? Romanof döneminden (1804 y?l?ndan ) beri en büyük hayalleri olan ?stanbul ve Çanakkale Bo?azlar?n? alarak beyaz sulara        ( AKDEN?Z'e ) inme rüyas?n? ,Türkiye' yi yutma hayalleri ve yapt?klar? Türk dü?manl???n?n bedelini Koministlere can vererek ödemi?lerdir.

                Rusya'y? yönetenler ister Çar, ?ster Kominist ve ?sterse Peresteroykac? olsun beyaz sulara inme rüyas?n? her gece rüyalar?nda görmektedirler. Dünya durdukça da bu rüyay? sadece uykular?nda göreceklerdir.

                Avrupal?lar bunu bilmiyorlar m?? Biliyorlar ama bizi kö?eye k?st?rmak için ayak oyunlar?na devam ediyorlar ve edeceklerdir. ?lk ve en önemli amaçlar? Osmanl? ?mparatorlu?u' nu parçalamakt?. Bunu ba?ard?lar ve SEVR antla?mas?n? imzalatt?lar. Sand?lar ki Türkler tarih sahnesinden çekildi. Ama MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ü unutmu?lard?. TÜRK'SÜZ DÜNYA oyununu sahneye koyamad?lar. ?imdiki amaçlar? ise Türkiyemizi Cumhuriyetimiz parçalamak ve SEVR'i yeniden hortlatmak. Ama bu sefer de MUSTAFA KEMAL ATATÜRK' ün çoçuklar?n? unutuyorlar.

 

TEHC?R KARARI VE TATB?KATI

 

                Birinci dünya sava??n?n ba?lamas? ve Osmanl? Devleti'nin Almanya'n?n yan?nda sava?a girmesi Ermeniler taraf?ndan büyük bir f?rsat olarak görülmü?tür. Ruslar?n deste?ini arkas?na alan Ta?nak ve H?nçak komiteleri Ermenileri isyana te?vik eden talimatlar yay?nlam??lard?r.

                TA?NAK KOM?TES? TAL?MATI .: Ruslar s?n?r? geçtiklerinde ve Osmanl? ordular? geri çekilmeye ba?lad?klar?nda her yerde isyanlar ç?kar?lmal? ve Osmanl? ordular? bu suretle iki ate? aras?na al?nmal?d?r. Osmanl? ordular?n?n ilerlemesi halinde ise, Ermeni askerler silahlar? ile birlikte k?talar?n? terk edecek ve çeteler te?kil edip Ruslarla birle?eceklerdir.

                HINÇAK KOM?TES? TAL?MATI .: Komite bütün gücüyle mücadeleye kat?larak ?tilaf Devletlerinin ve özellikle Rusya'n?n müttefik s?fat?yla Ermenistan, Kilikya, Kafkasya ve Azerbeycan'da zaferi temin için her türlü vas?ta ile ?tilaf Devletlerine yard?m edilecektir.

4/4/2008
Bu yazı 926 defa okundu.

Diğer Yazıları