YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ERMEN? MESELES?

Bu talimatlarla verilen emirler fazlas? ile yerine getirilmi?tir.Y?llard?r Ermeni ve Misyoner okul ve kiliselerinde saklanan silahlar ortaya ç?kar?lm?? ve komitecilere da??t?lm??t?r.Bundan sonra askerlik ?ubeleri bas?larak silahlara el konmu? ve çeteler silahland?r?lm??t?r. Silahlanan çeteler, Komitelerin " Kurtulmak istiyorsan önce kom?unu öldür." talimat? üzerine, erkekleri cephede oldu?u için savunmas?z kalan Türk ?ehir,  kasabala ve köylerine sald?rarak katliama giri?mi?lerdir. Ayr?ca Türk birliklerinin harekat?n? engellemi?lerdir. Türk birliklerini arkadan vurmu?lar, yaral? askerleri pusuya dü?ürmü?ler ve öldürmü?lerdir. Köprü ve yollar? tahrip etmi?ler ve Rus i?galini kolayla?t?rm??lard?r.

          Rus kuvvetlerinin saflar?ndaki Ermeni gönüllü alaylar?n?n yapt?klar? zulüm okadar a??r olmu?tur ki, Rus komutanl??? baz? Ermeni gönüllü birliklerini cepheden uzakla?t?rmak zorunda kalm??t?r.

          Bu Komiteler din adamlar?n?n etkisi ile 1890 y?l?ndan itibaren say?s?z cinayetler i?lenmi?tir. 1896 y?l?nda bu isyan ve Patrikhanelerin menfi faaliyetlerine set çekmek için Sultan Abdülhamit bir uzla?ma teklif etmi? ve bu i?le Hariciye Nezareti mü?te?ar? olan Ermeni Artin Dadyan pa?ayla ye?eni Dertad Dadyan ve Vag?nak Acemyan'? görevlendirip Cenevre'ye göndermi?tir. As?l amaçlar? ?slahat de?il Ermenistan'?n ba??ms?zl??? olan Ermeni Komiteleri TA?NAKSUTYUN kanad? arac?l???yla uzla?ma tekliflerini hemen red etmi?lerdir. Bunun sonucunda Tehcir kanunu uygulamaya konmu?tur.

        Daha pek çok katliamlar var yabanc? yazarlar?n yazd???. Ama san?r?m yukar?da yaz?lanlar bile Tehcir karar?n?n ne kadar hakl? oldu?unu göstermek için yeterlidir.

         Osmanl? Devleti ise, bu isyanlara kar?? her devletin yapaca??n? yapm?? ve isyanlar? bast?rmak için asilerin, çetelerin üstüne kuvvet göndermi?tir. Ermeniler ise bast?r?lan her isyan? sanki Ermeni katliam? yap?l?yormu? gibi d?? dünyaya yans?tm??lard?r.

          Bütün bu olumsuzluklar ve Türklerin katledilmesi sonucu Osmanl? Hükümeti Ermeni cemaatinin önde gelenlerini ça??rarak Türkler'e yap?lan katliamlar?n durdurulmamas? ve devam etmesi halinde tedbir alaca??n? bildirmi?tir. Bu bildirim netice vermeyince 24 Nisan 1915 Ermeni Komitelerini kapatm?? ve yöneticilerinden 235 ki?iyi devlet aleyhinde faaliyette bulunmak suçundan tutuklanm??t?r.

         Ermenilerin her y?l katliam y?l dönümü diye and?klar? 24 Nisan tarihi, devletine ihanet etmi? 235 Ermeni anar?i?tin tutukland??? tarihtir.

       Osmanl? Hükümeti maruz kald??? büyük iç ve d?? tehlikeyi atlatmak için, benzer tehlikelerle kar??la?an ülkelerin almakta tereddüt etmeyece?ibir tedbire ba?vurarak Ermenileri daha güneydeki Osmanl? topraklar?na Suriye'ye nakletmi?tir.Bununla ilgili "Sevk ve ?skan Kanunu" 14 May?s 1333 (27 May?s 1915) tarihlidir. 1 Haziran 1915 tarihli Takvim-i Vekai gazetesinde yay?nlanm??t?r.

Bu kanun için Ermenilerin dünyaca ünlü tarihçisinin söyledi?i söze dikkat ediniz.

           Ermeni tarihçi Leo ( Arakel Babakhanan) Osmanl? Hükümetinin ç?kard??? tehcir kanunu için," OSMANLI DEVLET?, Rus k??k?rtmalar?na  kap?larak ve Rus silahlar?na güvenerek kar???kl?klar ve isyanlar ç?karan Ermeni Komiteleri kar??s?nda kendi varl???n? koruma hakk?n? kullanm??t?r." demi?tir.

Bir Ermeni tarihçi, yalana ve ihanete kaçmadan gerçe?i dile getirebiliyor.

 

PAD??AH II. ABDÜLHAM?T'?N ERMEN? ?SYANLARI ?Ç?N SÖYLED?KLER?

 

                Ermeniler harici tesirlerle isyana sürüklenmi?lerdir. Tabiatlar? itibar?yla çekingen ve dünya nimetlerine dü?kün olan Ermenilerin isyana karar vermeleri için, bu i?in bir evveliyat? olmas? laz?md?r. Ermeni hareketinde tertib olmad???n? söylemek gülünç olur. Bu hareket Merzifon'daki dini mektebin 1826 y?l?nda kurulmas?ndan sonra ba?lam??t?r. Bu mektebi bitirenler Ermenileri bir millet halinde birle?tirmek gayesiyle komiteler te?kil etmi?lerdir. Atina'daki ?nk?lapç? Ermeni Komitesinin memleketimizde bir isyan ç?karmay? kararla?t?rd??? tesbit edilmi?tir.(1891) Bundan sonra ikinci derece komiteler olan Andon Redschuri'ler her tarafta te?ekkül etmeye ba?lam??t?r.1882 senesi noelinde bütün Ermeni kiliselerinde Ermenileri aç?ktan isyana davet eden ilanlar yap?lm??t?r. O ZAMAN ONLARA KAR?I GÖSTERD???M?Z SABIR, ACABA HANG? MEMLEKETTE BULUNAB?L?RD?...?

                Bu sözlere dikkat edilirse; ?slam inanc?yla bütünle?en Türklük Asaleti tahammül edilmesi en zor durumlarda bile sab?r kervan?n? kalkan olarak kullanmaktan çekinmemi?tir. Biz Türklerin Allah’a olan sevgisi, Yunus Emre’nin  “Yarad?lan? Ho?gör, Yaradan’dan Ötürü” deyi?indeki gibi Türklü?e kar?? giri?ilen yoketme, Türklerin en kutsal? olan vatan topraklar?n? elinden alma hareketlerine kar?? gösterilen sabr?, ne kadar güzel anlatmaktad?r.

5/4/2008
Bu yazı 917 defa okundu.

Diğer Yazıları