YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ERMEN? MESELES?

           Ermeni tarihçi Leo ( Arakel Babakhanan) Osmanl? Hükümetinin ç?kard??? tehcir kanunu için," OSMANLI DEVLET?, Rus k??k?rtmalar?na  kap?larak ve Rus silahlar?na güvenerek kar???kl?klar ve isyanlar ç?karan Ermeni Komiteleri kar??s?nda kendi varl???n? koruma hakk?n? kullanm??t?r." demi?tir.

Bir Ermeni tarihçi, yalana ve ihanete kaçmadan gerçe?i dile getirebiliyor.

 

PAD??AH II. ABDÜLHAM?T'?N ERMEN? ?SYANLARI ?Ç?N SÖYLED?KLER?

 

                Ermeniler harici tesirlerle isyana sürüklenmi?lerdir. Tabiatlar? itibar?yla çekingen ve dünya nimetlerine dü?kün olan Ermenilerin isyana karar vermeleri için, bu i?in bir evveliyat? olmas? laz?md?r. Ermeni hareketinde tertib olmad???n? söylemek gülünç olur. Bu hareket Merzifon'daki dini mektebin 1826 y?l?nda kurulmas?ndan sonra ba?lam??t?r. Bu mektebi bitirenler Ermenileri bir millet halinde birle?tirmek gayesiyle komiteler te?kil etmi?lerdir. Atina'daki ?nk?lapç? Ermeni Komitesinin memleketimizde bir isyan ç?karmay? kararla?t?rd??? tesbit edilmi?tir.(1891) Bundan sonra ikinci derece komiteler olan Andon Redschuri'ler her tarafta te?ekkül etmeye ba?lam??t?r.1882 senesi noelinde bütün Ermeni kiliselerinde Ermenileri aç?ktan isyana davet eden ilanlar yap?lm??t?r. O ZAMAN ONLARA KAR?I GÖSTERD???M?Z SABIR, ACABA HANG? MEMLEKETTE BULUNAB?L?RD?...?

                Bu sözlere dikkat edilirse; ?slam inanc?yla bütünle?en Türklük Asaleti tahammül edilmesi en zor durumlarda bile sab?r kervan?n? kalkan olarak kullanmaktan çekinmemi?tir. Biz Türklerin Allah’a olan sevgisi, Yunus Emre’nin  “Yarad?lan? Ho?gör, Yaradan’dan Ötürü” deyi?indeki gibi Türklü?e kar?? giri?ilen yoketme, Türklerin en kutsal? olan vatan topraklar?n? elinden alma hareketlerine kar?? gösterilen sabr?, ne kadar güzel anlatmaktad?r.

 

SONUÇ

 

                Ermeniler taraf?ndan ortaya at?lan soyk?r?m iddialar?n?n esas?n? te?kil eden ana dü?ünce " Büyük Ermenistan hayalidir." 1911 y?l? Osmanl? ?mparatorlu?u D?? ??leri bakan? Ermeni Kapriel Norodungyan'?n haz?rlad??? " Do?u Anadolu muz, Do?u Kara denizimiz ve Güneydo?u Anadolu muzun büyük bir bölümünü ve bat?da Amasya ilini de içine alan ve ?ngiliz Büyükelçisine sundu?u Büyük Ermenistan Haritas? ve sunarken söyledi?i söz " Burada Büyük Ermenistan’? kurunuz, sizin kulunuz köleniz olal?m." hayalinden ba?ka bir ?ey de?ildir. Hayal olarak ta kalmaya mahkumdur. 1973 ve 1985 y?llar? aras?nda Ermeni ASALA terör örgütü taraf?ndan 100'e yak?n yeti?mi? ve ulusu için çal??an Diplomat?m?z ve D?? ??leri görevlilerimiz ?ehit edilmi?tir.

                15 Ekim 2000 Pazar günkü Hürriyet gazetesinde 1981 y?l? Paris Konsoloslu?umuzu basarak Cemal ÖZEN isimli görevlimizi ?ehit eden ASALA militan? KEVORK GÜZELYAN, gazetecimiz Faruk Bildirici'nin baz? sorular?na çok manal? cevaplar vermi?tir.

F.B.:  ASALA ba?ar?l? idiyse neden da??ld??

K.G.: "ASALA da??lmad?, art?k bizim davam?z? sürdüren insanlar var." ?u cevaba dikkat ediniz. ASALA silahl? çat??may? ba?kalar?na m?, PKK' ya m? devretti acaba.

K.G.: "Ermeniler, Ermenistan'da ya?ayacak."

F.B.:  Zaten Ermenistan'da ya?am?yor musunuz?

K.G.: "Büyük Ermenistan'da ya?ayaca??z."

                 Bu sözlerde kastedilen Büyük Ermenistan, yukar?da sözünü etti?imiz den ba?kas? de?il. Y?l 2001 Kapriel Norodungyan'?n Büyük Ermenistan hayali, aradan 90 y?l geçmesine ra?men Kevork Güzelyan'?n da de?i?mez hayali olmu?.

                Ermeni Komitelerinin slogan? " Türkü ve Kürdü nerede ve hangi ?artlarda görürsen öldür" idi.

                Emperyalist güçlerin son oyunu Ermeni meselesi yan?nda bir de Kürt meselesi ç?kart?larak,Kürt-Ermeni i?birli?i ile ç?karlar?n? korumak istemeleri yani " ?ark Meselesi" ni yeniden sahneye koyma çal??malar?d?r.

                Kürt-Ermeni i?birli?inde ba? rolü yine Ruslar oynamaktad?r. Kürdolog yeti?tirmek için " Kürdoloji Enstitüsü " açmakta ve Ermeniler ile Kürtler'in ayni ?rktan oldu?u safsatas?n? ortaya atarak tarihi emellerini " Romanof Çarl??? döneminden bu yana s?cak denizlere, AKDEN?Z'e inme hedefini Kürtlerin s?rt?ndan gerçekle?tirmek istemektedir. Oysa Çanakkale ?ehitliklerine gidip bir baksalar, orada Siirtli, Bergamal?, Bingöllü, Ödemi?li, Sinoplu, Gaziantepli, Karsl?, Vanl?, Edirneli, Hakkarili, ?zmirli ve Türkiye'mizin her kö?esinden bu vatan u?runa ?ehit olmu? koyun koyuna yatan gençlerimizin aras?nda bir tane Ermeni'ye rastlayamazs?n?z.

                ?nsano?lu teknolojiyi ve zekas?n? geli?tiriyor, ancak kinci, hemcinsine eziyet eden ve hemcinsini öldürmekten vazgeçmeyen iç dünyalar?n? bir türlü geli?tiremiyorlar.

                Bat?n?n, insan haklar? anlay???, binlerce BOSNALI Müslüman’?n öldürülmesinden sonra akl?na geldi. Yine ülkemizde Bat?n?n, insan haklar? anlay???, Devletimiz aleyhine çal??an milletvekilleri, Terör örgütlerinin beyinleri, ülkemizde cinayet i?leyen katiller ve cezaevleri oluyor. Oysa kendi ba?lar?na bir örgüt musallat oldu?u zaman yarg?s?z infazdan asla çekinmiyorlar.

                Türkün tarih boyunca u?rad??? zulmü görmezlikten gelmek, hakk?n ve adaletin bütününü  öldürür. Türk milleti olarak, kan davas? gütmek, cinayetler i?lemek ve intikam almak gibi hareketlere ba?vurmak inanc?m?za da, tarihi ?eref ve asaletimize de yak??maz. Ancak hakikatleri ortaya koymak, unutulmamal?d?r ki milli ve insani bir vazife, bu güne ve gelece?imize kar?? sorumlulu?umuzdur.

               

Kaynak..: 1- Ermenilerin as?ls?z soyk?r?m iddialar?na cevap.

                        ?smet Binark. Türk Yurdu Yay?nlar?

                 2-Ermeniler ve 1915 Tehcir olay?

                 Doç.Dr.Azmi Süslü

7/4/2008
Bu yazı 981 defa okundu.

Diğer Yazıları