YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

GÜM­RÜK MO­TO­RU OLAY YERİNDE

Aynı gece Ece­abat Li­ma­nı'nda de­mir­li halde bu­lu­nan Güm­rük Mo­to­ru'ndaki per­so­nel, telaş için­de mo­to­ra gelen bir kişi ta­ra­fın­dan uyan­dı­rıl­dı. Bu kişi, Nara açık­la­rın­da bir çar­pış­ma­nın ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, mo­to­run kaza ma­ha­li­ne git­me­si­ni is­te­di. Der­hal yola ko­yu­lan güm­rük mo­to­ru, kaza ye­ri­ne var­dı­ğın­da deniz "pa­na­yır yeri gi­biy­di". Na­bo­land, tah­li­si­ye san­dal­la­rı­nı in­dir­miş, fos­for­lu can ye­lek­le­ri­ni de­ni­ze bı­rak­mış ve bir­çok uyarı fi­şe­ği fır­lat­mış­tı. Güm­rük mo­to­ru mü­ret­te­ba­tı, deniz üze­rin­de do­la­şır­ken tah­li­si­ye san­dal­la­rı­na çık­mış ve can ye­lek­le­ri­ne sa­rıl­mış Dum­lu­pı­nar mü­ret­te­ba­tı­nı gö­re­rek mo­to­ra aldı. Bu de­niz­ci­ler hızla Ça­nak­ka­le'ye gö­tü­rü­le­rek has­ta­ne­ye ya­tı­rıl­dı. Fakat hala de­ni­zin di­bin­de 81 kişi vardı ve on­la­rın ya­şa­yıp ya­şa­ma­dık­la­rı bi­lin­mi­yor­du. Artık on­la­rın ya­şa­ma­sı­nı um­mak­tan ve de­ni­zal­tı kur­tar­ma ge­mi­si Kur­ta­ran'ı ça­ğır­mak­tan başka çare yoktu. 
"DENİZ KUV­VET­LERİNE BAĞLI DUM­LU­PI­NAR DENİZAL­TI­SI BU­RA­DA BATTI”
Na­ra­bur­nu'nda gün ağar­mış­tı. Ha­va­nın ay­dın­lan­ma­sı sa­ye­sin­de ci­var­da do­la­şan ba­lık­çı tek­ne­le­ri Dum­lu­pı­nar'ın ba­tar­ken su yü­zü­ne fır­lat­tı­ğı mu­ha­be­re şa­man­dı­ra­sı­nı gördü. Bek­le­nen haber gel­miş­ti. Ha­be­ri alan güm­rük mo­to­ru der­hal şa­man­dı­ra­nın bu­lun­du­ğu yere gitti. Güm­rük mo­to­ru­nun ikin­ci çark­çı­sı Selim Yo­lu­düz şa­man­dı­ra­ya uzan­dı ve üze­rin­de­ki ya­zı­yı okudu: Deniz Kuv­vet­le­ri­ne bağlı Dum­lu­pı­nar De­ni­zal­tı­sı bu­ra­da battı. Ka­pa­ğı açın ve de­ni­zal­tıy­la ir­ti­bat kurun. Ka­pa­ğı açtı, şa­man­dı­ra­nın için­de­ki ahi­ze­yi kal­dır­dı ve ümit­le "Alo" dedi...
“Dum­lu­pı­nar'daki 81 de­niz­ci­den ümit ke­sil­di"Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı Tem­sil Bü­ro­su'nun 6 Nisan 1953 Pa­zar­te­si günlü teb­li­ği:
1- Ça­nak­ka­le'de Nara önün­de batan Dum­lu­pı­nar de­ni­zal­tı ge­mi­sin­de kal­mış olan per­so­ne­lin kur­ta­rıl­ma­sın­dan ta­ma­men ümit ke­sil­miş­tir. 
2- Bun­dan sonra teb­liğ neş­re­dil­me­ye­cek­tir. 
3- Ha­yat­la­rın­dan ümit ke­si­len per­so­ne­lin isim­le­ri aşa­ğı­da­dır: 

Su­bay­lar:
Kur­may Albay Hakkı Burak, Ma­ki­ne Kı­dem­li Yüz­ba­şı Naşit Ön­gö­ren, Ma­ki­ne Yüz­ba­şı Affan Ka­ya­lı, Gü­ver­te Üs­teğ­men İsmail Türe, Ma­ki­ne Üs­teğ­men Fik­ret Coş­kun, Gü­ver­te Teğ­men Bü­lent Orkun, Gü­ver­te Teğ­men Macit Şen­gün 

As­su­bay Kı­dem­li Baş­ça­vuş­lar:
Şevki Öz­sek­ban, Ali Tay­fun,Emin Akan, Ömer Öney, Meh­met De­niz­men, Sait Yıl­dı­rım 

As­su­bay Baş­ça­vuş­lar:
Ce­ma­led­din De­niz­kı­ran, Sa­la­had­din Çe­tin­de­mir, Zeki Gider, Kemal Acun, Hü­se­yin Uçan, Cemal Kaya, Naci Özay­dın 

As­su­bay Ça­vuş­lar:
Bahri Ser­se­ren, İhsan İçde­mir, Se­la­mi Özben, İbra­him Al­tın­top, Şaban Mutlu, İhsan Coş­kun, Hamd Reis, Samim Ne­bi­oğ­lu, Mus­ta­fa Doğan, İhsan Aral, Zeki Açık­dağ, Nec­det Yaman, Tuğ­rul Çabuk, Meh­met Ali Yıl­maz 

Mü­kel­lef Ça­vuş­lar:
Ka­ra­su­lu Vey­sel Say­gı­lı, Ri­ze­li Ra­ma­zan Yur­da­kul 

Mü­kel­lef On­ba­şı­lar:
Mi­las­lı Ni­ya­zi Gi­rit­li, İstan­bul­lu Züğ­fer Cey­lan, İstan­bul­lu İbra­him İşle­me­ci, Trab­zon­lu Murat Yıl­dı­rım, Bod­rum­lu Meh­met Kı­zı­lı­şık, Bod­rum­lu Emin Süzer

Erler:
Ça­nak­ka­le­li Meh­met De­mi­rel, Bi­ga­lı Ali Gökçü, An­tal­ya­lı Nu­ret­tin Ala­ba­cak, Ban­dır­ma­lı Ömer Yal­çın, Ed­re­mit­li Ali Aslan, Lap­se­ki­li Ül­fed­din Akar, Şi­le­li Bekir Sarı, Sür­me­ne­li Yusuf Demir, Ri­ze­li Meh­met Aydın, Sö­ke­li Mus­ta­fa Özsoy, Mar­ma­ris­li NUri Acar, Çor­lu­lu Hüdai Çağ­dan, Lap­se­ki­li Kadir De­mi­roğ­lu, Te­kir­dağ­lı Fikri Ulaş­tı­rı­cı, Bi­ga­lı Hü­se­yin Sayım, Bar­tın­lı Hü­se­yin Ka-yan, İzmir­li Kenan Oda­cı­oğ­lu, Lap­se­ki­li Ahmet Günal, Bar­tın­lı Mus­ta­fa Taşçı, Ça­nak­ka­le­li Hasan Bo­zoğ­lu, Bur­sa­lı İb-ra­him Aksoy, İzmir­li Fe­ri­dan Kır­ca­lı, Or­du­lu İsmail Öz­de­mir, Çar­şam­ba­lı Ha-san Ars­lan, İne­bo­lu­lu Ahmet Öz­ka­ya, Ça­nak­ka­le­li Enver Uçar, Fo­ça­lı Ne­ca­ti Kalan, İne­bo­lu­lu Murat Su­ya­bat­maz, Gi­re­sun­lu Meh­met Demir, Gi­re­sun­lu Galip Yıl­maz, Gö­re­le­li Hasan Kel­le­ci 
Devamı Yarın...

05/04/2017

05.04.2017
Bu yazı 451 defa okundu.

Diğer Yazıları