YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

İNTİKAM KAPISI

De­ğer­li okur­la­rım, TÜRK TARİHİN de ya­şan­mış, beni he­ye­can­lan­dı­ran, ize unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken olay­la­rı ve bil­gi­le­ri ge­lecek ne­sil­le­ri­mi­ze ak­tar­ma­yı amaç­la­rı­mın ara­sın­da gö­rü­rüm. Siz­ler de oku­du­ğu­nuz bu bil­gi­le­ri ev­lat­la­rı­nız­la, kom­şu­la­rı­nız­la pay­laş­ma­yı unut­ma­yın. Unut­ma­yın “Bu vatan top­rak­la­rı ata­la­rı­mız­dan to­run­la­rı­mı­za bı­ra­kıl­mak üzere biz­le­re ema­net edil­miş­tir.”

İNTİKAM KA­PI­SI
1878 de Rus Ça­ri­çe­si II.R03;Ka­te­ri­na ile Avus­tur­ya İmpa­ra­to­ru II.R03;Jo­seph “ Grek Pro­je­si “ üze­rin­de it­ti­fak ede­rek 1453 yı­lın­da Fatih Sul­tan Meh­met ta­ra­fın­dan yı­kı­lan Bi­zans'ı di­rilt­me­yi ka­rar­laş­tır­mış­lar­dır.
Yu­na­nis­tan'ı ba­ğım­sız­lı­ğa gö­tü­ren ha­re­ke­tin baş­lan­gı­cı 1821 Mora is­ya­nı­dır. Kısa zaman da çok sa­yı­da ih­ti­lal ce­mi­yet­le­ri ku­rul­muş­tur. Bun­la­rın en meş­hu­ru “ Et­nik-i Ha­te­ria “ dır. Rusya'nın beyaz su­la­ra (Ak­de­niz'e) inme is­te­ği ve bo­ğaz­lar üze­rin­de ki sahip olma emel­le­ri­ne Yu­na­nis­tan'ın ba­ğım­sız ol­ma­sı ile daha kolay ula­şa­bi­le­ce­ği ve Asya'dan gelen İsla­mın hris­ti­yan­lı­ğı teh­dit et­mek­ten çı­ka­rıl­ma­sı için Rus Çar'ının ya­ve­ri Türk'lere iha­net ede­rek Rusya'ya kaçan Kons­tan­tin Yp­si­lan­ti'nin oğlu Ale­xand­re Yp­si­lan­ti “ Et­nik-i Ha­te­ria “ ce­mi­ye­ti­nin baş­kan­lı­ğı­na ge­ti­ril­di.

1.R03;De­ne­me..: Os­man­lı Or­du­su­nun Yanya'da Te­pe­de­len­li Ali Paşa ile uğ­raş­ma­sı­nı fır­sat bilen Ale­xand­re Yp­si­lan­ti 3000 ki­şi­lik bir kuv­vet­le Buğ­dan'a gir­miş­tir. Or­du­muz ye­tiş­miş ve Ale­xand­re Yp­si­lan­ti Avus­tur­ya'ya il­ti­ca et­miş­tir.

2.R03;De­ne­me..: Mora'nın dağ­lık ke­sim­le­rin­de ya­şa­yan pa­paz­lar ve tüc­car­lar ile bazı kor­san­la­rın ka­tıl­dı­ğı “ Pat­ras Va­ka­sı “ de­ni­len ve 6 yıl süren isyan ve ih­ti­lal ha­re­ke­ti baş­la­mış­tır.

3.R03;De­ne­me..: Bütün bu isyan ve kal­kış­ma ha­re­ket­le­rin de en önem­li rolü Fener' deki Rum Pat­rik­ha­ne­si oy­na­mış­tı. Os­man­lı do­nan­ma­sı ile Mısır'dan gelen Ka­va­la­lı Meh­met Ali Pa­şa­nın oğlu İbra­him Paşa Mora is­ya­nı­nı bas­tı­rır. 1827' de Os­man­lı do­nan­ma­sı Na­va­rin'de Rus­lar ta­ra­fın­dan ya­kı­lır. Ara­mız­da­ki harp­te ye­nil­me­miz ne­ti­ce­sin­de Edir­ne Ant­laş­ma­sı ile 1829 yı­lın­da Yu­na­nis­tan'a ba­ğım­sız­lık ve­ri­lir.
Yu­na­nis­tan'ın ba­ğım­sız­lı­ğı­nı sağ­la­yan ih­ti­lal ve is­yan­la­rı daima pa­paz­lar sevk ve idare et­miş­ler­dir. Ni­te­kim ya­pı­lan tah­ki­kat so­nu­cun­da bütün bu ha­re­ket­le­rin, fitne ve fe­sa­tın so­rum­lu­su Fener Rum Pat­ri­ği idi. Pat­rik Gri­go­ri­os yar­gı­lan­dı, şuçlu bu­lun­du ve Fener Rum Pat­rik­ha­ne­si­nin Orta Ka­pı­sın­da asıl­dı. Üç gün suç yaf­ta­sı boy­nun­da asılı bek­le­di. Bun­dan başka Kay­se­ri, Edir­ne, Ed­re­mit ve Trak­ya Psi­ko­pos­la­rı­da din ile meş­gul olmak ye­ri­ne, ken­di­le­ri­ni ih­ti­la­le vak­fet­tik­le­rin­den, bun­lar­da idam edil­di­ler. Pat­rik Gri­go­ri­os'un önün­de seh­pa­ya çe­kil­di­ği OR­TA­KA­PI Fener Rum Pat­rik­ha­ne­sin­de hala ka­pa­lı dur­mak­ta­dır. Rum­lar “ Pat­rik se­vi­ye­sin­de­ki bir Müs­lü­man din ada­mı­nı ayni yerde ipe çek­me­dik­çe bu ka­pı­yı aç­ma­ma­ya yemin et­miş­ler­dir.
Bugün bile Hey­be­li ada­da­ki Papaz mek­te­bi­ni bi­ti­ren pa­paz­lar, bu ka­pı­nın önün­de ayni ye­mi­ni tek­rar­la­mak­ta­dır­lar.
Kay­nak..: Tür­kün siyah ki­ta­bı Yunan Me­za­li­mi. Kadir Mı­sır­lı­oğ­lu.

BİR KO­MU­TA­NIN ONURU
Aydın ili­nin çok şirin bir bel­de­si olan Or­tak­lar'da ki Mag­ne­sia İsa'dan önce 530 yı­lın­da Pers­li­le­rin yö­ne­ti­mi­ne geçer. Sa­la­mis­te Pers or­du­su­nu pe­ri­şan eden ünlü ko­mu­tan The­mis­tok­les gün gelir Ati­na­lı­lar ta­ra­fın­dan ( kendi va­tan­daş­la­rı ) öz va­ta­nın­dan ko­vu­lan eski düş­man Pers'li­le­re sı­ğı­nır. Pers kralı ona ko­nuk­se­ver dav­ra­nır. Bir­kaç ken­tin ge­li­ri­ni onun em­ri­ne verir. Gün olur, Pers­li­ler Yu­nan­lı­la­ra karşı ye­ni­den savaş ilan edin­ce, Pers kra­lın­dan sür­gün­de­ki ko­mu­ta­na haber gelir. “Haydi ba­ka­lım, gel, şimdi Atina'ya karşı bir­lik­te sa­va­şa­lım.” Va­ta­nın­dan ko­vul­muş olsa bile, kendi va­tan­daş­la­rı­na karşı sa­vaş­ma­yı onu­ru­na ye­di­re­me­yen The­mis­tok­les, ar­ka­daş­la­rı­nı top­lar, on­lar­la ve­da­la­şır, tan­rı­la­ra kur­ban keser ve zehir içe­rek ha­ya­tı­na son verir. 65 ya­şın­da­dır. Za­ma­nı­mız­dan 1486 yıl önce geçen bu olay bu gün kendi ül­ke­le­ri­ne, kendi öz va­tan­daş­la­rı­na savaş açan PKK gibi İŞİD gibi vatan düş­man­la­rı­na al­ma­la­rı ge­re­ken güzel bir örnek teş­kil et­mi­yor mu?.
Sev­gi­ler. Halil KA­NAR­GI

16/03/2017

16.03.2017
Bu yazı 410 defa okundu.

Diğer Yazıları