YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

JEOPOL?T?KA DÜ?ÜNCE VE ANAL?ZLER - 1

Güzel Ayd?n?m?z?n güzel insanlar?.

A?a??daki sat?rlar? iyi anlaman?z gerekir. ?yi analiz etmeniz gerekir.

 

***    ?srail ve Filistin’deki milliyetçi çat??may? siyasi olarak çözümlemenin yolunun Filistin’in ?ngiliz mandas? oldu?u s?n?rlar çerçevesinde, iki devletin kurulmas?ndan geçti?i, bugün dünya çap?nda hakim görü? durumundad?r.***

      Immanuel Wallerstein, ad?ndaki Jeopolitika uzman?n?n dünya ülkeleri ve yöneticileri üzerine ortaya koydu?u günlük geli?melere duyarl? dü?ünce ve analizlerini sizlerle payla?mak istedim.

      Çok üzülerek söylemeliyim ki bizim ülkemizde Uluslararas? ?li?kileri sadece yorumlar?yla geçi?tiren gazeteciler d???nda Stratejist olarak adland?r?labilecek, ülkemizin 10 y?l sonras?na, 50 y?l sonras?na, 100 y?l sonras?na ve Türk D?? Politikas?na, yön verebilecek Jeopolitika uzmanlar?m?z?n say?s? yok denecek kadar az.

     Okuyan, fikir üreten ve bu fikirlerini ilgili makamlarla payla?an ki?i say?s? çok mu çok az. 

    Çocuklar?m?za, torunlar?m?za b?rakaca??m?z bu cennet vatan?n sorunlar?n? en aza indirme çabalar?n? kad?n?yla erke?iyle 75 milyonluk bir ve bütün bir ulus olarak yerine getirmek hepimizin borcu oldu?u gerçe?ini asla unutmamal?y?z.

     Her zamanki gibi yorumlar?m? ve yaz?n?n aralar?nda saptamalar?m? okuyacaks?n?z.

 

F?L?ST?N: ?K? DEVLETL? ÇÖZÜM ?Ç?N SON ÇA?RI

 

    ?srail ve Filistin’deki milliyetçi çat??may? siyasi olarak çözümlemenin yolunun Filistin’in ?ngiliz mandas? oldu?u s?n?rlar çerçevesinde, iki devletin kurulmas?ndan geçti?i, bugün dünya çap?nda hakim görü? durumundad?r. Asl?nda bu, yeni bir tutum de?il. Bunun yirminci yüzy?l boyunca dünya çap?nda hakim tutum oldu?u öne sürülebilir.

   ?ngiliz hükümeti’nin 1917’deki Balfour Deklarasyonu da Filistin içinde, iki devletli bir yap?y? murat eden “Yahudi ulusal yurdu”nun kurulmas?n? öngördü. Birle?mi? Milletler de 1947’de beyan etti?i çözümle apaç?k iki devletin (Kudüs’e özel bir statü verilerek) kurulmas?n? istedi. Taksim, Birle?ik Devletler ve Sovyetler Birli?i’nce ve onlar? izleyen sosyal hareketlerce desteklendi. 1993 Oslo Mutabakat?’nda da iki devlet ça?r?s? yap?ld?. Bugün de Condolezza Rice iki devlet üzerinde nihai anla?man?n Maryland’deki Annapolis’te (henüz kesin olmayan bir tarihte, muhtemelen Aral?k’ta) toplanacak konferansta hayata geçirilmesi gereken acil bir konu oldu?unda ?srarl?.

1/3/2008
Bu yazı 1173 defa okundu.

Diğer Yazıları