YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

JEOPOL?T?KA DÜ?ÜNCE VE ANAL?ZLER - 3

Bu seçkin gruptakilerin bir ortak özelli?i var; bugünkü George W. Bush yönetimi ile bir alâkalar? yok. Yazd?klar? mektup Ba?kan Bush’a ve Condolezza Rice’a hitabendi. Mektupta detayl? bir taslak sunuluyor; yayg?n olarak bilinen k?sm?nda ?öyle deniyor; iki devletli bir çözümün akla yatk?n olabilmesi için, iki devletin dayana?? 1967 s?n?rlar? olmal?, kutsal yerleri için özel düzenleme yap?lm?? iki ba?kentli Kudüs tan?nmal?d?r ve “mülteci sorununun iki devletli çözümle uyumlu bir ?ekilde çözülmesi Filistinli mültecilerin hissettikleri haks?zl?k duygusuna hitap etmektedir ve onlara manidar bir finansal tazminat ve yeniden iskan edilmeleri konusunda yard?m sa?layacakt?r”. Müzakerelerde Hamas ve Suriye’nin de olmas?n? ve ?srail yerle?iminin bir an önce durdurulmas?n? istiyorlar. Bu, Clinton yönetiminin son günlerine denk dü?en 2000 Aral?k’ta Taba görü?melerinde kabul edilenlerle neredeyse ayn?d?r. Bu taslak kesinlikle Abbas için kabul edilebilir oland?r ve Hamas için de imkân dahilindedir. Ne var ki Olmert hükümeti bunu aç?kça ve ?iddetli biçimde d??lamaktad?r.

    Peki çaresizlik bunun neresinde? Çünkü yazarlar? biliyorlar ki, bu tasla??n ne ?srail hükümeti ne de George W. Bush taraf?ndan kabul görmesi pek mümkün görünmüyor. ?srail meclisi (Knesset) herhangi bir anla?maya kar?? ayak diretiyor ve bu duru?u de?i?tirece?ine dair bir belirti de yok. Bush yönetimi de ?srail’i bu konuda zorlamay? dü?ünüyor gibi görünmüyor. Hatta tam tersini söyleyebiliriz.

    Öyleyse neden bu sekiz imzac? bu son ça?r?y? yapma zahmetinde bulundu? Çünkü iki devletli çözüm üzerinde yirminci yüzy?lda sa?lanan uluslararas? konsensüs yok olmaya ba?lad?. ?srail’e kar?? bir zamanlar çok güçlü olan sempati, bir zamanlar ?srail’in duru?una çok sempatik bakan çevrelerde dahi azal?yor ve böylelikle üniter devlet talebi yükseliyor. Kar??l?kl? korku ve antagonizma dü?ünülürse ?sraillilerin tek devletli bir sonucu asla kabul etmeyecekleri görülür. Bitmeyen ?iddet döngüsünü daha da sürdürecekleri ?üphesiz. Brzezinsky ve di?er yedi ki?inin üstü kapal? ?ekilde yapt??? uyar?, ?sraillilerin (ve ABD hükümetinin) bu tasla?? hemen kabul etmedeki ba?ar?s?zl???n?n sonucunun bir otuz y?l daha t?rmanarak süren ve sonunda ?srail devletinin var olaca?? bile ?üpheli, mahvedici bir iç sava? olaca??d?r. Bu her biri için yeterince kasvetli bir tablo.

****************

H.KANARGI: Büyük Türk Milletinin her ferdi lütfen dikkat ediniz!

      Yaz?m?z?n ba?l??? **F?L?ST?N: ?K? DEVLETL? ÇÖZÜM ?Ç?N SON ÇA?RI** buydu. Neden iki devletli çözüm için son ça?r?.

Bu son ça?r?;

* Hala pek çok Arap ülkesinin s?n?rlar?n? tan?mad??? ?srail’in tan?nmas?n?n kabulü için mi?

* Yoksa ?srail’in yeni bir i?gal hareketinin ba?lang?c? için mi?

* Ya da ?ngiltere’nin Ortado?u Politikas?nda açt??? yeni bir sayfa m? yoksa bir sonraki 50 y?l?n politik oyunlar?n?n ba?lang?c? m??

* Filistin – ?srail çat??mas?n?n yava? yava? azalmaya ba?lamas?n?n endi?esi mi?

* vs.vs.vs.

    Bunun gibi daha pek çok soru üretilebilir. Ama as?l konuya dönersek Osmanl? ?mparatorlu?u’nun y?k?ld??? ve Ortado?u Bölgesinde gücünün sona erdi?i sona erdi?i 1917 y?l?ndan bu yana ?ngiltere’nin uygulamaya koydu?u planlar?nda küçük düzeltmelerle hala oyununu sürdürmeye çal??t??? gerçe?i görülmektedir.

    Türkiye Çok Güçlü Bir Ülke Haline Geldi?i ?çin, Ortado?u Bölgesi için geli?tirilen hiçbir politika da eskisi gibide gitmemektedir. Türkiye’nin yaratt??? bu etki öyle güçlü bir hale geldi ki ABD ve ?NG?LTERE 1917 senaryolar?n? tekrar uygulama alan?na almak için Immanuel Wallerstein, gibi stratejistlerin görü?lerini yazma ve yans?tmas?na imkân sa?lamaktad?rlar.

    A?a??daki sat?rlara lütfen dikkat ediniz….

   ***?srail ve Filistin’deki milliyetçi çat??may? siyasi olarak çözümlemenin yolunun Filistin’in ?ngiliz mandas? oldu?u s?n?rlar çerçevesinde, iki devletin kurulmas?ndan geçti?i, bugün dünya çap?nda hakim görü? durumundad?r. Asl?nda bu, yeni bir tutum de?il. Bunun yirminci yüzy?l boyunca dünya çap?nda hakim tutum oldu?u öne sürülebilir.****

    ?srail ve Filistin’deki Milliyetçi çat??malar? siyasi olarak çözümlemenin yolunun ?NG?L?Z MANDASI ALTINA ALINMI? B?R F?L?ST?N OLDU?U aç?k aç?k dile getiriliyor. 

     Hemen sizlere bir soru…

     Birinci Dünya Sava?? sonunda yenik say?lan Osmanl? ?mparatorlu?unun Padi?ah? ve Damatlar?ndan olu?turulan Osmanl? Hükümetinin Ba?bakanlar? hangi ülkenin mandas?n? istemi?lerdi? 

     Bu ülkeyi hat?rlad?n?z m??

     Mustafa Kemal Atatürk’ün  Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir hafta boyunca okudu?u, Büyük Türk Milletine yapt?klar?n?n hesab?n? verdi?i, bu günlere bizler bu badireleri atlatarak geldik dedi?i, NUTUK ta, o ülkenin ?NG?LTERE oldu?unu okursunuz.

     Her ne hikmetse, ya da ?ngilizlerin elinde nas?l bir sihirli de?nek varsa, dünyada ?ngilizlerin mandas? alt?na girmek Milliyetçi çat??malar? önlüyormu?.

     Türk Milletinin bir ferdi olarak ATALARIMIZ la ne kadar gurur duysak azd?r. ?ngilizlerin mandas? alt?na girmektense ölürüz daha iyi demi?ler ve bize ÖZGÜR, BA?IMSIZ bir devlet ve vatan b?rakm??lar.

     Allah hepsinden raz? olsun. Gani gani rahmet eylesin.

9/3/2008
Bu yazı 1108 defa okundu.

Diğer Yazıları