YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

JEOPOL?T?KA DÜ?ÜNCE VE ANAL?ZLER - 4

IMMANUEL WALLERSTE?N, TARAFINDAN BAKIN HANG? GÖRÜ?LER ORTAYA ATILMI? VE ATILIYOR

 

1-      ?ngiliz hükümeti’nin 1917’deki Balfour Deklarasyonu da Filistin içinde, iki devletli bir yap?y? murat eden “Yahudi ulusal yurdu”nun kurulmas?n? öngördü.  

    (H.K)   Lütfen teklif edilen * iki devletli bir yap?y? murat eden * bu yap?ya dikkat ediniz. ?ngiltere’nin kendi ç?karlar? için kulland??? Avrupa Birli?i üyesi ülkeler, Birle?mi? Milletler Genel Sekreteriyken KOF? ANNAN’IN haz?rlad??? ve ad?na ANNAN plan? da denilen KIBRIS için iki devletli bir yap?y? murat eden plan 2004 y?l?nda Güney K?br?s Rum Yönetimi ve Halk? taraf?ndan reddedildi?ini bizler unuttuk bile. Bu gün hala Rumlar ödüllendiriliyor. Ama ?NG?L?ZLER 1917 deki tekliflerini bile hiç unutmuyor..

 

2-      Birle?mi? Milletler de 1947’de beyan etti?i çözümle apaç?k iki devletin (Kudüs’e özel bir statü verilerek) kurulmas?n? istedi.

    (H.K)  ?ngilizlerin ortaya koydu?u sav, fikir, tez sonucu dünyada kabul görmü? ve 1947 Y?l?nda Birle?mi? Milletler de aç?k aç?k iki devletin kurulmas?n? istemi?. Kudüs ?ehrine özel statü verilecek ve VAT?KA gibi üçüncü bir devlet orada yarat?lacakt?r. Eeeee buda yap?l?nca yönetimi kimin elinde olacak san?yorsunuz. Elbette ki Yahudi kökenli ki?ilerde. Yahudilerde olacakt?r.

 

3-      Taksim, Birle?ik Devletler ve Sovyetler Birli?i’nce ve onlar? izleyen sosyal hareketlerce desteklendi. 1993 Oslo Mutabakat?’nda da iki devlet ça?r?s? yap?ld?.

     (H.K) Dikkat ederseniz Filistin ve ?srail devletleri aras?ndaki s?n?r taksimat?n? destekleyen ülkeler ABD ve Rusya imi?. ?ngilizlerin fikirlerine ya da bölünme tezlerine yada ?srailin me?rula?t?r?lma plan?na Dünyada destek sa?lama i?ini ABD ve Rusya elele yap?yorlar.

 

4-      Bugün de Condolezza Rice iki devlet üzerinde nihai anla?man?n Maryland’deki Annapolis’te (henüz kesin olmayan bir tarihte, muhtemelen Aral?k’ta) toplanacak konferansta hayata geçirilmesi gereken acil bir konu oldu?unda ?srarl?.

      (H.K)  Evet i?i sonunda pi?irilen yeme?in yenmesine kalm??. Bu güne kadar on binlerce Filistinli Müslüman?n ya?am?na mal olan yapay ve dayatma sava? meyvelerini veriyor. Amerikan?n Ç?t?t Esmer Güzeli D?? i?leri Bakan? Condelezza Rice, ?ngilizlerin tezlerinin pe?inde ve ayni fikrin nihai anla?mas?n? hayata geçirmek için AC?L B?R KONU OLDU?U KONUSUNDA ?srarl? davran?yormu?.

 

5-      Kal?c? bölünmeye -yani iki devlete- tarihte Siyonist hareketin (ve ?srail devletinin) ve Filistinli Araplar?n birbirini izleyen temsilcilerinin tepkisi neydi?

    **  Uygulamada, her iki devlet de bundan hiç ho?lanmad?. Siyonistler/?srailliler aras?nda esasen hiçbiri bölünmeye olumlu bakmayan üç farkl? duru? bulunmaktayd?. Bir tarafta do?rudan kendine özgü (asl?nda Ürdün’ü de kapsayan) bir Yahudi devleti talep eden revizyonistler (ve onlar?n bugünkü ard?llar?; Likud gibi) var.

 

     Bunun ço?u savunucular? için bu, Yahudi olmayanlar?n söz konusu topraklardan kovulmas? da demek.

(H.K) Bu gün ya?anan iç siyasi çeki?menin alt?nda, binlerce Filistinlinin öldürülmesi ve ülkesinde esareti ya?amas?n?n sebebi bu görü?tür.

9/3/2008
Bu yazı 1130 defa okundu.

Diğer Yazıları