YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

JEOPOL?T?KA DÜ?ÜNCE VE ANAL?ZLER - 4

    **  Siyasi yelpazenin tam ters taraf?nda ise iki uluslu Arap-?srail devletinin kurulmas?n? isteyen (Judah Magnes, Martin Buber gibi) bir grup entelektüel var. Bu görü? 1948’de ?srail’in kurulu?undan sonra sönüp gitti.

(H.K) Bu görü? rafa kalkm?? gibi görünse de bir gün yine gündemde yerini alacakt?r. Nede olsa dünyan?n perde arkas? yöneticileri “B?LDERBERG gibi, Biliyorsunuz en son toplant?s?n? 2007 y?l?nda ?STANBUL da yapt?.” Yeri geldi?inde kullanmak üzere tozlu raflarda bir müddet tutmakta her zaman çok ba?ar?l? olmu?lard?r.

    ** Bundan ba?ka, ?srail’de daha sonra orta yolcu siyasi liderler olacak orta yolcu Siyonistler de vard?. Bölünme fikrini, Yahudi devletinin s?n?rlar?n?n yava? yava? geni?lemesini te?vik edecek gerekli bir gerçeklik olarak kabul ettiler ki, bir gün ülkenin ço?unu veya tamam?n? elde etmeyi umuyorlard?. Bu muhakkak ki David Ben-Gurion ve Ariel Sharon gibi belli ba?l? ki?ilerin de tutumuydu.

(H.K) Bu görü?te yine aynen geçerlili?ini korumaktad?r. Hatta o kadar uzun boylu bir görü? haline getirilmi?tir ki, Güney Do?u Anadolu’muzun FIRAT ve D?CLE nehirleri aras?nda kalan bölümünü de Yahudi topra?? saymakta ve bir günün,  --ele geçirecekleri, i?gal edecekleri günün-- hayali içinde yat?p kalkmaktad?rlar.

 

      Bu yaz?da belki de en çarp?c? nokta ?u bölümde bulunmaktad?r.

     The New York Review of Books’ta sekiz tan?nm?? ?ahsiyetin iki devletli çözüm için son ça?r? olarak nitelenebilecek beyanat?nda kabul edilen kadar? de?il elbette. Bu beyannameye “Mahvedici sonuçlar? olan ba?ar?s?zl?k riskleri” gibi bir bak?ma u?ursuz bir ba?l?k veriyorlar. ?mzac?lar kimler? ?lk isim Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter’?n ulusal güvenlik dan??man? ve Barack Obama’n?n en önemli dan??man?. Dikkate de?er di?er üç Demokrat; Irak çal??ma grubu e? ba?kan? Lee Hamilton, Bill Clinton döneminin D??i?leri Bakan? Yard?mc?s? Thomas Pickering ve John F. Kennedy’nin özel dan??man? Theodore Sorenson. Cumhuriyetçiler de böyle belli ba?l? ki?iler: Gerald Ford’un ve George H. W. Bush’un ulusal güvenlik dan??manl???n? yapm?? Brent Scowcroft (genellikle baba Bush’un gayr? resmi sesi olarak kabul edilir), baba Bush’un ticaret temsilcisi Carla Hills, eski senatör Nancy Kassenbaum-Baker ve Amerikan Merkez Bankas? eski ba?kan? Paul Volcker.

    Bu seçkin gruptakilerin bir ortak özelli?i var; bugünkü George W. Bush yönetimi ile bir alâkalar? yok. Yazd?klar? mektup Ba?kan Bush’a ve Condolezza Rice’a hitabendi. Mektupta detayl? bir taslak sunuluyor; yayg?n olarak bilinen k?sm?nda ?öyle deniyor; iki devletli bir çözümün akla yatk?n olabilmesi için, iki devletin dayana?? 1967 s?n?rlar? olmal?, kutsal yerleri için özel düzenleme yap?lm?? iki ba?kentli Kudüs tan?nmal?d?r ve “mülteci sorununun iki devletli çözümle uyumlu bir ?ekilde çözülmesi Filistinli mültecilerin hissettikleri haks?zl?k duygusuna hitap etmektedir ve onlara manidar bir finansal tazminat ve yeniden iskan edilmeleri konusunda yard?m sa?layacakt?r”. Müzakerelerde Hamas ve Suriye’nin de olmas?n? ve ?srail yerle?iminin bir an önce durdurulmas?n? istiyorlar. Bu, Clinton yönetiminin son günlerine denk dü?en 2000 Aral?k’ta Taba görü?melerinde kabul edilenlerle neredeyse ayn?d?r. Bu taslak kesinlikle Abbas için kabul edilebilir oland?r ve Hamas için de imkân dâhilindedir. Ne var ki Olmert hükümeti bunu aç?kça ve ?iddetli biçimde d??lamaktad?r.

(H.K) Dikkat ederseniz bir grup seçkin yada The New York Review of Books’ta sekiz tan?nm?? ?ahsiyet…

1-Zbigniew Brzezinski, Eski ABD Ba?kan? Jimmy Carter’?n ulusal güvenlik dan??man? ve Barack Obama’n?n en önemli dan??man?.

2- Dikkate de?er di?er üç Demokrat; Irak çal??ma grubu e? ba?kan? Lee Hamilton,

3- Bill Clinton döneminin D??i?leri Bakan? Yard?mc?s? Thomas Pickering

4-John F. Kennedy’nin özel dan??man? Theodore Sorenson.

5- Cumhuriyetçiler de böyle belli ba?l? ki?iler. Gerald Ford’un ve George H. W. Bush’un ulusal güvenlik dan??manl???n? yapm?? Brent Scowcroft (genellikle baba Bush’un gayr? resmi sesi olarak kabul edilir),

6- Baba Bush’un ticaret temsilcisi Carla Hills,

7- Eski senatör Nancy Kassenbaum-Baker

8- Amerikan Merkez Bankas? eski ba?kan? Paul Volcker

 

   Bu çok seçkin oldu?u söylenen sekiz ki?i, yakla??k olarak son otuz y?l?n ABD Ba?kanlar?yla iç içe Amerikan siyasetine yön vermi? ki?iler olarak göze çarpmaktad?rlar. Bu günkü yöneticiyle ili?kileri yokmu? mu?ta vatanda?l?k görevlerini yerine getirmek için ABD D??i?leri Bakan? Ç?t?r Esmer Güzeli Condelizza Rice han?ma mektup yazm??lar.

  Ne yazm??lar mektupta?

****Bu seçkin gruptakilerin bir ortak özelli?i var; bugünkü George W. Bush yönetimi ile bir alâkalar? yok. Yazd?klar? mektup Ba?kan Bush’a ve Condolezza Rice’a hitabendi. Mektupta detayl? bir taslak sunuluyor; yayg?n olarak bilinen k?sm?nda ?öyle deniyor; iki devletli bir çözümün akla yatk?n olabilmesi için, iki devletin dayana?? 1967 s?n?rlar? olmal?, kutsal yerleri için özel düzenleme yap?lm?? iki ba?kentli Kudüs tan?nmal?d?r.****

 

    ?ste?in güzelli?ine bak?n?z. 1967 s?n?rlar? esas?na dayal? bölgelerin devletlerin s?n?r? olarak kabul edilmesi ve en önemlisi de  “Kutsal yerleri için özel düzenleme yap?lm?? iki ba?kentli KUDÜS tan?nmal?d?r” diyorlar.

    Bu tan?nd?ktan sonra elli y?ld?r dökülen kana ne gerek vard?. Neden çoluk çocuk demeden insanlar?n bo? yere öldürülmesine seyirci kald?n?z. 

Kudüs ?ehri neden bu kadar önemli? A?a??da okuyal?m.

9/3/2008
Bu yazı 1095 defa okundu.

Diğer Yazıları