YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

JEOPOL?T?KA DÜ?ÜNCE VE ANAL?ZLER - 7

KUDÜS NOTLARI...

Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nin ?slâm dini nazar?ndaki yeri ve önemi büyüktür. Her ?eyden önce Mescid-i Aksa Müslümanlar?n ilk k?blesidir. Peygamber Efendimiz s.a.v. ve Müslümanlar, k?ble Kâbe’ye döndürülünceye kadar y?llarca Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz k?lm??lard?r. Peygamber Efendimiz s.a.v. sadece üç mescide için yolculuk s?k?nt?s?na katlan?labilece?ini belirtmi?tir. Bunlardan ilki Mekke’de, ortas?nda Kabe’nin yer ald??? Mescid-i Haram, ikincisi Medine’deki Mescid-i Nebevî ve üçüncüsü Mescid-i Aksa’dir. Ve yine Peygamber Efendimiz s.a.v. Mescid-i Aksa’da k?l?nan bir namaz?n ba?ka bir mescide k?l?nacak namazdan bin, Mescid-i Nebevî’de k?l?nan bir namaz?n Mescid-i Aksa’da k?l?nandan bin, Mescid-i Haram’da k?l?nan bir namaz?n da Mescid-i Nebevî’de k?l?nandan bin kat daha sevap oldu?unu haber vermi?lerdir. Mescid-i Aksa, Peygamberimizin s.a.v. Miraç yolculu?undaki ilk dura?? olmas? bak?m?ndan da ayr?ca önemlidir.

SULTAN ABDÜLHAMID VE YAHUDI HERZL

Osmanl? Devleti’nin bütün di? borçlar?n? kapatmaya kar??l?k, kendisinden Yahudilere Filistin’de az?c?k toprak vermesini isteyen Theodor Herzl ba?kanl???ndaki heyete, Sultan II. Abdülhamit’in verdi?i cevap alt?n suyu ile yaz?l?p çerçeveletilecek türdendir:

Bu konuda sakin bir ad?m daha atmay?n. Ülkemin bir çak?l tas?n? bile satamam. Çünkü o benim de?il, halk?m?nd?r. Bu devlet onu kan? pahas?na ald?, kani pahas?na ya?att?. Birilerinin gasletmesine izin vermeksizin kan?m?z pahas?na da koruruz. ?ki tabur askerimiz Suriye ve Filistin’de sava?t?. Askerlerimiz Plevre’de bir bir ?ehit edildi. Çünkü teslim olmaktansa sava? meydan?nda ölmeyi tercih ettiler. Osmanl? Devleti benim de?il, milletindir. Hiçbir parças?n? veremem. Yahudiler milyonlar?n? saklas?nlar. Devlet parçalan?rsa, Filistin’i kar??l?ks?z da alabilirler. Su kadar var ki, bu devlet cesetlerimiz çi?nenmeden parçalanamaz. Ne için olursa olsun, biz ölmeden kimse bizi birbirimizden ay?ramaz.”

HZ. ÖMER'IN KUDÜS HAKKINDA VERDIGI EMANNAME

Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Allah’?n kulu, Müminlerin Emiri Ömer b. el-Hattab’in Ilya (Kudüs) halk?na verdi?i emannamedir. Bu emani, canlar?na, mallar?na, kilise ve mabetlerine, hastalar?na, sa?l?kl?lar?na ve sair halka vermi?tir. Kiliseleri Müslümanlarca kullan?lmayacak ve y?k?lmayacakt?r. Kiliseden ve arsas?ndan, H?ristiyanlar?n haç?ndan ve mallar?ndan hiçbir ?ey eksiltilmeyecektir. Din de?i?tirmeleri için bask? yap?lmayacak, hiçbiri bu u?urda zorlanmayacakt?r. Ilya’da onlarla birlikte hiçbir Yahudi oturmayacakt?r. Ilya halk? Medain halk? gibi cizye verecektir. Buradan ayr?larak Rum’a (Bizans) ve Lusut’a (Lusus) gitmekte serbesttirler. Ayr?lan kimsenin cani ve mali gidece?i yere varincaya kadar güvendedir. ?ehirde kalanlar da güvendedirler. Ilya halk?ndan mabetlerini ve haçlar?n? b?rak?p mallar?yla birlikte Rum’a gitmek isteyenlerin canlar?, mallar? ve haçlar? gidecekleri yere var?ncaya kadar güvencededir. Falan sava?tan önce, orada oturan herhangi bir kimse de, dilerse Ilya halk? gibi cizye vermek ?art?yla orada kalabilir, dilerse Rum’a da gidebilir. Allah’in ahdi ve Rasulü’nün, halifelerin ve müminlerin zimmeti, üzerlerine düsen cizyeyi verdikleri sürece burada yaz?ld??? ?ekildedir.

Halid b. Velid, Amr b. el-As, Abdurrahman b. Avf ve Muaviye b. Ebû Süfyan buna sahittir. Hicri 15. yilda kaleme alinmistir.

(Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-Mülûk)                              

Kaynak: Semerkand dergisi, 06/2002

KUDÜS ?EHR?N?N D?N? ÖNEM?

    Vahye dayanan bütün dinlerde kutsal say?lan bir ?ehirdir. Bunun ba?ta gelen sebebi ise Yüce Allah'?n insanlar? do?ru yola iletmeleri üzere görevlendirdi?i peygamberlerin birço?unun bu ?ehirde ya?am?? veya en az?ndan hayatlar?n?n bir bölümünü bu ?ehirde geçirmi? olmalar?d?r.

    Ayr?ca bu peygamberlerden baz?lar?n?n mabet olarak kulland?klar? mekânlar da bu ?ehirde bulunmaktad?r. Ancak bilindi?i üzere peygamberlerin gönderilmesinin ve onlara vahiyde bulunulmas?n?n amac? insanlar?n tevhit inanc?na ula?t?r?lmas?d?r. Çünkü bütün ahlaki güzellikler ve be?eri üstünlükler bu inanç temeline dayan?r. Vahye dayanan tüm kitaplarda tevhit inanc? öne ç?kar?lm??t?r. Kudüs ve oradaki kutsal mekânlar da bu tevhit inanc?n? sembolize eden mekânlardand?r. Dolay?s?yla oran?n gerçek varisleri de tevhid inanc?n? ayakta tutanlar yani Müslümanlard?r. Nitekim Yüce Allah Hz. ?brahim (a.s.)'le ilgili bir ayeti kerimesinde ?öyle buyuruyor: "?üphesiz insanlar?n ?brahim'e en yak?n olanlar? ona uyanlar, bu peygamber ve iman edenlerdir." (Ali ?mran, 3/68) Bundan bir önceki ayeti kerimede de ?öyle buyrulmaktad?r: "?brahim ne bir Yahudi ne de bir H?ristiyanc?. Ancak o dosdo?ru çizgideki bir Müslüman idi. O, mü?riklerden de de?ildi."

    Kudüs Hz. ?brahim (a.s.)'in hanif dinini ve vahiy kültürünün temel dinami?i niteli?indeki tevhid inanc?n? temsil eden kutsal bir ?ehir oldu?undan bu ?ehrin gerçek sahipleri de "iman edenler"dir. Ancak bu ?ehir bugün, Yüce Allah'?n haklar?nda: "?nsanlar?n içinde iman edenlere dü?manl?kta en kat? olanlar?n Yahudilerle mü?rikler oldu?unu görürsün." (Maide, 5/82) diye buyurdu?u Siyonist i?galcilerin elindedir. ??galciler sürekli ?ekilde bu ?ehrin ?slami kimli?ini yok etmeye ve ?ehri tam anlam?yla bir Yahudi ?ehrine dönü?türmeye çal??maktad?rlar. Filistin halk?n? temsil ettiklerini ileri sürdükleri halde bu halk?n de?erlerinden kilometrelerce uzak olan birtak?m çevreler de Siyonist i?galcilerin Kudüs'teki Yahudile?tirme çal??malar?na çanak tutuyor hatta dolayl? yollardan yard?mc? oluyorlar.

H.KANARGI. Sonuç olarak ?unu söyleyebiliriz.

    Türkiye Çok Güçlü Bir Ülke Haline Geldi?i ?çin, Ortado?u Bölgesi için geli?tirilen hiçbir politika da eskisi gibide gitmemektedir.

Immanuel Wallerstein, taraf?ndan yaz?lan a?a??daki sat?rlara bakt???m?zda ABD’N?N ve  ?ngiltere’nin Irak bata??ndaki ç?kmaz? ve ORTADO?U da kaybettikleri prestijlerini yeniden kazanabilmenin ince hesaplar?n? görmekteyim. ….

   ***?srail ve Filistin’deki milliyetçi çat??may? siyasi olarak çözümlemenin yolunun Filistin’in ?ngiliz mandas? oldu?u s?n?rlar çerçevesinde, iki devletin kurulmas?ndan geçti?i, bugün dünya çap?nda hakim görü? durumundad?r. Asl?nda bu, yeni bir tutum de?il. Bunun yirminci yüzy?l boyunca dünya çap?nda hakim tutum oldu?u öne sürülebilir.****

    ?srail ve Filistin’deki Milliyetçi çat??malar? siyasi olarak çözümlemenin yolunun ?NG?L?Z MANDASI ALTINA ALINMI? B?R F?L?ST?N OLDU?U aç?k aç?k dile getiriliyor.  Yani hala sömürgeci yakla??m?ndan vazgeçmi? görünmeseler de art?k iki devlet yap?s?yla bari ?srail Devletini güvence alt?na alal?m?n hesab? içindeler.

Bu oyunlar? tutar m?? Hiç sanm?yorum.

Neden mi? Dünya ülkeleri aras?nda Filistin konusundaki ABD ve ?ngiltere görü?üne verilen destek her geçen gün azalmaktad?r. Yap?lan müzakerelerde taraflar?n art?k tek biçimli de?il de a?a??da ki gibi ?ekillenmesi isteniyor ve bu istek Uluslar aras? kabul görmü? durumda.

*** Müzakerelerde Hamas ve Suriye’nin de olmas?n? ve ?srail yerle?iminin bir an önce durdurulmas?n? istiyorlar. Bu, Clinton yönetiminin son günlerine denk dü?en 2000 Aral?k’ta Taba görü?melerinde kabul edilenlerle neredeyse ayn?d?r. Bu taslak kesinlikle Abbas için kabul edilebilir oland?r ve Hamas için de imkân dahilindedir. Ne var ki Olmert hükümeti bunu aç?kça ve ?iddetli biçimde d??lamaktad?r.***

?srail devletinin yöneticileri ak?llar?n? ba?lar?na toplamad??? sürece Filistin de akan kan durmayacakt?r.

Esas a?abeyleri ABD ve ?ngiltere, Ortado?u sahnesinde önümüzdeki günlerde hangi oyunlar? sergileyecekler..

Hep birlikte izleyip görece?iz. 9/3/2008
Bu yazı 1158 defa okundu.

Diğer Yazıları