YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

NÜKLEER GERILIM ÜZER?NE SENARYOLAR - 2

PERDEN?N G?ZLED?KLER?

“Balt?k’taki Stettin’den, Adriyatik’teki Trieste’ye kadar Avrupa k?tas? üzerine boydan boya demir bir perde inmektedir.” Churchill’in Missouri Eyaleti’nde 5 Mart 1946 tarihinde sarfetti?i bu sözlere Stalin’in Pravda’da verdi?i cevapla So?uk Sava? ba?lad?. Ezeli dü?man böylece tan?mlanm?? oldu. 1945’ten 1948 y?l?na kadar elinde monte edilmemi? birkaç atom bombas? daha bulunan ABD, bunlarla yetinemezdi. Çünkü Sovyetler asla bo? durmayacakt?. Sovyetler’in gittikçe güçlenmesine ucuz ve kestirmeden bir cevap olarak nükleer üretime devam edildi. 1948 y?l? boyunca Truman yönetimi, bir y?l önce 13 olan atom bombas? say?s?n? 50’ye; 1949’da 250’ye ç?kard?. Öyle bir süreç ba?lam??t? ki konvansiyonel silahlar neredeyse unutuldu. Truman yönetiminin askeri uzmanlar?na göre, uzun menzilli bombard?man uçaklar?na nükleer silahlar doldurulur; bu uçaklar dü?man ?ehirlerinin veya askeri güç alanlar?n?n üzerine gider, bombalar? b?rak?r ve böylece Amerika’n?n veya Amerikan ç?karlar?n?n dü?manlar? yok edilebilirdi. Üstelik bu e?siz silaha rakip de yoktu.


    ABD’li askeri stratejistler bunlar? dü?ünürken, perdenin arkas?nda beklenmedik geli?meler oluyordu. Sovyetler henüz sava? sona ermeden nükleer silah yap?m? amac?yla gereken gizli bilgileri ele geçirmek için ABD ve ?ngiltere’ye kar?? yo?un bir casusluk ata??na geçmi?; Hitler’in te?ebbüs etti?i uzun menzilli V—1, V—2 roketlerini geli?tirmek için gizli bir program ba?latm??t? bile. Stalin, 10 Temmuz 1949 tarihinde ilk atom bombas?n? patlatarak Büyük Güç statüsünden Süper Güç statüsüne s?çrad?. ABD, Japonya’ya atom bombas? atarak, sava?a nihai noktay? koyarken bundan sonraki olas? sava?larda veya çat??malarda nükleer silahlar?n sonuçlar?n? hem kendisi için, hem kullanmaya kalk??acak ülkeler için emsal göstermeyi amaçlam??t?.

     Sovyetler ise, ABD’nin beklentisinden alt? y?l önce bu ölümcül bombay? üretmeyi gerçekle?tirerek, temkinli so?uk sava? stratejisini, gerekti?inde s?cak sava?? da gözüne kestirecek ?ekilde revize etmi?ti. ABD, bu panikle 1950’de atom bombas? say?s?n? 450’ye ç?kard?. 1950 haziran?nda Kore Sava?? ba?lay?nca, Amerikan kuvvetleri Kuzey Kore’nin i?galini bile püskürtemeyince, Truman yönetiminin tamamen nükleer silahlar üzerine kurulu “toplu imha”y? öngören “kitlesel misilleme” stratejisi ilk kez test edildi ve i?letilemedi. Bu olay, silahlanma yar???nda, yeni bir dönemi ba?latt?. Kore Sava?? boyunca 300 kadar nükleer silah envantere kat?larak, 1954 y?l?nda bin 500 bombal?k bir nükleer silah stokuna ula??ld?.

    Nükleer silahta tekel konumunu kaybeden ABD, atom bombas?n?n yeni ve daha güçlü versiyonu olan hidrojen bombas?n? geli?tirip, Ekim 1952’de ilk denemesini yapt?. 1953 A?ustosunda ayn? denemeyi Sovyetler gerçekle?tirerek, ba?ta Amerikal?lar olmak üzere tüm dünyay? ?a?k?na çevirdi. ?ki güç art?k zincirleme reaksiyona girmi?ti. Durdurulmas? da oldukça zordu.

CAYDIRAMAZSAN YOK ET

     1953 y?l?nda ABD’de Eisenhower yönetiminin i?ba??na gelmesiyle, nükleer silahlarla “kitlesel misilleme” yapmaya yönelik askeri doktrinine yeni bile?enler eklendi. Eisenhower’a göre as?l sorun, sald?r? gerçekle?tirecek dü?man? yok etme kapasitesine sahip olup olmamak de?il; onu sald?r?dan cayd?rmakt?. Bu yakla??ma göre, ABD’ye veya müttefiklerine yap?labilecek bir sald?r? kitlesel nükleer misilleme tehdidiyle cayd?r?lacak; etkili olunamazsa; ABD, Sovyetler’e kar?? genel bir sava?la zafer elde edecekti!


    Truman yönetiminden devral?nan bin 350 ba?l?k, 1961’de 23 bine ula?t?. Bu ba?l?klar, önceleri Sovyetler’e deniza??r? üslerden havalanacak B—29 ve B—27 bombard?man uçaklar?yla eri?tirilebilecek konumdayken, 50’li y?llar?n ortalar?ndan itibaren B—52 uçaklar?yla do?rudan do?ruya ABD’den eri?tirilebilecek konuma gelindi. Anavatan? üzerinde hiçbir tehdide müsaade verilmemesi ilkesinden hareket eden ABD, kitlesel nükleer misilleme politikas?n? geli?tirerek, kar?? tedbirlere de yöneldi. Kar?? tedbirler “Uçan Kale” denilen stratejik silah deposunun dinozorlar? B—52 G ve B—52 H uçaklar? üzerine kuruldu. Y?k?c? ve kar??t? olmayan bu efsane uçaklar, k?talararas? nükleer füzelerin geli?me sürecine kadar Sovyetlerin nükleer kar??t veya ilk vuru? kart?n? kontrol alt?nda tuttular. 10 ton bomba ta??ma kapasitesi ile hiç ikmal yapmadan 13 bin kilometre uzaktaki hedeflere ula?abilen, nükleer bombalar? ile Sovyetlerin çevresinde 24 saat hareket halinde olan bu kuvvetin bir benzerini dünyada bugüne kadar ba?ka bir devlet kuramad?. Tüm Sovyet yap?s?n? kontrol edebilen bu uçu? ?emsiyesi, 2000’e do?ru ba?lat?lacak Y?ld?z Sava?lar? projesinin konvansiyonel haliydi. Say?lar? 200’e yak?n bu dev uçaklar?n görevi, nükleer sava??n ?????n? gördükleri anda tereddütsüz Sovyet hedeflerini imha etmekti. Herhangi bir ?ekilde Sovyetler sald?racak olsayd?; emir daha önceden imzalanm??t? ve bu uçaklar?n görevi an?nda nükleer kar??l?k vermek üzerine kuruluydu. ABD’nin nükleer mukabele stratejisindeki en önemli üstünlü?ü nükleer bir sald?r?da bulundu?unda Sovyetler’e ikinci sald?r? imkan? vermeyecek ?ekilde onu tamamen imha edebilecek ve hatta onun ilk sald?r?s?n? püskürtebilecek bir hava ?emsiyesi kurmas?yd?. Amerikal?lar o hava ?emsiyesini kurarken ilk vuran olmay? planl?yorlard?. Bu 200 uçakl?k filonun birkaç rotas? da Anadolu üzerinden geçmekteydi. O y?llarda bu yüksek uçan uçaklar? gözle görmeyip so?uk havalarda gökte b?rakt??? izleri görenler hat?rlayacaklard?r. ABD daha sonra bu uçaklar? havadan at?lan balistik füzelerle takviye etti. Yani taarruz s?ras?nda Sovyet hava sahas?na girme mecburiyeti kalmad?. ABD havadaki bu sistemin ayn?s?n? denizalt?lar?nda kurdu. Bu ölçekteki bir sistemi ancak ABD ekonomisi kald?rabilirdi.

     Sovyetler’in Avrupa’da ç?kabilecek bir sava?a nükleer silahla müdahale etmesinin kaç?n?lmazl??? dolay?s?yla, ABD 50’li y?llar?n ortalar?ndan itibaren Avrupa’ya orta menzilli taktik nükleer füzeler yerle?tirmeye ba?lad?. Bu füzeler, silahlanma yar???n? iyice alevlendirdi. Bu sefer Sovyetler kar?? önleme silahlar?na yöneldi. ?lk kez yüzeyden havaya at?lan füzelerle, 1950’li y?llar?n ortalar?nda nükleer silah ta??yabilen ilk k?talararas? bombard?man uçaklar? MYA—4 Bison ve TU—95 üretildi.

KÜBA’YA KAR?ILIK TÜRK?YE’DEK? FÜZELER

     Sovyetler’de Kuru?çev’in kontrolü tamamen ele geçirmesinden sonra askeri faaliyetlerde tam bir devrim ya?and?. 10 y?ld?r gizlice sürdürülen roket çal??malar?n?n sonuçlar? 1957’den itibaren al?nmaya ba?land?. A?ustos ay?nda bir SS—6 füzesiyle ilk k?talararas? balistik füze denemesi gerçekle?tirildi. Ekim ay?nda insano?lunun ilk uydusu Sputnik yörüngeye yerle?tirildi. ABD ?oka girdi. Bu sefer durum farkl?yd?. Sovyetler ABD’yi geçmi?ti. ?okun en büyük sebebi de buydu.

     Halk korku içinde galeyana geldi.

21/2/2008
Bu yazı 1145 defa okundu.

Diğer Yazıları