YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

NÜKLEER GERILIM ÜZER?NE SENARYOLAR - 3

Yetkililer uydunun askeri de?erinin olmad???n? söyleseler de Sovyetler, k?talararas? balistik füze teknolojisine sahip tek ülkeydi. Kuru?çev’in bu füzelerinin güdüm teknolojisine sahip olmamas?na ra?men pani?e kap?lan Amerika, Türkiye ve ?talya’da konu?lu k?sa menzilli Jüpiter füzelerini alarma geçirmi?, hatta olas? bir Sovyet sald?r?s?nda üslerinde imha edilmesinler diye, Stratejik Hava Komutanl??? bombard?man uçaklar?n?n bir k?sm?n? sürekli olarak havada dola?t?rmaya ba?lam??t?. Bir y?l sonra ABD de k?talararas? füze yapmay? becerdi. Böylece dünyan?n her bölgesi nükleer tehdit alt?na girmi? oldu. Kuru?çev’in, 1958—62 aras?ndaki uzay çal??malar?n? kastederek “T?pk? sosis imal eder gibi” roket ürettiklerini söylemesi Amerikal?lar? çileden çakard?. Kuru?çev, ABD’nin tehdidini bahane ederek uzun menzilli füzelerin say?s?n? astronomik olarak art?rd?. 1960 y?l? itibariyle Sovyetler’in 35, ABD’nin 18 k?talararas? füzesi bulunuyordu. Bu stratejik güç dengesini tamamen kendi lehlerine çevirmeyi amaçlayan Kuru?çev, 1962 y?l?nda, Sovyet orta menzilli füzeleriyle, bunlar?n nükleer ba?l?klar?n? Küba’ya yerle?tirmeye ba?lad?. Sovyetlerin Domuz Burnuna yerle?tirdikleri ve 45 y?ll?k so?uk sava? döneminin en s?cak ve dünyan?n yüre?ini a?z?na getiren geli?mesine kar??l?k ABD de Sovyetlerin burnunun dibine yani Türkiye’nin kuzeyine nükleer ba?l?kl? füzelerini yerle?tirdi. Türk halk? o dönemde stratejik orta??m?z Amerikal?lar için ölmeyi göze ald?. Bugün “Telefonlar?n?z me?gul çalar” diye Irak konusunda Türkiye’ye gözda?? veren ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Mark Parris o günleri çabuk unutmu?a benziyor. Bu sefer ABD sosis gibi füze üretmeye ba?lad?. 1962 y?l? sonlar?nda ABD 294 k?talararas? balistik füze ve büyük bir bombard?man uça?? filosuna sahip iken, buna kar??l?k Sovyetlerin 75 k?talararas? balistik füzesi ve daha küçük bir bombard?man uça?? filosu vard?. Bu stratejik dengesizlik yüzünden Kuru?çev, Türkiye’dekilere kar??l?k füzelerini Küba’dan sökmek zorunda kald?. DEH?ET DENGES? Demokrat ba?kanlar Kennedy ve Johnson, nükleer silahlara olan a??r? ba??ml?l??? ortadan kald?rmak için daha ?l?ml? bir politika izlerken, Sovyetler tam tersini yapt?. Kuru?çev, ilk kez Anti Balistik Füze (ABM) sistemi kurma çal??malar?n? ba?latt? ve 8 tonluk Criffon füzesi ile ilk anti balistik füze testini gerçekle?tirdi. K?talararas? balistik füzelerde Sovyetler ilk y?llarda öncü konumdayd?. Fakat 1960’l? y?llar?n ba?lar?nda ABD önce SSCB’yi yakalam?? ve sonra da geçmi?; 1968 y?l?nda kara ve denizde konu?land?r?lan bin 710 k?talararas? balistik füze (ICMB) ile say?ca en üst seviyesine eri?ti. Sovyetler ise, karada konu?land?r?lan k?talar aras? balistik füzelerde 1969 y?l?nda ABD’yi yakalayarak ba?ba?a geldi ve sonraki y?llarda art???n? sürdürdü. 1971 y?l?nda bin 710’a kar??l?k 1995 füzeyle ABD’nin önüne geçti. 1972’den 1990’a kadar olan dönem silahlar?n sözde kontrolü dönemi olarak geçiyor. Oysa bu dönemde, her iki ülke anti balistik füze savunma sistemi üzerinde çal??arak C31 (Komuta Kontrol Komünikasyon ve Te?his) teknolojisi üzerine yo?unla?t?lar. ABD, radarla tesbiti k?smen zorla?an stratejik bombard?man uçaklar? B—1 ve B—2’leri geli?tirirken, SSCB ise B—1’e benzeyen Blackjack ile Bear—H bombard?man uçaklar?n? modernize etti. Taraflar?n geli?tirdi?i en etkili silahlardan biri ise Bombard?man uçaklar?yla ta??n?p f?rlat?lan hava konu?lu seyir füzeleriydi. Carter yönetiminin yapt?rd??? bir ara?t?rmaya göre, Sovyetlerin elinde bulunan sadece 308 adet k?talararas? balistik füze bile ilk sald?r? durumunda ABD’nin karada konu?land?r?lm?? stratejik silahlar?n?n yüzde 95’inden fazlas?n? imha edebilecek durumdayd?. 1978’in ilk aylar?nda Sovyetler, bir ç?lg?nl?k daha yapt?. Bat? Avrupa’y? hedefi içine alan füzelere 600 kadar hidrojen bombas? yerle?tirdi. Aral?k 1979’da NATO bunun cevaps?z b?rak?lmayaca??n? aç?klad??? s?rada 800’e yükseltti. 1981 y?l?n?n sonlar?nda Reagan yönetimi, Sovyetlerin orta menzilli füzelerdeki yakla??k bin kadar nükleer silah? s?f?ra indirdi?i takdirde, NATO’nun ayn? kategoride kar?? silah yerle?tirmeyece?ini önermesiyle müzakerelere ba?land?. Ancak görü?melerin sürdü?ü 1983 y?l? sonlar?nda ABD önceden planlanan ?ekilde Bat? Avrupa’ya orta menzilli 576 nükleer füze yerle?tirmeye ba?lay?nca Sovyetler müzakereleri yar?da kesti. O s?rada Sovyetlerin bin 400 füzesi vard?. Bir y?l sonra Sovyetler, k?talararas? balistik füzelerindeki hidrojen bombas? say?s?n? 8 bin 900’e ç?kard?. 1970’li ve 80’li y?llar deh?et dengesinin bozulmas?na yönelik hat?r? say?l?r hamlelere sahne oldu. Bir taraftan bu korkunç silahlara kar?? tedbir aray??lar? sürdürülürken, di?er taraftan da kitle imha silahlar?n?n modernizasyonuna, vurucu güç ve hassasiyetlerinin art?r?lmas?na yo?unla??ld?. SAVA?, YILDIZLARA SIÇRADI Taraflardan birinin sald?r?s?n? büyük ölçüde önleyecek bir savunma sistemi kurulamad??? için silahlanma yar??? ç?lg?nl?k boyutlar?n? da a?t?. 80’lerin ortalar?na do?ru i? ç???r?ndan ç?kt?. Ba?kan Reagan’?n 23 Mart 1983 tarihinde bilim camias?na seslenerek onlar?, nükleer silahlar? etkisiz, i?e yaramaz ve modas? geçmi? silahlar haline getirmek için göreve ça??rd??? ünlü Y?ld?z Sava?lar? konu?mas?yla deh?et dengesi uzaya ta??nd?. Sovyetler ise, Y?ld?z Sava?lar? projesine ba?lanmas? durumunda savunma kalkan?n? delmeye muktedir yeni nükleer silahlar geli?tirmek mecburiyetinde kalacaklar? tehdidini savurdu. Buna kar??l?k 1986 haziran?nda Ba?kan Reagan, “Evlerimizin çat?lar? ailemizi ya?murdan nas?l koruyorsa SDI ile olu?turulacak kalkan da bizi nükleer füzelerden öylesine koruyacakt?r” diyerek kararl?l???n? sergiledi. Tehlikeli rekabet uzaya ta??n?nca kullan?lacak savunma ve sald?r? silahlar? da daha tehlikeli bir boyuta ula?t?. Amerika, geli?tirdi?i ve geli?tirmeye çal??t??? ???n silahlar?yla Sovyet füzelerini ate?lendikten hemen sonra, ülke topraklar? üzerinde imha edecek sistemler üzerinde yo?unla?m?? durumda. 1987 y?l?nda Amerikan Fizik Cemiyeti taraf?ndan haz?rlanan ciddi bir raporda, geli?tirilecek bu teknolojilerin olas? bir savunma rolüne k?yasla, k?talararas? balistik füzeler de dahil olmak üzere, uzayda konu?lu uydular? imhaya yönelik sald?r? görevlerinde daha etkili olmas?n?n kuvvetle muhtemel oldu?una dikkat çekiliyordu. Gerisini siz hayal edin. Süper dü?manlar, i?i bu noktaya getirinceye kadar uzla?may? da denediler, fakat ba?ar?l? olamad?lar. Mesela 1972 y?l?nda ABD ile SSCB’nin imzalad??? SALT—I anla?mas?, iki ülkenin anti balistik füze savunma sistemleriyle ilgili olarak laboratuvar baz?nda ara?t?rma yapmas?na izin vermekle birlikte, bu silahlar?n testini ve konu?land?r?lmas?n? yasakl?yordu. 22/2/2008
Bu yazı 1155 defa okundu.

Diğer Yazıları