YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

NÜKLEER GERILIM ÜZER?NE SENARYOLAR - 4

?K?NC? PERDE: YEN? SO?UK DÖNEM

     Sovyetlerin da??lmas?yla birlikte üstünlük ABD’ye geçti. Fakat bugünün dünyas?n?n, iki süper dü?man?n rekabet etti?i döneme göre daha güvenli ve huzurlu oldu?u söylenemez. Hatta daha tehlikeli. O zaman her?ey malum dü?man?n ani bir nükleer sald?r?s?yla ba?layacakt?. Ölüm art?k Sibirya’dan gelmeyecekti Amerika’ya.

    Yüksek Strateji Merkezi’nden Milli Güvenlik Analisti M. Faruk Demir, belki uluslararas? sistemi ba?tan a?a?? etkileyebilecek çok büyük çapl? bir nükleer sald?r?n?n olmayabilece?ini ama bu yüzy?l?n ilk yar?s?nda nükleer sald?r?larla tekrar kar?? kar??ya kalmak için yüzdenin yüksek oldu?unu söylüyor.

    ?öyle bir geriye bak?ld???nda 1945—1990 aras?nda kurulan deh?et dengesi onca gerilime ra?men bozulmad?. Sadece çok tehlikeli Domuzlar Körfezi olay?n?n (Küba ile füze krizi) d???nda taraflar burun buruna gelmedi. Birçok defa da sürpriz sald?r? senaryolar? çerçevesinde ve bu sald?r?lara kar?? cevap verme kabiliyetlerini kontrol etme amac?yla denemeler yap?ld?.

     45 y?ll?k So?uk Sava? döneminde 45’te 1 nükleer risk ortaya ç?kt???na bundan sonra ise dünyan?n her y?l 45 defa bu riski ya?ayaca??na dikkat çeken Milli Güvenlik Analisti Faruk Demir, ?ekil de?i?tiren yeni nükleer tehdidi ?öyle tan?ml?yor: “Eskiden nükleer bir füze Rusya’dan gelebilirdi. ?imdi daha kötü. Ta??nabilir NBC var. Amerika’n?n içinden bile gelebilir. Bu Amerikal? bir vatanda? da olabilir. Tehdit var ki önlemler de vard?r. Tehdit ?ekil de?i?tirdi?inde önlemin biçimi de?i?meye ba?lar. ?u anda nükleer tehdit ?ekil de?i?tirdi. Ta??nabilir küçük parçalar haline geldi. ?lla ki füzeyle atman?z gerekmiyor. Mikro seviyeye inen bir tehdide sizin de mikro önlemler alman?z laz?m. Bu da herhangi bir yerde hem onu hapsedebilecek, sald?rmas?n? engelleyebilecek küçük küçük sistemler kurmak, nükleer taktik komandolar?n? geli?tirmek ve gerek duyuldu?unda da onlar?n bir daha böyle ?eyler yapmas?n? engellemek için onlar?n destekçilerine zarar vermekle olur.”

    Dolay?s?yla balistik füzeler, radarlar, B—52’lerle kurulan hava ?emsiyesi ve uzaya kadar uzanan koruma kalkan?, mikro düzeye inen tehdit kar??s?nda anlam?n? yitirmi? oldu. Çünkü 40 y?ld?r beklenen nükleer ölüm, san?ld??? gibi Sibirya’dan balistik füzeyle de?il, bir s?rt çantas?nda yola ç?kt?. Amerika bu tehdidi bertaraf etmek için vurulmadan önce vurmak istiyor. Bu ba?lamda, Irak harekatlar? oldukça önemli. 1991 Körfez Sava?? öncesinde Amerika’y? en çok korkutan konu, Irak’?n Amerikan ve müttefik kuvvetlere kar?? kitle imha silahlar? kullanmas? ihtimaliydi. Amerika, bu ihtimali s?f?ra indirmek için sava? öncesinde Irak’? gizli diplomatik yollardan tehdit etmi?ti. Bu tehdidi yapan zaman?n D??i?leri Bakan? James Baker, “Bu silahlara ba?vursalard? hedefimiz sadece Kuveyt’in kurtar?lmas? de?il, bütün Irak rejiminin tamamen imhas? olacakt?” diyor. Amerika, bu yeni harekat öncesi daha çok tedirgin. Bir sava? durumunda Irak’?n kitle imha silahlar?na kar?? Amerika’n?n gösterece?i tepki, bugünlerde yine gündemde. Mesela Senato ?stihbarat Karma Komisyonu Ba?kan? Demokrat Bob Graham ve Senatör Richard Shelby, 2 ay kadar önce “Saddam Hüseyin’e bu konuda çok ciddi bir mesaj verildi. Bize ya da kom?ular?na kar?? kitle imha silahlar?na ba?vurdu?u takdirde sadece kendisinin imhas?na de?il, ayn? zamanda halk?n?n büyük bölümünün de imhas?na sebep olacakt?r. Amerika, Saddam’a bu uyar?y? daha önce de yapm??t?. ?imdi anlayaca?? ?ekilde ve aç?kl?kta bir kere daha uyar?yoruz ki herhangi bir hata yapmas?n” ?eklinde televizyondan konu?arak Saddam Hüseyin’i aç?kça uyarm??t?. Üstelik bu uyar? resmi bir belgeye de dayand?r?ld?. Ba?kan W. Bush’un geçen may?s ay?nda imzalay?p yürürlü?e koydu?u ve büyük bölümü hâlâ gizli tutulan ba?kanl?k kararnamesine göre, bir dü?man gücün Amerika’ya, Amerika’n?n yurtd???nda bulunan askeri güçlerine ya da Amerika’n?n dost ve müttefiklerine kar?? kitle imha silahlar?na ba?vurmas? halinde Amerika’n?n bu dü?mana elindeki bütün imkan ve silahlarla ezici bir kar??l?k verece?i aç?kça dile getiriliyor. Belgede geçen ‘bütün imkan ve silahlardan’ nükleer gücün de bu imkan ve silahlara dahil oldu?u kendili?inden zaten belli.

    K?sacas?, Amerika çok muhtemel bir ikinci Körfez sava??n?n öncesinde genel anlamda da olsa Saddam Hüseyin’i ikinci defa ‘topyekûn imha’ ile, yani taktik nükleer silahlar?n kullan?m? ile uyarm?? ya da tehdit etmi? oluyor, bu çok önemli resmi belge ile... Yönetim halk?na, aç?kça sizi korumak için d??ar?da kitlesel imha yöntemlerini kullanabilirim diyor. D?? Politika Uzman? Fikret Ertan, “Söz konusu yeni belge, ayn? tür eski belgeleri yeniliyor ve ilk defa kitle imha silahlar?na kar?? Amerika’n?n gerekirse nükleer silahlara ba?vurmaya kararl? oldu?unu bütün dünyaya ilan etmi? oluyor. Üstelik Birinci Körfez Sava??’nda elinde mesela yeralt? s???naklar?na ve buralarda saklanan kitle imha silahlar?na kar?? geli?tirilmi?, kullan?ma haz?r özel taktik nükleer silahlar? bulunmayan Amerika’n?n bugün elinde bu özel silahlardan da çok say?da bulundu?u biliniyor. Amerika, bu silahlar? ‘birinci sava?’tan ders alarak son y?llarda geli?tirmi? bulunuyor” diyor.

ORTADO?U’DA ÖN VURU?

    Stratejist M. Faruk Demir, 11 Eylül sonras?nda nükleer mukabele stratejisinin gündeme gelmesinin sürpriz olmad???n?, bilinen ve var olan nükleer mukabele stratejisinin güncelle?tirilmi? ve asimetrik sava? yöntemlerini kullanan dü?manlara kar?? da kullan?labilece?inin hat?rlat?c? bir düzenlemeden ibaret oldu?unu söylüyor. Faruk Demir, “Bu aç?dan bakarsan?z Amerikan stratejisinde nükleer yap?lara ili?kin de?i?en sadece biçim olmu?tur. Özünde yine mukabele stratejisi etkin bir ?ekilde ve 24 saat üzerinden, ilk sald?r?y? önleyici ve ilk sald?r? üzerinden ikinci sald?r?y? yapmaya müsait olamayacak kadar hedefi yok edici bir politika izler. ABD’nin kurmaya çal??t??? hatta büyük bölümünü tamamlad??? Y?ld?z Sava?lar? sistemi a?a?? do?ru inmeye ba?lad?. Asimetrik mukabele içine nükleer mukabele stratejisi koydu?unu hat?rlat?yor. Amerika bir ön vuru?la kendisine yönelecek sald?r?lar? ?imdiden durdurmak istiyor. ‘Zarar gör, ne zarar verece?ini bilirsin; gördü?ün zarar yeni zarar vermeni engeller’ politikalar? budur” diyor.

    Stratejist Faruk Demir, son Irak krizini, bundan sonraki 50 y?l? içine alacak bir senaryonun, sanki bir Shakespeare tragedyas?n?n ikinci perdesine benzetiyor ve perdenin aral???ndan görünenlerle ilgili ?u de?erlendirmeyi yap?yor: “Belki ayd?nlat?lmas? gerekli nokta ?udur: ABD’de stratejistleri, planlamac?lar?, siyasal yöneticileri, askerleri temel olarak korkutan ?ey nedir? Neden ürküyorlar? Bunun ekonomik boyutuyla ilgili bir çok ?ey söyleyebilirsiniz ama bu sizin en üst seviyeden sald?ran taraf olman?z? gerektirecek bir husus de?ildir. Burada ba?ka bir nokta var. O da ?u: Ta??nabilir NBC sald?r?lar?. Yani bireylerin kendi üzerlerinde canl? bomba ?eklinde veya küçük parçalar?n? farkl? yollardan ülkeye sokup, nükleer biyolojik, kimyasal dedi?imiz NBC malzemelerini birle?tirmek ve sivil ya?am alan?nda patlatmak. Yani küçük    Hiro?imalar? Manhattan’?n gökdelenlerinde yapmak. Bunlar, ABD için, bir süre sonra tüm Bat? için en çok korkulan konular. Amerikan rüyas? içerisinde bu anlamda bir sald?r?n?n yarataca?? psikolojik ?ok, psikolojik etki çok büyüktür. Amerikal?lar herhangi bir zamanda bunun olabilece?inin fark?ndalar. 1—1.5 y?l içinde elde ettikleri baz? bilgiler, bu yönde çal??malar?n oldu?unu ve harekete geçmi? olacak birtak?m unsurlar?n da plan ve yetenek olarak mevcut oldu?unu görüyorlar. Bundan dolay? çok büyük bir korku içindeler. Bu korkular?n? önleyici mukabele denen “ön vuru?”la çözülebilmesi, gerek psikolojik isteklerini kendi içlerinde yükseltmek ve kar?? tarafta dü?ürmek, gerekse bundan sonra bu tür unsunlar? destekleyecek ülkelere kar?? ciddi bir uyar? olabilmesi aç?s?ndan Ortado?u’da ya da herhangi bir yerde bu tür ta??nabilir bir NBC’yi ister kendi ?ehirlerine, ister üslerine veya gemilerine e?er sald?r? gerçekle?irse nükleer mukabele stratejisini uygulama konusunda tereddüt etmeyeceklerdir.”

    Umar?z yar?m as?rd?r süren deh?et dengesinin bozuldu?u yer Türkiye’nin yan?ba?? olmaz. Art?k sava?lar?n çehresini de?i?tirebilecek nükleer teknolojiye sahip tek ülke ABD de?il. Daha sonra bunu s?ras?yla ?ngiltere, Fransa, Çin, Hindistan ve kar??la?aca?? muhtemel büyük tepkiler dolay?s?yla deneme yapmam?? olmas?na ra?men, ?srail izledi. Hatta terörist gruplarda bile bu ölümcül silahlar mevcut.

    1990’da Gorbaçov’la Bush, 2002’ye kadar kimyasal silahlar?n imhas? konusunda uzla??p el s?k???nca, tüm dünyada silahlar?n art?k çöpe at?lmas? gerekti?i yaz?lm??t?. Oysa Platon, birkaç bin y?l önce “Yeryüzünde sava?lar?n bitti?ini sadece ölüler görmü?tür” demi?ti.


Yararlan?lan kaynaklar:

Yüksek Strateji Merkezi (Ankara Ofisi)

Cemal Acar—Uçak ve Nükleer Yüksek  Mühendisi (Savunma Sanayi Müste?arl???)

 


TÜRK ORDUSU NÜKLEER GÜCE SAHIP!

   Irak’la yap?lacak konvansiyonel bir sava??n nükleer sava?a dönü?me olas?l??? Türkiye’yi çok yak?ndan ilgilendiriyor. Türkiye ilk defa So?uk Sava? sonras? bir nükleer sald?r? riskiyle kar?? kar??ya bulunuyor. Faruk Demir, kuzeyden de?il güneydeki ülkelerin kendi aralar?nda çat??malar?ndan ve bizim ortak oldu?umuz bir hakk?n —mesela su— giri?iminden dolay? bize dönebilecek dolayl? nükleer sald?r? riskinden bahsediyor. Bu risk, bugüne kadar telaffuz bile edilmeyen “Türkiye’nin nükleer gücü var m??” sorusunu akla getiriyor. Stratejist Faruk Demir, “Nükleer sald?r? riskine kar?? yeterlidir diyebilecek bir seviyede olmamakla birlikte bir nükleer savunma politikam?z ve stratejimiz vard?r” diyor. Demir, “Sadece stratejimiz mi var yoksa bizim de nükleer silah?m?z var m??” sorusuna “Strateji varsa onun gerekleri de vard?r. Fakat Türkiye hiçbir zaman nükleer kapasitesini güçlendiren bir ülke olmam??t?r. Ama Türkiye nükleer yeteneklerden mahrum bir ülke de de?ildir. Bu sald?rgan olmay? ya da ba?kas?n? korkutmay? gerektirecek amaçla de?il, minimum seviyesinde yeterlilik miktar?d?r” yan?t?n? veriyor. Bu “yeterlilik” miktar? ise, Türkiye’ye sald?r? düzenleyebilecek potansiyeldeki ülkeye ya da ülkelere (Rusya hariç) yetecek düzeyde oldu?u anlam?na geliyor.

Enerji üretimi için nükleer santrali bile bulunmayan Türkiye nükleer silah? kendisi mi üretti acaba? Faruk Demir, Türkiye’nin so?uk sava? döneminde NATO’daki pozisyonuna i?aret ederek, “ABD’nin o dönemde Sovyetler’e kar?? Türkiye’ye yerle?tirdi?i ba?l?klar? dü?ünürseniz san?yorum herkese biraz miras kal?yorsa bize de kalan miraslar olmu?tur” diyor. Yani Türk Ordusu’nun nükleer gücü stratejik orta??m?z Amerika’dan miras kalm??.

Türkiye, Irak topraklar?nda NBC riskine kar?? tecrübe sahibi. Halepçe katliam?nda kullan?lan NBC birinci derecede Türkiye’yi etkiledi. Bu nedenle Türkiye olaylar?n geçti?i bölgeyi yak?ndan izleme f?rsat? buldu... Bugün benzer bir olay oldu?unda Türkiye ne ile kar??la?abilece?i konusunda fikir sahibi. Faruk Demir’e göre, böyle bir riski Türkiye bekliyor. Saddam ilk sald?ran ve ilk intikam alan adam olmak konumuyla yine böyle bir sald?r? yapabilir ve burada Türkiye’yi de hedef alan bir sald?r? olabilir. Böyle bir durumda Türkiye’nin haz?rl?klar?ndaki de?i?iklik, askerlerinin NBC’ye kar?? korunmas?n? sa?lamak olacak.

Kaynak: Say?: 424 - 20.01.2003 | M.Ya?ar Durukan - y.durukan@aksiyon.com.tr

H.KANARGI: Dedi?im gibi al?n bizden de senaryolar sizlere. Dü?ününce ve yaz?nca oluyor. Ülkelerin sava? sanat?nda bir ad?m önde olmas?, günümüz harp teknolojisini yak?ndan izlemeyi, üretmeyi, en az?ndan Savunma Sanayi ad? verilen üretimlerde d??a ba??ml?l??? % 40 ?n alt?na indirmeyi zorunlu k?lmaktad?r.
    Çok ?ükür ki ülkemizin savunma sanayi üretiminde d??a ba??ml?l??? % 40 da alt?ndad?r. Sayg?lar?mla.

25/2/2008
Bu yazı 1085 defa okundu.

Diğer Yazıları