YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

NÜKLEER GERILIM ÜZER?NE SENARYOLAR - 5

TÜRK ORDUSU NÜKLEER GÜCE SAHIP!

   Irak’la yap?lacak konvansiyonel bir sava??n nükleer sava?a dönü?me olas?l??? Türkiye’yi çok yak?ndan ilgilendiriyor. Türkiye ilk defa So?uk Sava? sonras? bir nükleer sald?r? riskiyle kar?? kar??ya bulunuyor. Faruk Demir, kuzeyden de?il güneydeki ülkelerin kendi aralar?nda çat??malar?ndan ve bizim ortak oldu?umuz bir hakk?n —mesela su— giri?iminden dolay? bize dönebilecek dolayl? nükleer sald?r? riskinden bahsediyor. Bu risk, bugüne kadar telaffuz bile edilmeyen “Türkiye’nin nükleer gücü var m??” sorusunu akla getiriyor. Stratejist Faruk Demir, “Nükleer sald?r? riskine kar?? yeterlidir diyebilecek bir seviyede olmamakla birlikte bir nükleer savunma politikam?z ve stratejimiz vard?r” diyor. Demir, “Sadece stratejimiz mi var yoksa bizim de nükleer silah?m?z var m??” sorusuna “Strateji varsa onun gerekleri de vard?r. Fakat Türkiye hiçbir zaman nükleer kapasitesini güçlendiren bir ülke olmam??t?r. Ama Türkiye nükleer yeteneklerden mahrum bir ülke de de?ildir. Bu sald?rgan olmay? ya da ba?kas?n? korkutmay? gerektirecek amaçla de?il, minimum seviyesinde yeterlilik miktar?d?r” yan?t?n? veriyor. Bu “yeterlilik” miktar? ise, Türkiye’ye sald?r? düzenleyebilecek potansiyeldeki ülkeye ya da ülkelere (Rusya hariç) yetecek düzeyde oldu?u anlam?na geliyor.

Enerji üretimi için nükleer santrali bile bulunmayan Türkiye nükleer silah? kendisi mi üretti acaba? Faruk Demir, Türkiye’nin so?uk sava? döneminde NATO’daki pozisyonuna i?aret ederek, “ABD’nin o dönemde Sovyetler’e kar?? Türkiye’ye yerle?tirdi?i ba?l?klar? dü?ünürseniz san?yorum herkese biraz miras kal?yorsa bize de kalan miraslar olmu?tur” diyor. Yani Türk Ordusu’nun nükleer gücü stratejik orta??m?z Amerika’dan miras kalm??.

Türkiye, Irak topraklar?nda NBC riskine kar?? tecrübe sahibi. Halepçe katliam?nda kullan?lan NBC birinci derecede Türkiye’yi etkiledi. Bu nedenle Türkiye olaylar?n geçti?i bölgeyi yak?ndan izleme f?rsat? buldu... Bugün benzer bir olay oldu?unda Türkiye ne ile kar??la?abilece?i konusunda fikir sahibi. Faruk Demir’e göre, böyle bir riski Türkiye bekliyor. Saddam ilk sald?ran ve ilk intikam alan adam olmak konumuyla yine böyle bir sald?r? yapabilir ve burada Türkiye’yi de hedef alan bir sald?r? olabilir. Böyle bir durumda Türkiye’nin haz?rl?klar?ndaki de?i?iklik, askerlerinin NBC’ye kar?? korunmas?n? sa?lamak olacak.

Kaynak: Say?: 424 - 20.01.2003 | M.Ya?ar Durukan - y.durukan@aksiyon.com.tr

H.KANARGI: Dedi?im gibi al?n bizden de senaryolar sizlere. Dü?ününce ve yaz?nca oluyor. Ülkelerin sava? sanat?nda bir ad?m önde olmas?, günümüz harp teknolojisini yak?ndan izlemeyi, üretmeyi, en az?ndan Savunma Sanayi ad? verilen üretimlerde d??a ba??ml?l??? % 40 ?n alt?na indirmeyi zorunlu k?lmaktad?r.
    Çok ?ükür ki ülkemizin savunma sanayi üretiminde d??a ba??ml?l??? % 40 da alt?ndad?r. Sayg?lar?mla.

26/2/2008
Bu yazı 1122 defa okundu.

Diğer Yazıları