YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

NÜKLEER GER?L?M ÜZER?NE SENARYOLAR

Güzel Ayd?n’?m?z?n güzel insanlar?.
Al?n bakal?m bir senaryo daha.  Bu gün ülkelerin adlar?nda ufak tefek de?i?iklikler olsa da tehdit oldu?u gibi ayni yerde ya da yerinde durmaktad?r. Ülkeleri yönetenlerin, seçip i? bas?na getirdiklerimizin s?kça kar??la?t??? senaryolar böyle ?eyler i?te..

NÜKLEER GERILIM

      Her ?ey malum dü?man?n ani bir nükleer sald?r?s?yla ba?layacakt?. Sibirya silolar?ndaki rampalardan f?rlat?lacak k?talararas? balistik füzeler, 20 dakika sonra Kuzey Dakota’daki nükleer füze üssünü ve Beyaz Saray’?, ard?ndan da New York’u, Los Angeles’? yok edecekti. ?ki süper dü?man, birbirini topyekûn yok etmek için y?llarca çal??t?. Bütün planlar ilk, ölümcül ve yok edici darbeyi vurmak üzerine kuruldu. 1980’li y?llar?n ba??nda ABD ba?kan adaylar?ndan Ronald Reagan, Hava Kuvvetleri’nin Cheyenne Da??’ndaki gözlem ve komünikasyon tesislerini ziyarete gider. Kendisine özenle haz?rlanm?? bir brifing verildikten sonra, s?ra gösteri a?amas?na gelir. ?nce ayr?nt?larla planlanm?? senaryoya göre, havadaki bir nükleer Sovyet füzesi Amerikan stratejik hedefini vurmak üzere h?zla yakla?maktad?r. Bu s?rada heyecanlanan Reagan sorar: “?imdi bu füzeye kar?? ne yapabiliriz?” Yetkili general bu soruya ?u cevab? verir: “Hiç bir ?ey!”

     Reagan sorunun devam?n? sormaz. Çünkü bu a?amadan sonra olacaklar bellidir. Sibirya silolar?ndaki rampalardan f?rlat?lan k?talararas? balistik füzeler, 20 dakika sonra Kuzey Dakota’daki nükleer füze üssünü ve Beyaz Saray’? yok edecek. Ard?ndan New York’u, Los Angeles’?... Amerikal?lar, y?llarca i?te bu senaryo ile yat?p, kitlesel bir ?ekilde imha olma korkusuyla uyand?. Okyanusun her iki yakas?ndaki halk, birbirini topyekün yok etmek için y?llarca çal??t?. Bütün planlar ilk, ölümcül ve yok edici darbeyi vurmak üzerine kuruldu.

     Ancak, bugün beklenmedik bir ?ey oldu. 45 y?ld?r beklenen nükleer ölüm, Sibirya’dan balistik füzeyle de?il, bir s?rt çantas?nda yola ç?kt?. New Yok’ta, atom bombas?yla dola?maya ç?kacak teröriste kar??, uzaya kadar uzanan koruma kalkan? bir anda anlam?n? yitirdi. Mikro düzeye indirgenen makro tehdide henüz cayd?r?c? bir doktrin geli?tiremeyen Amerika yine tedirgin. Böyle bir tehdide kar?? yapacak hiçbir ?eyi yok. Kuzey Kore’nin Nükleer Silahs?zlanma Anla?mas?’ndan tek tarafl? çekilip, ABD’ye 3. Dünya Sava??’n? ba?latma tehdidinde bulunmas? ise, ürkütücü ve sürpriz bir geli?me oldu. Bugün nükleer bir sava??n ba?lang?c? anlam?na gelebilecek kriterlerin tohumunun at?ld??? süreç asl?nda 6 A?ustos 1945’te ba?l?yor.

     Japonya ?arts?z teslim olma ça?r?s?n? reddedince 3 A?ustos’ta Amerikan deniz ve hava kuvvetleri Japonya’n?n ana adalar?n? tamamen ablukaya ald?lar. Fakat i?gale karar verilmesi halinde Amerika’n?n 1 milyondan fazla asker kayb?n? göze almas? gerekiyordu. Ba?kan Truman bunu göze almad?. Bilimadamlar?n?n II. Dünya Sava?? boyunca çal??arak geli?tirdi?i ilk atom bombas?n? 6 A?ustos’ta bir Superfortress (B—29) bombard?man uça??yla Hiro?ima’ya att?rd?. ?ehrin yar?s? imha oldu. 80 bin ki?i öldü. Yay?lan ?iddetli radyasyonun etkisiyle bir bu kadar insan daha yaraland? ve sakat kald?. Ard?ndan Nagasaki’de 40 bin ki?inin ölümüne yol açan ikinci atom bombas? at?ld?. Amerika’n?n elinde, art?k sava?? cephelerdeki askerin kontrolünden ç?karacak, korkunç bir kitlesel tahrip silah? bulundu?unu anlayan Japonlar, teslim oldu. 2 Eylül 1945 tarihinde, 110 milyon askerin üniforma giydi?i, 27 milyon asker ve bir bu kadar sivilin öldü?ü tarihin bugüne kadar bilinen en trajik olay? olan 2. Dünya Sava?? resmen sona ermi? oldu. Oysa bu tarih, gelecekte, sonu gelmeyecek büyük korkular?n ve büyük sava?lar?n ba?lang?c? say?lacak. Atom bombas?yla ortaya ç?kan habis bir ruh ise, Amerika ba?ta olmak üzere tüm dünyaya musallat olacakt?.

20/2/2008
Bu yazı 892 defa okundu.

Diğer Yazıları