YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

SON ON YILLIK YALANLARA BELGELERLE CEVAPLAR

Son on y?l içinde sihirli kutu televizyonlar?m?zdan kendilerini hatip ilan eden ki?ilerin ülkemizin her kö?esinde, camilerde, dü?ünlerde, toplant?larda Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Laik Cumhuriyetimiz, Anayasa Mahkememiz, Yarg?tay, ki?iler ve Türk Silahl? Kuvvetleri'ne yönelik akl?n ve mant???n izah edemeyece?i, alamayaca?? iftiralar?, küfürleri yapan ve söyleyen, içlerinde maalesef miletin vekili olma ?ans?n? yakalam?? ki?iler ile onlar?n dalkavukluklar?n? yapanlar? i?renerek seyrediyorum.

Kendilerine hatip diyen bu ki?ilerin ilk söyledi?i cümleler ki?ilere ve kurumlara sald?r?, ikinci cümleleri a??za al?nmayacak küfür, üçüncü cümleleri ise Yüzügüzel Yaradan’?m?z?n ad?.

            Birbirinden çok ayr? üç cümle. Peki küfürle birlikte Yüce Yaradan’?m?z?n ad?n? ard arda söylemek inançla, imanla, Peygamber Efendimizin ahlak? ve ( S.A.V.) " ?yi bir Müslüman, güzel ahlak sahibi oland?r."  hadisi ile uzaktan yak?ndan ili?kisi varm??

            A?l?yormu? gibi yap?p kar??s?ndakilerin tepkilerini yüzlerini elleri ile kapat?yormu? gibi yap?p parmak aralar?ndan kontrol ederek nabza göre ?erbet verenler,  çok basit kelimeler ve cümleler ile kelime oyunu yaparak halk? Cumhuriyete kar?? k??k?rtanlar. Hac gibi Allah'?m?z?n mali durumu ve gücü yetenin bir kez olsun yerine getirmesi gereken dini vazifeyi yerine getirmek için temiz dini duygularla kutsal topraklara giden hac?lar?m?za ayakta yemin ettirerek " Türkiye Cumhuriyetine, Atatürkçülü?e, Laikli?e, Türk Milliyetçili?ine " lanet okutanlar? ve bütün bunlar? yaparken Yüce Dinimiz ?slam? kullanan ve 15 may?s 1915 günü ?zmir'i i?gal eden Yunanl?lar?n ?slam? ayaklar alt?na ald?klar? gün yapt?klar?n? yapanlar? izlerken kahroluyoruz. Bütün bunlar? ?slamiyet ad?na ve kutsal kitab?m?z KURAN-I KER?M ad?na yap?yorlar.

Anayasa Mahkemesi, Yarg?tay, seçilmi? ki?iler ve toplum önünde olan ayd?n insanlar?m?za ve onlar?n e?lerine, çocuklar?na küfürler ve hakaretler ya?d?r?yorlar. Normal konu?ma gibi dini motifleri de ekleyerek söylediklerinin ve yapt?klar?n?n, din de ve iman da ve KURAN-I KER?M’ in o e?siz güzellikte ki nasihatlerinde hiç mi hiç yeri yok.

 Dur demek gerekmez mi?

Kutsal kitab?m?z KURAN-I KER?M      “OKU” nasihat?yla ba?lar.

?lk inen sure: ?KRA (ALAK) suresi:

 Oku... Yaratan rabbinin ismiyle

 O insan? alaktan yaratt?.

 Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir.

 O insana kalemle ö?retti.

                         O insana bilmedi?ini ö?retti.

Yüce Rab’b?m?z biz insanlara oku , ö?ren ve do?ruyu bul demi?. Ö?renmek için okumal?y?z. A?a??dakileri lutfen okuyunuz ve kendini hatip ilan eden ki?ilerin siyasi ihtiraslar? u?runa ki?ilere ve kurumlara kar?? yapt?klar? ?FT?RA ve YALANLARINA belgelerle cevap bulacaks?n?z.

           

Atatürk'ün soyuna sopuna hakaret edenlere cevap!

                        Atatürk, 1881 y?l?nda Selanik’te Koca Kas?m Mahallesi, Islahhane caddesinde üç katl? pembe evde dünyaya geldi. Atatürk'ün babas? Rüsumat (vergi) Dairesi memuru Ali R?za Efendi, Annesi Zübeyde Han?md?r. Bu ev bugün, Apostolu Pavlu soka??ndaki 71 Nolu binad?r. Konsoloslu?umuzun bahçe s?n?rlar? içindedir. Müze olarak kullan?lmaktad?r.

Mustafa Kemal Atatürk, baba ve ana soyu olarak Evlad-? Fatihan’d?r. (EVLAD-I FAT?HAN = Osmanl?'n?n yay?lma ve geni?leme devrinde, fetedilen yerlere iskan edilen YED? GÖBEK türklere verilen ad). Ali R?za Efendi'nin dedeleri önce Vidin, daha sonra Serez'e gelmi?ler, Nizam-? Cedid y?llar?nda ba?l?yan ve 1827 Osmanl?-Rus harbi yenilgisiyle çevreyi kaps?yan Bulgar, Yunan, S?rp e?kiyal?k ta?k?nl??? önünde Selanik'e yerle?mi?lerdir. Zübeyde Han?m?n atalar? Konya yörüklerinden ( Yürüyen Türk = Yörük ) seçilen Evlad-? Fatihan soyundand?r. Kendilerine Konyarlar denilirdi.

           

Atatürk'ün Çanakkale Sava?lar?nda komuta etmedi?i, sadece Muhabere Telsiz Subayl??? yapt???n? iddia edenlere cevap.

                        4 A?ustos 1914'te Harbiye Naz?r? Enver Pa?a, Sultan Re?at ad?na Ba?komutan Vekili olarak ordunun ba??na getirildi. Mustafa Kemal Atatürk bizzat "cephede fiili vazife" almak için Enver Pa?adan Ekim 1914 'te cephe görevi ister, ancak Sofya Ate?emilliterli?i'ne atan?r.

A?a??daki olaylar pe? pe?e geli?ir.

            11 A?ustos 1914 ?ngiliz sava? gemileri filosu Çanakkale'yi d??ar?dan kontrol alt?na ald?.

26 Ekim 1914 Yavuz ve Midilli z?rhl?lar? ile Osmanl? donanmas? Alman Amiral SOUCHON komutas?nda Karadeniz'deki Rus limanlar?n? bombalad? ve Osmanl? Rusya'ya kar?? fiilen harbe girmi? oldu.

            3 Kas?m 1914 ?ngiliz ve Frans?z gemileri Çanakkale bo?az? giri?indeki Seddülbahir ve

Kumkale tabyalar?n? topa tutmas?yla Osmanl? ?mparatorlu?una kar?? fiilen harbe ba?lad?. Ticaret ve

sava? gemileri bir daha Çanakkale Bo?az?ndan geçemedi.

            Aral?k 1914 'te Mustafa Kemal Atatürk Ba?komutan Vekili Enver Pa?a'ya daha önce yapt??? ba?vuruyu, bu kez sitemli olarak yenileyerek cephede fiili vazife istedi.

Ba?vuru metni a?a??dad?r.

            " Vatan?n müdafaas?na ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkada?lar?m Muharebe Cephelerinde ate? hatt?nda bulunurken ben Sofya'da Ate?emiliterlik yapamam. E?er birinci s?n?f subay olmak liyakat?ndan mahrumsam, kanaatiniz bu ise lutfen aç?k söyleyiniz."

            Bu sitemli ba?vuru üzerine Üçüncü Kolordu'ya ba?l? 19. Tümen Komutanl???'na 20 Ocak 1915 tarihinde atan?r. 25 Ocak 1915 tarihinde ?stanbul'a gelip Enver Pa?a'y? ziyaret eder. Bat? savunmas? için dü?ünülen 19. Tümen henüz kurulmam??t?r. 2 ?ubat 1915 'te Tekirda?'a gelir, gece ve gündüz demeden Çanakkale'de O Muhte?em Destan? yazan Tümenini kurar. 19 ?ubat 1915 'te Çanakkale Bo?az?'n? geçerek ?stanbul'a girmeyi dü?ünen ?ngiliz ve Frans?z donanmas?n?n Çanakkale'nin d?? tabyalar?n? topa tutmas?yla Mustafa Kemal  19.ncu Tümenini o günkü ad? MAYDOS olan,  bu günkü ad? ECEABAT 'a al?r ve ATATÜRK 19.ncu Tümen Komutan? ve MAYDOS BÖLGE KOMUTANI olarak sava? hatt?na girer.

            Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Sava??na, kendilerini hatip ilan etmi? baz? ki?ilerin dedi?i gibi  Telsiz ( Muhabere ) Subay? olarak de?il 19.ncu Tümen ve Maydos Bölge Komutan? olarak girmi? ve dünyan?n 100'ü a?k?n ülkesinin Silahl? Kuvvetlerinde okutulan ve anlat?lan K?y? Savunma Stratejisi dersinin konusunu ve Çanakkale Sava??n?n O Muhte?em Destan?n? yaratm??t?r.

            Bir belge daha...

            Padi?ah Vahdettin ile Mustafa Kemal Atatürk 15 Aral?k 1917 ila 14 Ocak 1918 tarihleri aras?nda 20 gün süren Almanya yolculu?unu birlikte yapm??lard?r.

8/4/2008
Bu yazı 834 defa okundu.

Diğer Yazıları