YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

SON ON YILLIK YALANLARA BELGELERLE CEVAPLAR

Çanakkale sava??nda vatan? kurtaran asker olma s?fat?n?n yan?nda, memleket meselelerindeki dü?üncelerini hiç bir engel tan?madan ortaya koymas? Alman Genelkurmay Karargah?nda Ünlü Mare?al Hindenburg ve Kurmay Ba?kan? General Ludendorff’a sordu?u sualler ve tenkidleri ile Alman ?mparatoru II.nci Wilhelm’in takdirlerini kazanm?? ve Alman ?mparatoru II.nci Wilhelm ?u sözleri söylemi?tir.

“ Genç Kumandan... Sizin Çanakkkale Destan?n? nas?l yazd???n?z? ?imdi daha iyi anl?yorum”

            Mustafa Kemal'i bütün dünya tan?d? , ö?rendi ve anlad?. Sizler de tan?yacak, ö?renecek ve anlayacaks?n?z.

A?a??daki sat?rlar? çok daha dikkatli okuyunuz ve dü?ününüz.

 

Çanakkale Sava??n?n öncesi  Emperyalizmin siyasi oyunlar? ve sonuçlar?na bir bakal?m

1- Anadolu'yu K?r?mve Orta Asya Türk belde ve Cumhuriyetlerinin ak?beti bekliyordu.

2- Rusya ?stanbul ve bo?azlar? alarak Akdeniz'e ula?mak istiyordu.

3- Ege sahillerine Yunanistan yerle?ecekti.. ( 1854 y?l?nda Rum Patrikhanesinda haz?rlanan planlar       gerçekle?tirecekti.)

4- Do?u Karadenizde Potnus Rum Devleti kurulacakt?

5- Bat?dan Amasya ilimizide içine alan Do?u ve Güneydo?u Anadolunun tamam?nda Büyük Ermenistan kurulacakt?. ( 1911 y?l?nda Osmanl? ?mparatorlu?u D??i?leri Bakan? olan Ermeni Kapriyel Norodungyan Büyük Ermenistan haritas?n? haz?rlay?p ?ngilizlere sunmu?tu.)

6- Anadolu'da Konya'y? da içine alan topraklar ?talyanlara kal?yordu.

7- Adana'dan Antep'e kadar uzanan düz çizgi ile topraklar?m?z ?ngiliz ve Frans?zlar aras?nda

bölü?ülüyordu.

8- Emperyalist güçlerin sömürgesi halindeki ?slam Alemi için kurtulu?, haysiyet ve hürriyet ümitleri tamamen yok oluyordu.

9- Dünyan?n be? k?tas?nda ki mazlum ve di?er milletller için kurtulu? ümidi tamamen yok oluyordu.

K?saca Müstakil Türk Devleti devri kapan?yordu.

            Çanakkale Zaferi, bu Emperyalist planlar? tamamen ve temelinden y?kt?. K?sa süreli de olsa

Orta Asya ve Kafkaslar'da Türk Cumhuriyetleri kuruldu. Milli Mücadele sonunda kazan?lan zaferle

Cumhuryetimiz kuruldu ve yukar?da ki Emperyalistlerin uzun y?llard?r provas?n? yaparak haz?rlad??? “TÜRK’süz DÜNYA” oyunu, seyircisiz sahnelenen tiyatro perdelerini açamad?. Ancak, oyuncular de?i?sede oyunun provalar? aynen sürdürülmektedir. Çok uyan?k olmak zorunday?z ve TÜRK’süz DÜNYA oyununun sahnelenmesini dünya durdukça engellemeliyiz.

            Gelelim kelime oyunlar? ile halk? kand?ranlarave di?erlerine;

            Büyük Türk Milleti'ni Arapla?t?rma, (Araba benzetme) URUBE' le?tirmeye çal??an Ümmet toplumu anlay???n? benimsemi? konu?ma yetene?i iyi, Din üzerinden para, seks ve  iyi bir ya?am sa?lama anlay??? olan din tüccarlar?n?n hedefleri 79 y?ll?k Laik Cumhuriyetimiz  ve Cumhuriyetimizin koruyucusu Türk Silahl? Kuvvetlerimiz  ve e?siz Komutanlar?m?z.

            ?lk hedefleri Cumhuriyet rejimi olan bu ki?iler Türkiye Cumhuriyet'i insanlar?na dini bask? yapt???n? söylüyorlar. Laik olan müslüman olamazm??. Laisizm anlam olarak “ din ve devlet i?lerinin birbirinden ayr?lmas?d?r.” Do?ru olanda budur. din sadece bir vicdan ve iman varl??? de?ilmidir. Okunan dualar, istenen yard?mlar, yakar??lar sadece Allah'a kulluk etmek de?ilmidir.

      Hristiyanl?k dininde s?n?flar vard?r. Bunlardan biriside Ruhban s?n?f?d?r. LA?KL?K; bu ruhban s?n?f?n?n dünya i?lerine kar??arak kurdu?u bask?ya kar?? dini dünya i?lerinden ay?rma hareketi olarak ortaya konmu?tur. ?slamiye'te ise Ruhban s?n?f? yoktur.

            "La Ruhbaniyet-i fil islam=?slamda ruhban s?n?f? yoktur." ??te Atatürk'ün benimsedi?i Laiklik asl?nda mevcut olan D?N KURALINI  yüce yaradan?n buyru?unu yerine getirmektir..

 

Büyük Önderimiz MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ‘ ün dinimize bak???n? bir görelim.

 

* “ Din lüzumlu bir müessesedir, Dinsiz Milletlerin devam?na imkan yoktur.Yaln?z, ?uras? var ki din, Allah ile Kul aras?ndaki ba?l?l?kt?r.”                ( Atatürk’ün Hususiyetleri. K?l?ç Ali. Sayfa 116 )

* “ Din vard?r ve laz?md?r. Temeli sa?lam bir dinimiz var. Malzemesi iyi fakat binas? uzun as?rlard?r ihmale u?ram??.” ( Yak?nlar?ndan Hat?ralar. Sayfa 112. Asaf ?lbay )

* “ Türk Milleti daha dindar olmal?d?r.Yani bütün sadeli?i ile dindar olmal?d?r demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nas?l inan?yorsam öyle inan?yorum.” ( 1923, Söylev ve Demeçleri. Cilt III sayfa 70 )

* “ Bir ?ey ak?l ve mant??a, Milletin menfaatine, ?slam?n menfaatine uygunsa kimseye bir ?ey sormay?n?z. O ?ey  D?N?’ dir. E?er bizim dinimiz ak?l ve mant???n birle?ti?i bir din olmasayd? kusursuz olmazd?, son din olmazd?.” (1923, Söylev ve Demeçleri. Cilt II sayfa 127 )

* “ Milletimiz D?N ve D?L gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiç bir kuvvet milletimizin kalb ve vicdan?ndan çekip alamamam??t?r ve alamaz. ( 1923, Söylev ve Demeçleri.

Cilt II sayfa 65 )

            Daha pek çok söylev ve belgeler var. Elinizi vicdan?n?za koyunuz ve iyi bir inanan, iyi ve güzel ahlakl? müslüman dü?ününüz... Kim yukar?daki aç?k seçik cümlelerin ayd?nl??? içinde Mustafa Kemal Atatürk kadar ?slam dinini öz yap?s? içinde anlatabilmi?tir.

Yine, 15 May?s 1915 ‘te ?slam? ayaklar alt?na alan, camileri kapatan, ezan? mukaddesi susturan  (Hristiyanl??a kar?? Do?udan gelen ?slam, art?k tehdit olmaktan ç?km??t?r.) diyen Yunan’? güzel Yurdumuzdan söküp atan, ?slam?n onurunu kurtaran  Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkada?lar? de?il mi?

            LA?KL?K,  Atatürk’ün Büyük Türk Milletine oldu?u kadar, ?slam dinine de en büyük ve en hay?rl? hizmetidir.

            LA?KL?K, Türk Milletini ümmetle?me tehlikesinden kurtaran, URUBE ( Arapç?l?k, Arapla?ma, Arap milliyetçili?i ) felaketinin d???nda tutabilecek tek kurtulu? yoludur.

            Atam?zla ve Laik Cumhuriyetimizle u?ra?may? b?rak?n art?k. Milli bayramlar?m?zda, özel günlerde yap?lan törenlerde Atam?z?n huzuruna çelenk koymaya ve sayg? duru?unda bulunmaya içiniz s?zlayarak de?il, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kurtar?c?y?, bir dahiyi Ulusumuza gönderdi?i için Allaha ?ükrederek gidiniz.

9/4/2008
Bu yazı 818 defa okundu.

Diğer Yazıları