YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

TERÖR ÖR­GÜT­LERİ GENÇLİĞİ NASIL KA­ZA­NI­YOR?

Ül­ke­miz­de fa­ali­yet yü­rü­ten terör ör­güt­le­ri, mi­li­tan­la­rı­nı bir takım psi­ko­lo­jik sü­reç­ler­den ge­çir­dik­ten sonra si­lah­lı fa­ali­yet­le­re sok­mak­ta­dır­lar.
Bu psi­ko­lo­jik sü­reç­le­ri kı­sa­ca açık­la­ya­cak olur­sak;

1. Grup Di­na­mi­ği
Terör ör­güt­le­ri­nin ele­man ka­zan­ma­da kul­lan­dı­ğı ilk psi­ko­lo­jik süreç, grup di­na­mi­ği­dir.
Bir terör ha­re­ke­ti­nin ba­şa­rı­lı ola­bil­me­si için daha ilk an­lar­dan iti­ba­ren ka­pa­lı bir teş­ki­lat kur­ma­sı ve bütün ta­raf­tar­la­rı­nı bu örgüt içe­ri­sin­de eri­te­rek ör­gü­tün ay­rıl­maz bir par­ça­sı ha­li­ne ge­ti­re­bi­lecek bir güce sahip ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Bun­dan do­la­yı grup ve grup di­na­mi­ği sü­re­ci hak­kın­da kı­sa­ca bilgi ver­mek­te fayda var­dır.
Gün­lük ko­nuş­ma­da kul­la­nı­lan “grup” söz­cü­ğü en genel an­lam­da çoğul ol­ma­yı ifade eder. Sos­yo­lo­ji­de ve Sos­yal Psi­ko­lo­ji­de ise grup kav­ra­mı çe­şit­li şe­kil­ler­de ta­nım­lan­mış­tır. Bu ta­nım­la­ra göre, bir ka­la­ba­lı­ğın grup ola­bil­me­si için ortak amaç­lar, ortak norm­lar, ken­di­le­ri­ni bir gurup ola­rak his­set­me­le­ri gibi ko­şul­lar öne sü­rül­müş­tür. Grup­lar şüp­he­siz bu özel­lik­le­ri gös­ter­mek­le be­ra­ber, bir top­lu­lu­ğun grup ola­bil­me­si için bir “et­ki­le­şim”in ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Buna göre grup, “et­ki­le­şim ha­lin­de olan bir­den fazla insan” de­mek­tir.
Grup di­na­mi­ği ise, bir grup için­de olu­şan se­bep-so­nuç iliş­ki­le­ri ile grup­la­rın oluş­ma­sı ve iş­le­yi­şi­ni ifade et­mek­te­dir.
Grup­lar, in­san­la­rın ras­ge­le bir araya gel­dik­le­ri top­lu­luk­lar de­ğil­dir. On­la­rı bir arada tutan de­ğer­ler sis­te­mi var­dır.
Her insan is­te­di­ği gruba gi­re­mez. Çünkü gru­bun ya­zı­lı ol­ma­yan ya­sa­la­rı var­dır.
Her gu­ru­bun bir iş­le­yi­şi, ka­lıp­laş­mış de­ğer­le­ri, amaç­la­rı ve iliş­ki dü­ze­ni var­dır.
Her grup­ta bir da­ya­nış­ma, bir­lik, iş bö­lü­mü ve üye­ler­den ayrı bek­len­ti­ler var­dır.
Her gru­bun ortak bir aklı, tavrı, tutum ve dav­ra­nış şekli var­dır.
Li­se­ler­de, üni­ver­si­te­ler­de, iş­çi­ler ve kamu ça­lı­şan­la­rı içe­ri­sin­de, ma­hal­li alan­da örgüt so­rum­lu­la­rı ör­gü­te ka­zan­ma­yı plan­la­dık­la­rı ki­şi­le­rin;
Aile ya­pı­sı,
Za­af­la­rı,
İrti­bat­ta ol­du­ğu ar­ka­daş­la­rı,
Eko­no­mik dü­ze­yi gibi yön­le­ri hak­kın­da is­tih­ba­rat ya­par­lar.
Ör­gü­te ka­za­nıl­ma­sı plan­la­nan kişi hak­kın­da ge­rek­li bil­gi­ler top­lan­dık­tan sonra insan psi­ko­lo­ji­si­ni iyi bilen örgüt mi­li­tan­la­rı bu bil­gi­le­rin ışı­ğın­da ha­re­ke­te ge­çer­ler.
Bazen ge­rek­li di­ya­lo­gun sağ­lan­ma­sı için bir çay, si­ne­ma, ti­yat­ro ve kon­ser da­ve­ti, eko­no­mik sı­kın­tı­da olan öğ­ren­ci­le­re burs ve ka­la­cak yer te­mi­ni ye­ter­li­dir.
He­pi­miz bi­li­riz ki, her in­sa­nın ha­yat­ta kar­şı­lık­sız bir sevgi, ilgi ve sa­mi­mi­ye­te ih­ti­ya­cı var­dır. Örgüt mi­li­tan­la­rı bu işi ide­olo­jik amaç­lar uğ­ru­na yap­tık­la­rın­dan ka­zan­ma­yı plan­la­dık­la­rı ki­şi­ye kar­şı­lık­sız ar­ka­daş­lık ve dost­lu­ğu uzun va­de­de be­de­li­ni almak üzere sun­mak­ta­dır­lar. Do­la­yı­sıy­la bu dav­ra­nış­la­rı mu­ha­tap­la­rı­nın kalp­le­ri­ni ka­zan­ma­la­rı­na ve­si­le ol­mak­ta­dır.
Ör­gü­te ka­za­nıl­ma­sı plan­la­nan genç, ku­ru­lan bu sıcak di­ya­log­dan sonra ken­di­ni ol­du­ğu gibi kabul eden, ken­di­ne değer ve­re­rek adam ye­ri­ne koyan se­nar­yo­su, sah­ne­si ve oyun­cu­la­rı ön­ce­den plan­lan­mış bir gru­bun içe­ri­si­ne çe­ki­lir.
Ör­güt­le­re bu psi­ko­lo­jik sü­re­cin iş­le­me­si ile bir­lik­te adım adım giriş yapan bir kişi ne­re­ye doğru sü­rük­len­di­ği­nin far­kın­da bile de­ğil­dir. Ta ki, eline bir silah alıp si­lah­lı ey­le­me baş­la­ya­ca­ğı güne kadar...
Gö­rül­dü­ğü üzere, ör­güt­len­me ve mi­li­tan ka­zan­ma­da terör ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan plan­lı ve de­vam­lı ak­si­yon­lar şek­lin­de uy­gu­la­nan psi­ko­lo­jik ha­re­kat fa­ali­yet­le­ri, in­sa­nın zih­ni­ni, kal­bi­ni ve ru­hu­nu hedef al­mak­ta­dır. Plan­la­yı­cı­sı, uy­gu­la­yı­cı­sı ve he­de­fi insan olan bu fa­ali­yet türü ol­duk­ça kar­ma­şık bir şe­kil­de ce­re­yan eder. Öyle ki, çoğu zaman hedef ha­li­ne gelen bi­rey­ler kendi dü­şün­ce, duygu ve dav­ra­nış­la­rın­da mey­da­na gelen de­ği­şik­lik­le­rin far­kı­na bile va­ra­ma­mak­ta­dır­lar.
Devamı Yarın...

21/03/2017

21.03.2017
Bu yazı 471 defa okundu.

Diğer Yazıları