YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

TERÖR ÖRGÜTLER? GENÇL??? NASIL KAZANIYOR

Örgüte kazan?lmas? planlanan ki?i hakk?nda gerekli bilgiler topland?ktan sonra insan psikolojisini iyi bilen örgüt militanlar? bu bilgilerin ?????nda harekete geçerler.

Bazen gerekli diyalogun sa?lanmas? için bir çay, sinema, tiyatro ve konser daveti, ekonomik s?k?nt?da olan ö?rencilere burs ve kalacak yer temini yeterlidir.

Hepimiz biliriz ki, her insan?n hayatta kar??l?ks?z bir sevgi, ilgi ve samimiyete ihtiyac? vard?r. Örgüt militanlar? bu i?i ideolojik amaçlar u?runa  yapt?klar?ndan  kazanmay? planlad?klar? ki?iye kar??l?ks?z arkada?l?k ve dostlu?u uzun vadede bedelini almak üzere sunmaktad?rlar. Dolay?s?yla bu davran??lar? muhataplar?n?n kalplerini kazanmalar?na vesile olmaktad?r.

Örgüte kazan?lmas? planlanan genç, kurulan bu s?cak diyalogdan sonra kendini oldu?u gibi kabul eden, kendine de?er vererek adam yerine koyan senaryosu, sahnesi ve oyuncular? önceden planlanm?? bir grubun içerisine çekilir.

Örgütlere bu psikolojik sürecin i?lemesi ile birlikte ad?m ad?m giri? yapan bir ki?i nereye do?ru sürüklendi?inin fark?nda bile de?ildir. Ta ki, eline bir silah al?p silahl? eyleme ba?layaca?? güne kadar...

Görüldü?ü üzere, örgütlenme ve militan kazanmada terör örgütleri taraf?ndan planl? ve devaml? aksiyonlar ?eklinde uygulanan psikolojik harekat faaliyetleri, insan?n zihnini, kalbini ve ruhunu hedef almaktad?r. Planlay?c?s?, uygulay?c?s? ve hedefi insan olan bu faaliyet türü oldukça karma??k bir ?ekilde cereyan eder. Öyle ki, ço?u zaman hedef haline gelen bireyler kendi dü?ünce, duygu ve davran??lar?nda meydana gelen de?i?ikliklerin fark?na bile varamamaktad?rlar.

 

2. Tutum De?i?ikli?i

?nsan psikolojisinden istifadeyle grubun içine çekilen bireye gruptaki militanlarca örgüte ait kitap, gazete ve dergiler okutturulmaya ba?lan?r. Çünkü kitaplar, gazeteler ve dergiler beyin y?kaman?n ve ?artland?rman?n en etkili araçlar?d?r.

Ça??m?zda yayg?n olarak kullan?lan dergi, gazete, kitap gibi bas?l?; radyo, sinema, TV. gibi görüntülü ve sesli ileti?im araçlar?, insanlara aktard?klar? bilgi ve neden olduklar? davran?? de?i?ikli?iyle ortak amaçlar?n, beklentilerin, de?erlerin, inançlar?n, duygu ve dü?üncelerin olu?mas?nda önemli rol oynarlar.

Her yasad??? örgütün illegal ve legal nitelikli yay?nlar? vard?r. ?llegal yay?nlar tamamen yasad??? ve korsan olarak ç?kar?l?rlar. Bir de yasalar uygun olarak  ç?kar?lan   kitap, dergi ve  gazete  sat?c?lar?nda aleni olarak sat?labilen dergi ve kitaplar  vard?r ki  insanlar  içeri?indeki tehlikeyi sezemeden etkisinde kal?rlar.

Grupta örgüte kazand?r?lmak istenen bireyin tutum ve davran??lar?n?n de?i?imine kitap, gazete ve dergiyle ba?lanmas?n?n nedeni tutumlar?n olu?umundaki üç ö?edir. Bunlar dü?ünce, duygu ve davran??t?r.

Bilindi?i gibi tutum; “Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili dü?ünce, duygu ve davran??lar?n? düzenli bir biçimde olu?turan bir e?ilimdir.”

“Di?er bir ifadeyle tutum, davran??la anlat?lan ve içten gelen bir duygudur.” Tutumlara bu yüzden insan davran??lar?n?n görünmez dünyas? da diyebiliriz.

??te kitaplar, gazeteler ve dergilerle yap?lmak istenen, tutumlar?n olu?umunda birinci süreç olan dü?ünce boyutunun beslenmesidir. Bu boyut beslenirken grupta özellikle gruba yeni kat?lm?? bireyin okuduklar?n? hazmetmesi için sözde tart??malar ve münazaralar yap?l?r. Asl?nda bu münazara ve tart??malar genellikle güdümlü sorular ve bunlara verilen cevaplardan olu?ur. Bu arada bireye okuduklar?na dair görü?leri sorulur. Grup halinde örgütün planl? ve programl? olarak haz?rlad???  seminer ve toplant?lara gidilir. Bitirilen her yeni kitab?n ve derginin yerini ise ba?ka bir kitap ve dergi  al?r.

Bu arada,  bireyden sadece örgüte ait yay?nlar ile örgütün amaçlar?na uygun olarak ç?kar?lan kitap, gazete ve dergileri okumas? istenir ve do?rular?n sadece örgütün yay?nlar?nda yer ald??? empoze edilir. Bunun amac? bireye bir at gözlü?ü kazand?rabilmektir.

Dü?ünce boyutuyla birlikte ayn? zamanda duygu boyutu da beslenmeye ba?lan?r. Bunun için de örgüt taraf?ndan haz?rlanm?? sloganlar ve müzikler kullan?l?r. Bilindi?i üzere insan dü?ündü?ü gibi duygulanan bir varl?kt?r.

Yasad??? örgütlerin, kendilerince olu?turulan veya desteklenen müzik ve dinleti gruplar?,  kendilerine  has sloganlar? ve kal?pla?m?? söylemleri  vard?r.

Dü?ünce ve duygu boyutu her geçen günle birlikte beslenen bir bireye davran?? boyutu olan silahl? eylemlere haz?rl?k te?kil etmesi için, içine çekildi?i grupla beraber bildiri da??tma, afi? asma, mitinge kat?lma gibi faaliyetlerde görev verilir. Hatta, örgütü sahiplenmesi aç?s?ndan militan aday?na örgüt içerisinde küçük küçük sorumluluklar verilir. Grup sorumlulu?u, s?n?f sorumlulu?u gibi...

Grup psikolojisinin etkisiyle örgüte kazan?lmak istenen birey, yap?lan i?lerin yanl?? oldu?unu dü?ünse bile art?k itiraz edemez. Ba? tarafta grubun, ortak de?er yarg?lar?n?n, yaz?lmam?? yasalar?n?n, ortak tav?r, tutum ve davran??lar?n?n oldu?u belirtilmi?ti. ??te bu süreç tüm gücüyle bireyin üzerinde a??rl???n? hissettirmeye ba?lam??t?r.

Çünkü terör örgütleri, bir kimseyi sava?maya ve ölmeye haz?r hale getirebilmek için o kimsenin ki?ili?ini bedeninden ay?rmaktad?rlar. Di?er bir ifadeyle onun kendi gerçek ki?ili?ine sahip olmas?n? önlemektedirler.

26/3/2008
Bu yazı 892 defa okundu.

Diğer Yazıları