YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

TERÖR ÖRGÜTLER? GENÇL??? NASIL KAZANIYOR

Ve davran?? boyutu...

Dü?ünce ve duygu boyutu örgütün ya?am felsefesi do?rultusunda beslenmi? bir birey, art?k silahl? eylemlere kat?lmay? kendi ister hale gelmi? olur. Bu arzuyu fark eden örgüt ilk ba?larda yeni kazand??? militan?na görev vermeye pek istekli görünmez. Tabii ki, bu yeni kazand??? militan?na bir taktik davran??tan ba?ka bir ?ey de?ildir. Örgütün böylesi bir tutum sergilemesi yeni kazan?lan militan? davas?na daha da motive eder.

Ve silahl? eylemlere ba?lar...

Evet, davran??lar?m?z?n itici gücü dü?üncelerimizdir. Dü?üncelerimizin besin kayna?? ise kitaplar, gazeteler, dergiler vs. Bu yüzden kitaplar?n, dergilerin ve gazetelerin insan zihninde, kalbinde ve ruhunda b?rakt??? izleri silmeye yeryüzünde hiçbir çare, çözüm olamaz.

 

3. Alg?lama

Terör örgütleri, kazand??? militanlar?n?n beyinlerini ve ruhlar?n?, örgütün amaçlar?na ?artland?rma faaliyetlerini, bu kadarla da b?rakmamaktad?r. Ayr?ca, yeni kazand??? militanlar?n?n alg?lama dünyalar?na da nüfuz ederek, örgütün idealleri ve amaçlar?ndan ba?ka herhangi bir ?ey dü?ünmelerini  önlerler.

Sol örgütlerin örgüt içinde militanlar? için yay?nlad?klar? yay?nlarda, “devrimcinin ?ahsi hayat? olmaz” sözünden bunu çok iyi anl?yoruz.

Bu arada k?saca tan?mlayacak olursak alg?; “duyu organlar?ndan beynimize ula?an verilerin örgütlenmesi, yorumlanmas?, anlamland?r?lmas? sürecine verilen add?r. Duyu organlar?m?za ula?an veriler, alg?lama olmaks?z?n tek ba?lar?na fazlaca bir de?er ta??mazlar. Duyusal verilerin alg?lanmas?, yani anlamland?r?lmas? gereklidir. Bize ula?an duyumlara ne tür tepkilerde bulunaca??m?z? ancak alg?lama sonucunda kararla?t?rabiliriz.

Tan?mdan da anla??laca?? üzere, her ?ey nas?l alg?lad???m?zda ba?l?yor ve nas?l alg?lad???m?zda devam ediyor. Bu konu toplumsal hayatta ya?ayan insanlar için ne ise terör örgütlerinin bünyelerinde bulundurdu?u teröristler aç?s?ndan da ayn?d?r.

Daha önce de ifade etti?imiz gibi terör örgütleri, militanlar?n? önce ideolojik yönden dü?ünce boyutunda yeti?tirirler. Bunun nedeni de, “alg?lama”n?n olabilmesi için bir insan?n önce dü?ünmeyi ö?renmesi gerekmektedir. Bir insan, ancak dü?ünce sistemi geli?tikten sonra duyu organlar? arac?l???yla gelen uyar?c?lar? örgütleyip, anlamland?rabilir. Yani alg?layabilir.

Bir insan?n “Alg?lama Dünyas?”n? psikolojik süreçler vas?tas?yla eline geçiren terör örgütleri o insan? bir robot haline getirip istedikleri her ?eyi çok rahatl?kla yapt?rabilmektedirler.

Bir örgüt militan?n?n bu evrelerden geçtikten sonra kendi duyu organlar?yla alg?layabilmesi ve kendi beyniyle dü?ünebilmesine imkan yoktur. Çünkü beyin y?kama ve ?artland?rma süreci profesyonelce gerçekle?tirilmi?tir.

Yoksa bir militan?n kundaktaki bebekleri gözünü dahi k?rpmadan öldürebilmesi nas?l izah edilebilir?

 

4.Militan Kimli?i ve Ki?ili?i Kazand?rma

Terör örgütlerinin, bir gencin psikolojik yönden beynini y?kayarak ideolojileri çerçevesinde ?artland?rmalar?n?n en önemli nedeni “kesin inanç” adam? haline getirmektir. Nitekim, bir gencin örgüte gelene kadar ailesinden ve çevresinden ald??? kimlik ve ki?ilik silinerek yerine yeni bir kimlik ve ki?ilik kazand?r?lmaktad?r. Biz buna militan kimli?i ve ki?ili?i diyoruz. Bir terör örgütünün militanlar?n? bu süreçten geçirmesindeki amaç ise, i?letece?i cinayetlerin me?ruiyet dayana??n? o ki?inin iç dünyas?na yerle?tirebilmektir. Bundan sonra, bir militan i?ledi?i cinayetlerden dolay? vicdani herhangi bir s?k?nt? çekmemektedir.

 

SONUÇ

Ülkemizde faaliyet yürüten terör örgütleri ö?renci kesimi, i?çi kesimi, kamu kesimi ve vatanda?lar?m?z içinde kurduklar? sistemle kaybettikleri her militan?n?n yerini yeni bir militanla besleyerek ayakta kalmaya çal??maktad?rlar.

T?pta, bir insana hasta olmaman?n yol ve yöntemlerini ö?retmek amac?yla  kurulmu? koruyucu hekimlik vard?r.

Bu noktada, terörle mücadelede de bize dü?en görev, koruyucu hekimlikte oldu?u gibi gençli?imize sahip ç?karak terörizm hastal???na yakalanmaman?n yol ve yöntemlerini  ö?retmek olmal?d?r.

Ancak, gençli?i terör örgütlerinin tuzaklar?na kar?? korumak sadece güvenlik güçlerimizin vazifesi de?il, ana babalardan, ö?retmenlere, ilgili tüm kurumlar?n k?saca herkesin görevidir.

Muhte?em tarihi geçmi?i, tüm dünyay? k?skand?ran jeopolitik konumu, genç nüfus potansiyeli, zengin yer alt? ve yer üstü kaynaklar? ile bulundu?u co?rafyada güçlü bir ülke olan Türkiye’nin, 21. yüzy?la girerken devletler aras? platformda söz sahibi olabilmesi iyi e?itilmi?, idealleri olan gençli?e ba?l? oldu?u gözden uzak tutulmamal? ve herkes üzerine dü?eni yapmal?d?r.

27/3/2008
Bu yazı 931 defa okundu.

Diğer Yazıları