YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

TERÖR ÖRGÜTLER? GENÇL??? NASIL KAZANIYOR

 Ö?retmenlere  Dü?en Görevler  

Gençler için okul, ö?renim görülen,  arkada?l?klar  ve yeni ili?kiler kurulan toplumsal bir ortamd?r. Orta ö?renimden itibaren, gençlerle ö?retmenler aras?nda etkin bir ileti?im do?maktad?r. Gençlerin tutum ve davran??lar?, özgürlük giri?imleri ö?retmen-ö?renci ili?kisine de?i?ik bir boyut kazand?rmaktad?r. Bu dönemde, genç, kendisini ayr? bir varl?k olarak görmek ve göstermek çabas?ndad?r. O art?k kendi ba??na ki?ili?i olan biri olarak tan?nmak ister ve ailesinden dolay? de?il, kendi yetenekleriyle, ba?ar?s?yla ve ki?ilik özellikleriyle be?enilmek ve kabul görmeyi arzu eder. Bu bak?mdan okul ortam?, etkilendi?i ve ba?kalar?n? etkileyebildi?i bir toplumsal ortamd?r. Hayranl?k duydu?u bir ö?retmen bu geçi? döneminde ona dayanak olur. Anne ve babas?yla kopard??? ileti?imi okulda sürdürebilir. Kendine yeni özde?im örnekleri yarat?r. Ö?retmen de gence de?er veriyorsa genç mutludur, onun ki?ili?inden kendi benli?ine olumlu özellikler katmaya çal???r.

E?er, ö?retmen okulda a??r? disiplin ve bask? uyguluyorsa, gençlerin ergenlik döneminden kaynaklanan problemlerine yard?mc? olmak yerine, anlay??s?z davran?yorsa, bir genç ailesinden ve okulundan bulamad??? sevgi ve sayg? dolu ho?görülü ortam? ba?ka yerlerde aramaya te?ebbüs eder.

PKK terör örgütü içerisinde 3,5 y?l  silahl? eylem ve faaliyetlerde bulunduktan  sonra örgütün iç yüzünü tüm ç?plakl???yla görüp, güvenlik güçlerine teslim olan Sami Demirk?ran, gazeteci Arslan Tekin ile yapt??? röportajda, örgüte okulda ö?retmeninden yedi?i bir tokat nedeniyle kat?ld???n? söylemi?tir.

A?a??da yer alan bir ö?retmenin ö?rencileriyle kurmu? oldu?u olumlu ileti?im, olumsuz sonuçlar? bak?n nas?l engellemektedir.

"Ö?retmen bu lisede göreve yeni ba?lam??t?. Bir gün üçüncü ya da dördüncü defa girdi?i s?n?flardan birinde burnuna yo?un bir alkol kokusu geldi. S?n?f, ö?retmenin bu kokuyu alaca??n? dü?ündü?ünden tetikte bekliyordu. Gözlerini ö?rencilerin üzerinde dola?t?ran ö?retmen, arka s?ralara do?ru yürümeye ba?lad?. Duvar dibinde oturan bir ö?renci her hali ile “Koku benden geliyor” diyordu. Ö?retmen ö?rencinin ba??na dikildi. Delikanl?, olabileceklerin endi?esi içinde “?stersen bu konuya hiç girme” gibilerinden uyar?c? bir bak??la ö?retmene bakt?. Bütün s?n?f dönmü? kendilerini izliyordu. Ö?retmen samimi bir merak?n d???na ta?mamaya özen göstererek sordu:

-Bu kokuyu nereden kapt?n?

Bu esprili soru delikanl?y? rahatlatt?. Yine de tedirginli?i tam olarak geçmemi?ti. Bu, o anda pek mümkün de de?ildi. Fakat yine de kendisinde, bir elini yüzüne siper yap?p cevap verme cesaretini buldu.

-Ben, dedi. Geceleri, babam?n çal??t?rd??? bir meyhanede barmenlik yap?yorum... Bazen ben de içki içiyorum... Dün ak?am öyle oldu...

Sonra ö?retmenin tepkisini anlamak ve kar?? tepkiye haz?rlanmak için elini yüzünden çekip dik bak??larla ö?retmenine bakt?...

Ö?retmen hafif bir gülümsemenin e?lik etti?i bir kararl?l?k ve ciddiyet içindeydi. Konuyla bir ö?retmenin al???lm?? tavr? içinde ilgili olmad???n?, kendisi için bir büyük meselenin ortaya ç?kmad???n?, s?n?fa içkili geldi?i için kendisini azarlamak gibi bir niyetinin olmad???n? tek bir hareketle anlatt?. Elini delikanl?n?n omzuna koyup biraz s?kt?. Bunda “çal??mana memnun oldum” gibilerden bir mesaj da yok de?ildi. Bütün bunlar olup biterken senaryo da çoktan haz?rd?. ?öyle dedi ö?retmen:

“-Geçenlerde ünlü bir barmenle yap?lm?? bir röportaj okudum. Adam ben ömrümde a?z?ma içki koymad?m diyordu. Bunun ne kadar zararl? bir ?ey oldu?unu y?llard?r izliyorum. Bu ifadeler çok ilgimi çekti. Mü?terilerle beraber içki içen çok barmen vard?r. Fakat içki içmeyen bir barmene ilk defa rastlad?m.

Bu adam bana çok güçlü bir ki?ili?in sahibi gibi geldi. Ben ayn? iradeyi sende de görüyorum. Sende de ayn? güçlü karakter var. ?çki içmeyen bir barmen olabilirsin...”

Ö?retmen itiraz?na barmenlikten ba?lasayd? büyük ihtimalle de?i?en bir ?ey olmayacakt?. Çocuk öncelikle bu yönde bir itiraz bekledi?inden kar?? itiraz için haz?rl???n? yapm??t? bile. ??e “içki içmeyen barmen” imaj?n?n yüceltilmesiyle ba?lanmas? delikanl? üzerinde beklenen etkiyi yapt?. Kafas?ndaki “madem barmenim benim içki içmem normal” kabulü bir anda y?k?ld?. Daha önemlisi ona “içki içmeyen barmen” tiplemesi daha cazip geldi. Zaten istenen buydu. Delikanl? dü?üncesini bir anda de?i?tirerek “irade ve karakter” sahibi birisi s?fat?yla içki içmeyen bir barmen olmaya karar verdi. Üstelik art?k daha çok ilgi görecekti. Di?er barmenlerden farkl? oldu?unu dü?ünmek ona heyecan vermi?ti.

31/3/2008
Bu yazı 878 defa okundu.

Diğer Yazıları