YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

TERÖR ÖRGÜTLER? GENÇL??? NASIL KAZANIYOR.

Ergenlik dönemi ile gençli?e ilk ad?m?n? atan bir bireyin fizyonomisindeki bu orant?s?z ve karma??k görüntü psikolojisinde de görülmektedir.

Gençlerin a??r? al?ngan davranmalar?, ba?kalar?na ac?mas?zca ele?tirilerde bulunduklar? halde, hiç ele?tiriye gelememeleri, co?kulu ve hayalci olmalar?, otoriteden devlete varana kadar her ?eyi ele?tirme e?ilimi ta??malar? vs. buna en iyi örneklerdir.

Asl?nda gençler bu davran??lar?yla ana babadan otorite figürünü temsil eden ö?retmen ve devlete kadar herkese bir mesaj vermektedirler. Nedir bu mesaj? Shakesper, “Dünya bir sahne, insanlarda bu sahnede birer oyunculard?r” demi?tir. ??te gençler, anne babaya ve otorite figürünü temsil edenlere, dünya bir sahne ise ve bu sahnede bana dü?en bir rol var ise ?ayet, benim bu rolümü en iyi ?ekilde oynayabilmem için kendime ait bir benlik, kendime ait bir kimlik ve ki?ili?imin olmas? gerekir diyorlar. Anne babalar da; hay?r, siz bizim istedi?imiz tarzda kimli?e, ki?ili?e ve benli?e sahip bir çocuk olacaks?n?z diyorlar. Bu noktada anne babalarla gençler aras?nda ileti?im kopukluklar?na neden olabilecek çat??malar ç?k?yor.

Yap?lan ara?t?rmalarda gençlerin anne babalardan en büyük ?ikayeti adam yerine, yeti?kin yerine konmamak, anlay??s?zl?k, güvensizlik ve sürekli çocuk yerine konmak oldu?u görülmü?tür.

Bu nedenle; bir genç, aile ortam?nda adam yerine konmad???, yeti?kin yerine konmad??? için kendine de?er veren, adam yerine, yeti?kin yerine koyan ortamlar? aramaya ba?l?yor. Satanist gruplar ve terör örgütleri de maalesef tam bu kav?akta gençlerimizin kar??s?na ç?k?yor ve onu kazanana kadar ileride bedelini fazlas?yla almak üzere sözde sevgiyi, sayg?y? ve de?eri gençlerimizin arzulad??? bir ?ekilde veriyorlar.

Bu a?amada y?k?c?, bölücü, irticai ve zararl? örgütler, bir gencin zihnini, kalbini ve ruhunu avuçlar?n? içerisine ald??? zaman o genç örgüt d???na ç?kmak istese de, ç?kmas? mümkün de?ildir.

 Asl?nda gençlerin büyüklerden bekledi?i s?n?rs?z bir özgürlük ve tek ba??na buyruk olmak de?ildir.

Onlar;

·Toplumda kendilerine yer edinmek,

·Kendilerini ispat etmek için ba??ms?z olmak,

·Güvenilmek ve adam yerine konmak isterler.

 Onlar?n sab?rs?zl??? gençlik ça??n?n belirsizli?inden bir an önce kurtulma çabas?ndan kaynaklanmaktad?r.

Anne ve babalara tavsiyemiz, gençlik ça??ndaki çocuklar?n?z? gereksiz yere yarg?lamadan, ele?tirmeden adam yerine, yeti?kin yerine koymalar? ve onlara bu kritik dönemde herkesten daha çok yard?mc? olmalar?d?r.

Terör örgütlerine ve a??r? ak?mlara kat?lan, uyu?turucu kullanan gençleri yak?ndan analiz etti?imizde, genelde ailevi problemlerinin oldu?unu, en az?ndan ailelerinin kendilerine kar?? çok ilgisiz oldu?unu görmekteyiz.

Van ?li Çatak ?lçesi, S?rmal? Köyü Dokuzdam Mezras?’nda 13 Eylül 1997 tarihinde, güvenlik güçleriyle girdi?i  silahl?  çat??mada, ölü olarak  ele geçirilen “Agit” kod isimli PKK terör örgütü mensubunun üzerinden ç?kan ?iir, anne ve babalara önemli mesajlar vermektedir.  

 

Pi?man etme aman do?du?um güne,

Mutlu olmak hakk?m olsa bile

Bir zalim dü?ürdü beni bu hale

Pi?man?m anam, inan b?rakm?yorlar.

 

?ster miydim so?uklarda, da?da yatmay?

Analar?n yüre?ine ate? yakmay?

Veren kahrolsun elime silah?

Pi?man?m anam, inan b?rakm?yorlar.

 

Bir zalim, ba??ndan vururum diyor

Dönenin sonu ölümdür diyor

Ne kadar pi?man olursan ol diyor

Pi?man?m anam, inan b?rakm?yorlar.

 

Dost sand?klar?m pusuda yat?yor

Kaçmaya kalksam namluyu dikiyor

Her gece bir  zalim nöbet tutuyor

Pi?man?m anam, inan b?rakm?yorlar.

 

Her gün biraz daha azal?yorlar

Ço?u pi?man olmu?, diyemiyorlar

Ölüm so?uktur anam kaçam?yorlar

Pi?man?m anam, inan b?rakm?yorlar.  

   

29/3/2008
Bu yazı 1198 defa okundu.

Diğer Yazıları