YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

TÜRK?YE-SUR?YE B?RL??? MÜMKÜN MÜ?

Güzel Ayd?n?m?z?n, güzel insanlar?.

   Kanl? Co?rafya Ortado?u, Hepimizin kanayan yaras?, a?layan yüre?idir. Kanl? co?rafyan?n bir taraf?nda Amerika’n?n ac?mas?z i?gali, bir taraf?nda ?srail’in ac?mas?zl???, içeride ise Amerikan?n ve di?er sömürgeci ülkelerin destekledi?i, eli kanl? PKK----EL-KA?DE--- H?ZBULLAH—??? ÖRGÜTLER gibi terör örgütlerinin ac?mas?zl???, kan cenderesinde bir as?rd?r ö?ütülen insanlar.

    Bulunduklar? co?rafyan?n Petrol Co?rafyas? olmas?, bu co?rafya insanlar?n?n bedelini en a??r biçimde ödemelerini gerektirirmi?çesine her yandan ku?at?lm?? durumdalar.

Bir taraftan içerideki hainler, di?er taraftan d??ar?daki hainler bu co?rafyay? sömürmekte ve en kolay sömürü yolu olan kan ak?tmay?, kanl? tiyatro oyunlar?n? sahnelemekteler.

      Bir de buna bu co?rafya insanlar?n?n tamam?na yak?n?n?n Müslüman olmas?n? eklersek. Bu co?rafyay?,  Petrol Co?rafyas? ya da Müslüman co?rafyas?, di?er ad?yla da KANLI CO?RAFYA olarak adland?rabiliriz. .  

VATANLARI U?RUNA ÖLMEY? GÖZE ALMAYAN M?LLETLER EBED? TUTSAK YA?AMAK ZORUNDADIRLAR.”   

     Ortado?u Bölgesini KANLI CO?RAFYA yapan d?? güçler ve d?? güçlerin o ülkelerin içerisindeki i?birlikçileri ve vatan hainleridir.

A?a??daki yaz?y? i?te bu kanl? co?rafyay? anlatan bir yaz? oldu?u için kö?eme ta??d?m.

 

     *************

 

    Düne kadar ayn? ülkenin vatanda?lar? oldu?umuz insanlarla aram?za çizilmi? bulunan ve günümüzde Büyük Ortado?u Projesi ile daha da derinle?tirilerek kal?c? hale getirilmek istenen s?n?rlar tarihin ve ilmin hakikatinden yoksundur. “Irak”, “Suriye” ve “Anadolu” kavramlar? yaln?zca birer co?rafi adland?rmad?r. Gerçekte, hepimiz bir kilimin desenleri gibi ayn? medeniyetin fertleriyiz. Her geçen gün önü al?namayan bir hastal??a dönü?erek toplumsal bünyemizi sarsan “birle?tiren din yerine ay?ran vatan” fikri bize de?il, sömürgeci ?ngilizlere ait olup; vaktiyle ?ark milletlerini daha kolay idare edebilmek maksad? ile beyinlere empoze edilmi?, dayat?lm??t?r. (?kbal, 1999; 186).

 

ORTADO?U’DA YEN? B?R OLU?UMUN ZEM?N?:

TÜRK?YE-SUR?YE B?RL??? -I-

“Tek gerçek tek hüviyetiz, ayn? mastardan türemi? isimleriz.

Mutlak olarak mevhum ?eyleriz, aynadaki akisleriz.”

Ahmet Ceziri

     Küresel kapitalist politikalar?n h?z kazanarak birer bask? ve dayatma unsuruna dönü?tü?ü günümüzde genelde dünyaya, özelde ise Ortado?u’ya bak?ld???nda; mevcut tablonun üç be? zengin ulus d???nda kalan di?er toplumlar?n tümü için hiç de iç aç?c? olmad??? görülür. Ba?ta Osmanl? co?rafyas? olmak üzere yeryüzünün birçok bölgesi kan revan içinde. Adeta cehennemi bir devrin e?i?inde oldu?unuzu san?rs?n?z. Dünya, geçti?imiz yüzy?lda so?uk sava? politikalar? mülahazas? ile emperyalist ideolojiler ekseninde “Do?u” ve “Bat?” diye ikiye bölünmü?tü. Bugün de üçüncü dünyal?lar olarak yeni bir macera ile kar?? kar??yay?z. Yeni bir emperyalist dalgan?n (Yeni Dünya Düzeni, Büyük Ortado?u Projesi, vs.) selameti için hepimiz küresel oligar?inin baronlar? nazar?nda birer parya muamelesi görmekteyiz ve paryalar?n post modern kapitalist düzen içinde temsil haklar? da bulunmamaktad?r. Hz. Ali’nin on be? as?r önceden ifade etti?i gibi, ?u anda “Horluk denizinin en derin noktas?nda bulunuyoruz. Darac?k bir halkaya k?st?r?lm?? halde, ölüm alan?nda ve bela u?ra?? üzerindeyiz” (Nehc’ül-Belâga; 125).

?çinde bulundu?umuz kaotik ortam?n biricik kayna?? emperyalist dünyan?n bitmeyen emelleri olsa bile, bunda bizim de katk?m?z?n oldu?u muhakkak. Sözgelimi, ayr? bir medeniyetin insanlar? oldu?umuz ve bu medeniyeti ya?atma yükümlülü?ümüze dair ?imdiye kadar sadra ?ifa en ufak bir tav?r sergilemi? de?iliz. ?ki yüz y?ldan beri kaçarak uzakla?t???m?z ?eyin, as?l bizi kurtaracak ?ey oldu?unu bir türlü ak?l edemedik. Göklerin derinli?inden dünyam?za do?ru süzülebilecek ak kanatl? kurtar?c?lar beklemekten ba?ka yapt???m?z bir ?ey yok. Mevcut paranoyak halimiz ve bakarkörlü?ümüzün fark?na varmadan, ya?ant?m?z? yine ayn? bükülgen halde sürdürmeye inat eder ve kendimize gelemezsek mahvolur gideriz.

Meseleye Ülkemiz özelinde de?inecek olursak; Türkiye, Bat? dünyas?n?n isteklerine hay?r demedi?i/diyemedi?i müddetçe Suriye, Irak ve Asya’daki Müslüman Türk Cumhuriyetleri gibi kendine en yak?n ülkeleri bile parantezde tutmak zorunda kalacakt?r. Hâlbuki tümüyle akraba toplumlardan mürekkep bu co?rafyan?n hissiyat?n? hesaba katmayan bir Türkiye’nin manevra kabiliyeti s?f?rlanm?? olacakt?r. Çünkü “ulus devlet” dü?üncesi ve so?uk sava? döneminin aksine, günümüzde etnik-milliyetçi eksenli tezler tümüyle anlams?zla?m??t?r. Bu bak?mdan, Ortado?u’da gelece?e dair atabilece?imiz her ad?m, bütün bölge insan?n?n hissiyat?na tercüman olmak zorundad?r. Bunu, “Kom?un rahatsa sen de rahats?n, kom?un kötüyse sen daha kötüsün” (Tav?ano?lu, 2000) anlam?ndaki Arap atasözü yeterince ifade etmektedir.

     ?pek böce?i misali etraf?m?z? örerek kendi kozam?zda ya?amam?z mümkün olmayaca??na göre, dünyan?n yeni jeopolitik dengelerini hesaba katarak etraf?m?zdaki toplumlarla el ele verip yeni bir medeniyet tasavvuru üzerinde anla?mam?z gerekir. Bunun için Türk, Kürt, Arap, Acem fark? gözetmeksizin hepimiz küresel oligar?inin bir parças? olmak kabilinden beyhude aray??lar? b?rak?p, millet menfaatlerine odaklanmak zorunday?z. Zira, bölgemizdeki bütün toplumlar bir uygarl?k seçimi ile kar?? kar??yad?r. Bize dü?en, farkl? ?rklar? ortak referanslar paydas?nda bulu?turarak tümünü tek millet olarak ihata edebilecek bir vahdaniyet galaksisi olu?turmak ve bu galaksinin mihverinde yer almakt?r. Ku?kusuz bu topraklar?n üzerinde kendi medeniyet kaynaklar?na yabanc?la?madan “insan” kalabilmenin yegâne yolu, ait oldu?umuz inanç ve kültür kodlar? ekseninde etraf?m?zdaki toplumlarla kayna?arak ho?görü ve “çoklukta birlik” prensibine dayal? bir hayat anlay???n? yaymaktan geçer.

    Düne kadar ayn? ülkenin vatanda?lar? oldu?umuz insanlarla aram?za çizilmi? bulunan ve günümüzde Büyük Ortado?u Projesi ile daha da derinle?tirilerek kal?c? hale getirilmek istenen s?n?rlar tarihin ve ilmin hakikatinden yoksundur. “Irak”, “Suriye” ve “Anadolu” kavramlar? yaln?zca birer co?rafi adland?rmad?r.

19/3/2008
Bu yazı 1172 defa okundu.

Diğer Yazıları