YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

TÜRK?YE-SUR?YE B?RL??? MÜMKÜN MÜ?

Gerçekte, hepimiz bir kilimin desenleri gibi ayn? medeniyetin fertleriyiz. Her geçen gün önü al?namayan bir hastal??a dönü?erek toplumsal bünyemizi sarsan “birle?tiren din yerine ay?ran vatan” fikri bize de?il, sömürgeci ?ngilizlere ait olup; vaktiyle ?ark milletlerini daha kolay idare edebilmek maksad? ile beyinlere empoze edilmi?tir (?kbal, 1999; 186). Uygarl?k yolunda yolda??m?z ?ngiliz, Frans?z ve Amerikal?lar de?il bu topraklarda bin y?ldan beri birlikte ya?ad???m?z toplumlard?r. Emperyalist güçlerin i?ine öyle geldi?i için aram?zdaki s?n?rlar vaktiyle bu ?ekilde çizilmi?tir.

Bat?l?lar?n nazar?nda Ortado?u’nun hâlihaz?rdaki bölünmü? hali bile bugün kâfi görülmemektedir. Yak?n geçmi?te ard arda iki dünya sava?? ç?kar?p “böl ve yönet” (divide et impera) prensibi ile adeta insan? do?du?una pi?man eden zihniyet, günümüzde “Küreselle?me”, “Yeni Dünya Düzeni” ve “Büyük Ortado?u Projesi” gibi tuzak projelerle toplumlar? bir daha bölünmek ve yok olmakla kar?? kar??ya b?rakm??t?r. Yani Vah?i Bat?, bölünmü?ü bile bölmenin pe?inde. ?airin ifadesiyle: “Dem, k?yamet demidir ve gök kubbe kan damlamaktad?r”.

?u anda Ortado?u, etnik ve mezhep çat??malar? temelinde yeni bir bölünme ve ayr??ma nifak?n?n oda??nda bulunmaktad?r. Oysaki kan revan içinde ç?rp?nan bölgemizi bu tür bölünmeler de?il; din, tarih ve kültür ortak paydas?nda olu?turulabilecek yeni bir birlik zemini düzlü?e ç?karabilir. Ortado?u yeni bir düzene kavu?turulacaksa bu, Büyük Ortado?u Projesi ile de?il Türkiye ve kom?u ülkelerin el ele vererek yak?nla?malar?yla mümkün olacakt?r. Bunun ba?lang?c? inanç, kültür ve de?erlere dayal? ku?at?c? bir devlet gelene?i ba?lam?nda Türkiye-Suriye birli?i ?eklinde planlanmal?; ard?ndan Irak ve bölgedeki di?er toplumlarla özlenen birli?in yolu aç?lmal?d?r. Çünkü sosyokültürel bünyemiz Avrupa Birli?i’ne üye ülkeler yerine, bölgemizdeki toplumlar ile bütünle?meye daha uyumludur.

Türkiye, zaman zaman iddia edildi?i gibi medeniyetler aras?nda köprü de?il, dünya üzerindeki en büyük medeniyetlerden birinin bizzat merkezidir. Geçmi?te emperyalist güçlere kar?? koymada mazlum milletler için iyi bir model oldu?umuz gibi bugün de tarihi sorumluluklar ta??maktay?z. Ku?kusuz Ortado?u’yu, dü?man toplumlar?n hesaplar? de?il, Türkiye’nin cesur hamleleri huzura kavu?turabilir. Bu vesile ile bütün bölgeyi yeniden büyük bir vahdete ta??yabilecek ad?mlara ihtiyaç bulunmaktad?r. Yahya Kemal’in deyimiyle bugün Ortado?u’da “aba var, post var, meydanda er yok.” Türkiye ve Suriye’nin el ele vererek bu aç??? kapatmalar? halinde, bu bölgede elimizdeki en önemli sermaye olan ortak tarih, kültür ve inanç birikiminden devasa bir medeniyetin inki?af etmesi pekâlâ mümkündür.

Kar?? kar??ya oldu?umuz problemlerin maddi yoksulluk, bilgi ve teknoloji yetersizli?inden de?il, irade eksikli?inden kaynakland??? ortadad?r. “Osmanl? Milletler Toplulu?u”, “Türkiye-Suriye Birli?i” vb. projelerin hayata geçirilmesi elbette ak?l, sermaye ve cayd?r?c? kuvvetin yan? s?ra hepimiz için psikolojik güven de sa?lam?? olacakt?r. Bu bak?mdan Türkiye, Anadolu’nun birli?ini de?il, bütün Ortado?u’nun birli?ini nas?l sa?layaca??n?n hesab? ile me?gul olmal?. Çünkü Anadolu’nun birli?ini sa?layamamaktan endi?e etmek bizi iki cihandaki hedeflerimizin uza??na iter. Bin y?l boyunca onlarca milleti bir arada adaletle yönettikten sonra, kendi topraklar?m?zda sömürgecilerin yard?mc?s? olman?n iki dünyada da izah edilebilir bir yan? olmayacakt?r. Bu vesile ile “Allah, Bo?az’daki muhte?em ?ehri (?stanbul) bize dar etmeden” (Shamir, 2003) yolumuzu kendi kazmam?z ile kazmal? ve vakit geçirmeden uygarl???m?z?n dayand??? hakikatlere dönmeliyiz.

Adam?n biri ?ems’e: “Sana nas?l ula??r?m?” diye sordu?unda, O da: “Tenini b?rak da gel; çünkü kul ila Allah aras?ndaki perde tendir.” der (Eflaki, 1989; 72). T?pk? bu tarihi anekdotta oldu?u gibi, bizi de hem Allah yolundan hem de birbirimizden uzakla?t?ran yegane ?ey, zihinlerimizin bir kö?esinde var olan ?rkç?l??a dayal? millet anlay???d?r. Oysa bölgemizin huzuru ve kurtulu?u etnik kimliklerin farkl?l???nda de?il, bir arada kenetlenmede gizlidir. Aram?zda var olan birle?tirici ruhun zeminini ba?kalar?n?n menfaati için yok etmenin ve inanç co?rafyam?z? parçalaman?n dü?man toplumlar d???nda Arap’a, Türk’e, Kürt’e, ?ranl?ya hiçbir yarar? olmayacakt?r. Yeni ve ku?at?c? bir kayna?ma modeli ile insan?m?z?, ?ehirlerimizi ve zenginliklerimizi bir araya getirmek zorunday?z. Bu sebeple mânevi bir ruh pe?inde olan herkesi bu birli?in gerçekle?mesi için gücü nispetinde katk? sunmaya davet ediyoruz. Çünkü gelece?imiz, ancak ortak referanslar çat?s? alt?nda birle?memizle güvence alt?na al?nabilir. ?nsan?m?z ve co?rafyam?z bugün böyle bir birlik ve kayna?man?n özlemini çekmektedir. Bu, yeni bir medeniyetin in?as? ile birlikte yeni bir dirili?in de özlemidir. Uygarl?k yolunda at?labilecek böylesine büyük ve ku?at?c? bir ad?m, ku?kusuz insan?m?z? yeni bir felsefe ve dü?ünü? biçimine de kavu?turacakt?r.

TÜRK?YE-SUR?YE B?RL???-II

 

    Bölgemizdeki toplumlar?n kaderleri gibi dertlerinin çaresi de ortakt?r. Bu sebeple aram?zdaki farkl?l?klardan de?il, ortak paydalar?m?zdan yola ç?k?larak hepimiz için bir gelecek in?a edilebilir

 

ORTADO?U’DA YEN? B?R OLU?UMUN ZEM?N?:

TÜRK?YE-SUR?YE B?RL??? II.

“Kalk! Zulüm ve haks?zl?kla yo?rulmu? olan dünyân?n

toprak y???n?ndan kalkan tozlar? göz ya?lar?m?zla bast?ral?m.”

Hakîm Senâî

   Bölgemizdeki toplumlar?n kaderleri gibi dertlerinin çaresi de ortakt?r. Bu sebeple aram?zdaki farkl?l?klardan de?il, ortak paydalar?m?zdan yola ç?k?larak hepimiz için bir gelecek in?a edilebilir. Ayr?l?k ise, bilindi?i gibi yaln?zca ac?lar? büyütür. Yani bu co?rafyada bir ?rk?n ve etnisitenin de?il, ortak inanç, tarih ve gelenek birli?i ile olu?mu?; de?erlere dayal?, yeni ve ku?at?c? bir toplum modeli ile mevcut sorunlar?n üstesinden gelinebilir. Kendimiz için daha iyi bir gelecek tasar?m?nda bulunacaksak bunun, dü?man toplumlar?n ?slâm dünyas? için öngördükleri sömürgeci, oryantalist anlay??tan de?il, kültür ve medeniyetimizi besleyen ana kaynaklardan izler ta??mas? gerekir. Aksi halde, H?ristiyan Bat? fanatizmi, Yahudileri de stratejik ortak olarak yan?na alarak –bugünkü Irak örne?inde oldu?u gibi- Müslüman ülke ve toplumlar? birer “Bushland ülkesi” ve “Bushland toplumu”na çevirmekten imtina etmeyecektir.

20/3/2008
Bu yazı 1154 defa okundu.

Diğer Yazıları