YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

TÜRK?YE-SUR?YE B?RL??? MÜMKÜN MÜ?

Yüzde seksenlere varan Sünni Müslüman nüfusu, Anadolu ile birbirinin do?al uzant?s? konumundaki co?rafyas? ve ya?ayan de?erleriyle adeta Türkiye’den bir parça gibi. Suriye’de ya?ayan halk, a??rl?kl? olarak Anadolu insan? ile akraba olan Arap, Türk, Kürt ve Çerkez unsurlardan ibaret. Hatta günümüzde bu ülkenin ba?bakanl???n? bile 17. yüzy?l Osmanl? toplumunun ünlü bestekârlar?ndan Buhurîzade Mustafa Itri’nin torunu Muhammed Naci Itri yapmaktad?r.

Suriyeli yazar Velid R?dvan; “Türkiye ile Suriye aras?nda bin y?l boyunca hiçbir s?n?r?n olmad???n? dile getirerek; Selçuklu ve Osmanl?lar döneminde tek devlet oldu?umuzu, çünkü bu iki devlet ve medeniyetin tarihinin yaln?zca Türk tarihi de?il, bütün Müslümanlar?n tarihi oldu?unu dile getirmektedir. R?dvan’a göre, dünya tarihinde Türkiye ile Suriye toplumu kadar iç içe geçmi? ba?ka iki halk daha bulunmamaktad?r. ?ki ülkenin topraklar? da her iki yakan?n halklar? kadar iç içedir. Dicle ve F?rat ?rmaklar? Anadolu, Irak ve Suriye’yi ayn? kalbe ba?layan birer ana damar gibidir” (Dolmac?, 2005). Bu sebeple ?air:

Dicle ki, a?a??larda köpüklerinde;

Bir ?ehir do?urmu? Ba?dat’t?r, bu senin ülken!” (S. Karakoç.)

derken, Suriyeli yazar?n yukar?da dile getirmi? oldu?u hakikati peki?tirmektedir.

    Türkiye kendi meselelerine oldu?u gibi, Ortado?u’daki Müslüman toplumlar?n problemlerine de sömürgeci uluslar?n tezleri ile bakt??? müddetçe yaln?zca dâhili sorunlar?yla u?ra?an edilgen bir ülke halinde kalmak zorundad?r. Bu sebeple, psikolojimizin s?n?rlar?n? geni? tutarak eskiden oldu?u gibi kendi bölgemizde bir an evvel her türlü sorunu çözebilecek mihver toplum statüsüne kavu?mal?y?z. Ba?ka bir anlat?mla, H?ristiyan Bat? dünyas?na yamand???m?z tarihten beri bize biçilen “kanat ülke” rolünü terk edip; t?pk? Selçuklu, Osmanl? ve hatta Cumhuriyetin ilk y?llar?nda oldu?u gibi yeniden “merkez ülke” konumuna yükselmeyi ba?armal?y?z.

    Nurettin Zengi, Nizamülmülk ve Yavuz Selim döneminden beri yönetti?imiz; daha bir as?r öncesine kadar vali, kaymakam ve mutasarr?f görevlendirdi?imiz bu topraklara ve bu topra??n insan?na oryantalistler gibi -s?rf menfaat elde etme hesab?yla- bakma lüksümüz bulunmamaktad?r. Kald? ki, yaln?zca Anadolu co?rafyas?ndan ibaret bir devletin uzun süre ya?ayamayaca?? tarihen sabit olup, ayn? durum Suriye için de geçerlidir. ?ki ülkenin co?rafyas?n?n birbirinin do?al uzant?s? olarak tek parça olmas? gibi üzerindeki toplumlar da bir olmal?d?r. Deyim yerindeyse, Konya ile ?am ve Anadolu ile Suriye iki ayr? “yar?m”?n olu?turdu?u bir bütündür. Anadolu bir Zülkarneyn ise Suriye, yeti?ip ona âb-? hayat? bulduran H?z?r’d?r. ?ki ülke halk?n?n da üzerinde ya?ad?klar? co?rafya gibi birbiriyle benzer nitelikler ta??d???ndan kimse ku?ku duymamal?d?r.     (hasancan8@mynet.com

H:KANARGI:  Osmanl? ?mparatorlu?unu iki yüz y?l gibi uzun bir zaman diliminde çökertip parçalayan BATILI ÜLKELER, Mustafa Kemal ATATÜRK komutanl???ndaki Büyük Türk Milletinin olu?turdu?u gözbebe?imiz ordumuzdan 1915 y?l?nda ÇANAKKALE de ald?klar? büyük yenilgi sonras?, son sistem silahlarla teçhiz ederek üzerimize sald?rtt?klar? Yunanistan’la birlikte 9 Eylül 1922 de yedi?i tokattan sonra SEVR anla?mas?n? tarihin tozlu raflar? aras?na kald?rm??lard?r. Bu gün üzerinde ya?ad???m?z Anadolu’muzu da göz dikmi? bulunan bat?l? ülkeler ki ba??n? Amerika ve ?ngiltere çekmektedirler ve SEVR ANLA?MASINI yeniden sahneye getirme çal??malar? içindedir.

   Çok büyük bir ülke ve çok büyük bir güç olan Türkiye’mizi parçalamak için u?ra?malar?n?n alt?nda yatan as?l gerçek yukar?daki yaz?n?n içeri?inde, daha iyi anla??l?yor de?il mi? Biz Türkler art?k büyük dü?ünme zaman?n? yakalamal?y?z.

     Osmanl? ?mparatorlu?una dönü? asla ve asla olmaz ama Osmanl? ?mparatorlu?u s?n?rlar?ndaki ülkeleri bir çat? alt?nda toplayarak -AVRUPA B?RL???- gibi güçlü birliktelikler olu?turabiliriz. Biz TÜRKLER bu co?rafya insanlar? içinde her zaman sayg? gören, güven duyulan bir milletiz.

   Büyük Önderimiz Cumhuriyeti kurar kurmaz ?RAN ve IRAK ülkeleriyle güvenlik anla?malar? yapm??t?.

   Tarihimizi iyi okumal?y?z.

****Sami KOHEN  ne yazmi?…   Cumhuriyet'in ilk döneminde yeni Türkiye'nin imaj?, dünyada sempati, hatta hayranl?k yarat?yordu. Atatürk'ün gerçekle?tirdi?i reformlar büyük ilgi görüyor, özellikle bölge ülkeleri taraf?ndan (örne?in ?ran ve Afganistan gibi) "model" olarak kabul ediliyordu.

       K?sacas? Türkiye, hem içerdeki köklü "ink?laplar?", hem d??ar?daki ileri "hamleleri" sayesinde, dünyada sayg?nl?k ve itibar kazan?yordu. ****

   

    Evet, kesinlikle eminim ki bu gün Müslüman Ülkelerin co?rafyas?, bizden yine önderlik beklemekte ve yüzlerini bize döndürmü?ler beklemektedirler. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak büyük ad?mlar atmak için gere?i neyse yapmal?y?z.

  Cumhuriyet'in ilk dönemindeki gibi Türkiye'nin imaj?, dünyada sempati, hatta hayranl?k yaratmaya yeniden kavu?turulmal?d?r.

     Bu konudaki en büyük görev de Türkiye Büyük Millet Meclisimize dü?mektedir.

?imdiden kolay gelmesi dile?imdir..

Sayg?lar?mla. 22/3/2008
Bu yazı 1146 defa okundu.

Diğer Yazıları