YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

Ulusal Güvenlik Doktirini

?lk defa bu hükümet yap?yor. Bu hükümetin bu do?rultuda de?i?iklik yapt???n? nereden biliyoruz? 1992’de o büyük ?irketin Türkiye’ye önerdikleri ne ise, özü itibariyle ayn?. Ne istiyor bu yabanc? ?irket? Petrol sahan?z?n alan?n? geni?letin, petrol imtiyazlar?n?z?n süresini uzat?n, devlete verilecek pay? dü?ürün, yurtd???na götürece?imiz petrol miktar?n? art?r?n. Üretece?imiz petrolün %45’ini Türkiye’de b?rakmay? kabul edebiliriz diyor: Bizim son ç?kan yasada bu %0. Korkunç. Yani bir sömürge devletinde bile böyle bir ?ey olamaz. Türk topraklar?nda üretilen petrolün bir litresini bile Türkiye’de b?rakmak zorunda de?il. Sava? olur, k?tl?k olur. Böyle bir durum bile olsa, adam Türkiye’de petrolü ç?karacak ve dünyan?n istedi?i taraf?na götürecek o petrolü bir litresini bile Türkiye’de b?rakmak zorunda kalmayacak. Geçmi? yasada mevcut olan bir önemli ifadeyi bu yasadan ç?kard?lar. Eski yasada ‘Türkiye’nin milli menfaatleri korunacakt?r’ diyor, bunu ç?kard?lar yasadan. Petrol yasas?n?n hangi maddesinde milli menfaatler korunacakt?r ifadesi varsa, hepsini ay?klam??lar içinden. Yani dikkatsizlik filan de?il, bilinçli olarak milli menfaatleri koruma cümlelerini ç?kar?yorlar. Bunun anlam? ne? Ben bu petrol i?inde milli menfaatleri korumay? dü?ünmeyece?im diyor. Bu milli menfaati korumak için eski yasaya konulan baz? hükümler var. Mesela TPAO’nun bir tak?m haklar? ve imtiyazlar? var. Ba?ka ?irketlere aç?lmayacak sahalarda, Türkiye Petrolleri arayacak, devlet ad?na arayacak. Bu gibi düzenlemelerin hepsi ç?kar?lm??. ‘Bir yabanc? devlet ad?na Türkiye’de ara?t?rma yap?lamaz’ hükmü vard?, onu da ç?kartm??lar. Bir yabanc? ?irket, yabanc? bir devlet ad?na Türkiye’de ara?t?rma yapabilecek ama Türkiye Petrolleri Türkiye devleti ad?na ara?t?rma yapamayacak. Bunlar belli ki Türkiye Petrollerini de özelle?tirmeyi kafaya koymu?lar, yurtd???nda ba?ka ülkelerde yapt??? ara?t?rmalardan da vazgeçecekler. Yani inan?l?r gibi bir tablo de?il. Cumhurba?kan? bütün bunlar? dikkate alarak kanunu geri çevirdi. Bunlar Komisyon’da görü?üldü?ünde ?srar ediyorlar, bir tek yerel yönetimlere pay verme sözünü ç?kar?yorlar yasadan onun d???ndaki hükümler aynen duruyor. Çe?itli ülkelerin yasalar?nda devlete verilen pay %15 civar?nda bu yasada düzenlenen ise %2. Neticede; böyle bir imkândan devleti mahrum b?rakacaks?n?z, Türkiye’deki devlete pay %2 verilecek. Bunu yapabilen bir hükümet ba?ka konularda da her ?eyi yapar. Bir ülkenin hükümeti ulusal ç?karlar? korumaktan vazgeçerse orada her ?eyi bekleyebilirsiniz.

 

Bu hükümet iktidarda kalmak istiyor çünkü belli ki hedefleri Atatürk’ün kurdu?u laik cumhuriyetin temellerini de?i?tirmek. Ba?bakan müste?ar?n?n bu konuda yazd??? makale var. Aç?k bir ?ekilde Türkiye’nin laiklik temelinden uzakla??p, dini temele dayal? bir devlet haline gelmesini öneriyor. Herkesin tepkisi ortadayken, nas?l iktidarda kalacaks?n?z? D?? destek ve o yabanc?lar?n Türkiye’deki orta?? ve sözcüsü olan baz? i? ve bas?n çevrelerinin deste?i ile kalacaks?n?z. Ba?bakan?n ba? dan??man? ABD’de diyor ki; ‘biz 6-7 y?l daha iktidarda kalmak istiyoruz. Bunun için bizim ba?bakan?m?z? delikten a?a?? süpürmeyin, onu kullan?n.’ Hangi ülke bunu yapar? Bir a?iret devleti bile bunu yapmaz. Benim ba?bakan?m? kullan?n diye kimse demez. Geri de alam?yorlar bu laf? gazetecilerin önünde söylediler çünkü. Ba?bakan ‘böyle bir ?ey söyleyemezdiniz, çok büyük hata i?lediniz, görevinize son veriyorum’ demeliydi ama demedi. Bu nas?l yorumlan?r? Demek ki ba?bakan bu sözlerin söylenmesinden rahats?zl?k duymam??.

 

Atatürk’ün kurdu?u Türkiye’nin geldi?i duruma bak?n. Bu yakla??m? benimseyen insanlar diyor ki; biz ?imdi bir de cumhurba?kan? olaca??z. ??te bu olmaz. Bunu yapamazs?n?z. Bir ülke buna tahammül edemez, Türk milleti bunu içine sindiremez. Milli menfaatleri korumaktan vazgeçiyorum diyen bir liderin veya bu hükümetin ba??ndaki insanlardan biri kalkacak ve Türkiye cumhuriyetinin cumhurba?kan?, Türk silahl? kuvvetlerinin ba?komutan? olacak. Anayasa Mahkemesini, YÖK ba?kan?n?, yüksek yarg? organlar? üyeleri ve rektörleri tayin edecek adam olacak. Bu olur mu? Yani insan akl?n?n, mant???n?n, sa?duyusunun alamayaca?? bir ?ey. Son derece garip bir durum ç?kt? 2002 seçimlerinde. Bir taraftan say?n ba?bakan?n seçime girmesi yasak, kendisi yasakl? ama bir taraftan seçim listelerinde, listenin ba??nda onun ad? var. Bu seçimlerden önce parti lideri s?fat? ile ABD ba?kan?n?, ba?ka ülkelerin ba?bakanlar?n? ziyaret etti. Partinin sorumlulu?unu ta??m?yor ama yetkisini ta??yor. Yani seçimde meclise girmi? ve iktidar olmu? bir partinin sorumlulu?u onda de?il ama bütün iktidar onun elinde. Biz meclis olarak ondan hesap sormaya yetkili de?iliz çünkü mecliste milletvekili de?il. Bu kadar çeli?kili bir durum. Siyasette yetki ve sorumluluk el ele yürür. Öyle bir durum yarat?ld? ki Say?n Erdo?an’?n yetkisi var ama hiçbir sorumlulu?u yok. Meclise kar?? sorumlu de?il. Bu durumu düzeltmek gerekiyordu ve o zaman CHP bu ad?m? att? ve dedi ki bir partinin ba?kan? s?fat?yla seçime girmi? ama milletvekili aday? olamam??t?r, bu bir kere demokratik kurallara ayk?r?. Yetki var ama sorumluluk yok, geleceksin, mecliste hesap vereceksin. O zaman hesap soramazs?n?z, hesap sorulacak makamda de?il. Adeta eskiden padi?ahlar?n durumu gibi. Osmanl? ?mparatorlu?unda hükümet toplan?yor, a?a??da padi?ah izliyor hükümetin çal??malar?n? ama bütün ipler padi?ah?n elinde. Padi?ah ne derse o oluyor. ?sterse ba?bakan? azlediyor daha kötü i?ler de yapabiliyor. Padi?ah sorumsuz ama yetkili. Böyle bir durum olacakt?. Bu yanl??t?r, siyasette buna izin veremezsiniz. ?imdi ba?bakan CHP’nin tavr? sonucunda mecliste sorumluluk ta??yor. Birçok zaman meclis kürsüsünden hesap veriyor. Aksi takdirde vermeyecekti. CHPli milletvekili adaylar? olarak hepimiz noterden taahhütname verdik, meclise girer girmez, dokunulmazl?klar?n kald?r?lmas? için oy kullanaca??z diye noterden taahhütname verdik. Televizyon program?nda say?n Erdo?an genel ba?kan?m?z say?n Baykal’la birlikte kat?ld?klar? bir programda çok aç?k bir ?ekilde dokunulmazl?klar?n kald?r?laca??n? söyledi ama bunu yapmad?. 15/3/2008
Bu yazı 939 defa okundu.

Diğer Yazıları